υψηλος • hUYHLOS • hupsēlos

ὑψηλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυψηλη[LXX]υψηλευψηλ·ηυψηλ·ε
Nomυψηλος[LXX]υψηλ·ος
Accυψηλην[LXX]υψηλον[GNT][LXX]υψηλ·ηνυψηλ·ον
Datυψηλῃ[LXX]υψηλῳ[LXX]υψηλ·ῃυψηλ·ῳ
Genυψηλης[LXX]υψηλου[GNT][LXX]υψηλ·ηςυψηλ·ου
PlVocυψηλαι[LXX]υψηλοι[LXX]υψηλα[GNT][LXX]υψηλ·αιυψηλ·οιυψηλ·α
Nom
Accυψηλας[LXX]υψηλους[LXX]υψηλ·αςυψηλ·ους
Datυψηλαιςυψηλοις[GNT][LXX]υψηλ·αιςυψηλ·οις
Genυψηλων[LXX]υψηλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 23-Jan-2021 02:33:07 EST