υφιστημι • hUFISTHMI • huphistēmi

ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφιστημιυφ·ιστ(α)·^μιυφισταμαιυφ·ιστ(α)·μαι
2ndυφιστης, υφιστηθαυφ·ιστ(α)·^ς, υφ·ιστ(α)·^θα classicalυφιστασαιυφ·ιστ(α)·σαι
3rdυφιστησιν, υφιστησιυφ·ιστ(α)·^σι(ν)υφισταται[LXX]υφ·ιστ(α)·ται
Pl1stυφισταμενυφ·ιστ(α)·μενυφισταμεθαυφ·ιστ(α)·μεθα
2ndυφιστατευφ·ιστ(α)·τευφιστασθευφ·ιστ(α)·σθε
3rdυφιστασιν, υφιστασιυφ·ιστ(α)·ασι(ν)υφιστανταιυφ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφιστωυφ·ιστ(η)·ωυφιστωμαιυφ·ιστ(η)·ωμαι
2ndυφιστῃςυφ·ιστ(η)·ῃςυφιστῃυφ·ιστ(η)·ῃ
3rdυφιστῃυφ·ιστ(η)·ῃυφιστηταιυφ·ιστ(η)·ηται
Pl1stυφιστωμενυφ·ιστ(η)·ωμενυφιστωμεθαυφ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndυφιστητευφ·ιστ(η)·ητευφιστησθευφ·ιστ(η)·ησθε
3rdυφιστωσιν, υφιστωσιυφ·ιστ(η)·ωσι(ν)υφιστωνταιυφ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφισταιηνυφ·ιστ(α)·ιηνυφισταιμηνυφ·ιστ(α)·ιμην
2ndυφισταιηςυφ·ιστ(α)·ιηςυφισταιουφ·ιστ(α)·ιο
3rdυφισταιηυφ·ιστ(α)·ιηυφισταιτουφ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stυφισταιημεν, υφισταιμενυφ·ιστ(α)·ιημεν, υφ·ιστ(α)·ιμεν classicalυφισταιμεθαυφ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndυφισταιητε, υφισταιτευφ·ιστ(α)·ιητε, υφ·ιστ(α)·ιτε classicalυφισταισθευφ·ιστ(α)·ισθε
3rdυφισταιησαν, υφισταιενυφ·ιστ(α)·ιησαν, υφ·ιστ(α)·ιεν classicalυφισταιντουφ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυφισταθι, υφισταςυφ·ιστ(α)·θι, υφ·ιστ(α)·ςυφιστασο[LXX]υφ·ιστ(α)·σο
3rdυφιστατωυφ·ιστ(α)·τωυφιστασθωυφ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndυφιστατευφ·ιστ(α)·τευφιστασθευφ·ιστ(α)·σθε
3rdυφιστατωσαν, υφισταντωνυφ·ιστ(α)·τωσαν, υφ·ιστ(α)·ντων classicalυφιστασθωσαν, υφιστασθωνυφ·ιστ(α)·σθωσαν, υφ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υφισταναι​υφ·ιστ(α)·ναι, υφ·ιστ(α)·εναι​υφιστασθαι​υφ·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφιστασαυφισταςυφιστανυφ·ιστ(α)·εσ·αυφ·ιστ(α)·[ντ]·ςυφ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accυφιστασανυφιστανταυφ·ιστ(α)·εσ·ανυφ·ιστ(α)·ντ·α
Datυφιστασῃυφισταντιυφ·ιστ(α)·εσ·ῃυφ·ιστ(α)·ντ·ι
Genυφιστασηςυφισταντοςυφ·ιστ(α)·εσ·ηςυφ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocυφιστασαιυφισταντεςυφιστανταυφ·ιστ(α)·εσ·αιυφ·ιστ(α)·ντ·εςυφ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accυφιστασαςυφιστανταςυφ·ιστ(α)·εσ·αςυφ·ιστ(α)·ντ·ας
Datυφιστασαιςυφιστασι, υφιστασινυφ·ιστ(α)·εσ·αιςυφ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genυφιστασωνυφισταντωνυφ·ιστ(α)·εσ·ωνυφ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυφισταμενηυφισταμενευφ·ιστ(α)·μεν·ηυφ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomυφισταμενοςυφ·ιστ(α)·μεν·ος
Accυφισταμενηνυφισταμενονυφ·ιστ(α)·μεν·ηνυφ·ιστ(α)·μεν·ον
Datυφισταμενῃυφισταμενῳυφ·ιστ(α)·μεν·ῃυφ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genυφισταμενηςυφισταμενουυφ·ιστ(α)·μεν·ηςυφ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocυφισταμεναιυφισταμενοιυφισταμεναυφ·ιστ(α)·μεν·αιυφ·ιστ(α)·μεν·οιυφ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accυφισταμεναςυφισταμενουςυφ·ιστ(α)·μεν·αςυφ·ιστ(α)·μεν·ους
Datυφισταμεναιςυφισταμενοιςυφ·ιστ(α)·μεν·αιςυφ·ιστ(α)·μεν·οις
Genυφισταμενωνυφισταμενωνυφ·ιστ(α)·μεν·ωνυφ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυφιστηνυφ·ε·ιστ(α)·^νυφισταμηνυφ·ε·ιστ(α)·μην
2ndυφιστης, υφιστησθαυφ·ε·ιστ(α)·^ς, υφ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalυφιστασο[LXX]υφ·ε·ιστ(α)·σο
3rdυφιστηυφ·ε·ιστ(α)·^υφιστατο[LXX]υφ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stυφισταμενυφ·ε·ιστ(α)·μενυφισταμεθαυφ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndυφιστατευφ·ε·ιστ(α)·τευφιστασθευφ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdυφιστασανυφ·ε·ιστ(α)·σανυφισταντουφ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστησωυπο·στη·σωυποστησομαι[LXX]υπο·στη·σομαι
2ndυποστησειςυπο·στη·σειςυποστησῃ, υποστησει, υποστησεσαιυπο·στη·σῃ, υπο·στη·σει classical, υπο·στη·σεσαι alt
3rdυποστησειυπο·στη·σειυποστησεται[LXX]υπο·στη·σεται
Pl1stυποστησομενυπο·στη·σομενυποστησομεθαυπο·στη·σομεθα
2ndυποστησετευπο·στη·σετευποστησεσθευπο·στη·σεσθε
3rdυποστησουσιν, υποστησουσιυπο·στη·σουσι(ν)υποστησονται[LXX]υπο·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστησοιμιυπο·στη·σοιμιυποστησοιμηνυπο·στη·σοιμην
2ndυποστησοιςυπο·στη·σοιςυποστησοιουπο·στη·σοιο
3rdυποστησοιυπο·στη·σοιυποστησοιτουπο·στη·σοιτο
Pl1stυποστησοιμενυπο·στη·σοιμενυποστησοιμεθαυπο·στη·σοιμεθα
2ndυποστησοιτευπο·στη·σοιτευποστησοισθευπο·στη·σοισθε
3rdυποστησοιενυπο·στη·σοιενυποστησοιντουπο·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστησειν​υπο·στη·σειν​υποστησεσθαι​υπο·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστησουσαυποστησονυπο·στη·σουσ·αυπο·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomυποστησωνυπο·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accυποστησουσανυποστησονταυπο·στη·σουσ·ανυπο·στη·σο[υ]ντ·α
Datυποστησουσῃυποστησοντιυπο·στη·σουσ·ῃυπο·στη·σο[υ]ντ·ι
Genυποστησουσηςυποστησοντοςυπο·στη·σουσ·ηςυπο·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocυποστησουσαιυποστησοντεςυποστησονταυπο·στη·σουσ·αιυπο·στη·σο[υ]ντ·εςυπο·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυποστησουσαςυποστησονταςυπο·στη·σουσ·αςυπο·στη·σο[υ]ντ·ας
Datυποστησουσαιςυποστησουσι, υποστησουσινυπο·στη·σουσ·αιςυπο·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genυποστησουσωνυποστησοντωνυπο·στη·σουσ·ωνυπο·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστησομενηυποστησομενευπο·στη·σομεν·ηυπο·στη·σομεν·ε
Nomυποστησομενοςυπο·στη·σομεν·ος
Accυποστησομενηνυποστησομενονυπο·στη·σομεν·ηνυπο·στη·σομεν·ον
Datυποστησομενῃυποστησομενῳυπο·στη·σομεν·ῃυπο·στη·σομεν·ῳ
Genυποστησομενηςυποστησομενουυπο·στη·σομεν·ηςυπο·στη·σομεν·ου
PlVocυποστησομεναιυποστησομενοιυποστησομεναυπο·στη·σομεν·αιυπο·στη·σομεν·οιυπο·στη·σομεν·α
Nom
Accυποστησομεναςυποστησομενουςυπο·στη·σομεν·αςυπο·στη·σομεν·ους
Datυποστησομεναιςυποστησομενοιςυπο·στη·σομεν·αιςυπο·στη·σομεν·οις
Genυποστησομενωνυποστησομενωνυπο·στη·σομεν·ωνυπο·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστησαυπο·ε·στη·σαυπεστησαμηνυπο·ε·στη·σαμην
2ndυπεστησαςυπο·ε·στη·σαςυπεστησωυπο·ε·στη·σω
3rdυπεστησεν, υπεστησευπο·ε·στη·σε(ν)υπεστησατουπο·ε·στη·σατο
Pl1stυπεστησαμενυπο·ε·στη·σαμενυπεστησαμεθαυπο·ε·στη·σαμεθα
2ndυπεστησατευπο·ε·στη·σατευπεστησασθευπο·ε·στη·σασθε
3rdυπεστησαν[LXX]υπο·ε·στη·σανυπεστησαντουπο·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστησωυπο·στη·σωυποστησωμαιυπο·στη·σωμαι
2ndυποστησῃςυπο·στη·σῃςυποστησῃυπο·στη·σῃ
3rdυποστησῃυπο·στη·σῃυποστησηταιυπο·στη·σηται
Pl1stυποστησωμενυπο·στη·σωμενυποστησωμεθαυπο·στη·σωμεθα
2ndυποστησητευπο·στη·σητευποστησησθευπο·στη·σησθε
3rdυποστησωσιν, υποστησωσιυπο·στη·σωσι(ν)υποστησωνταιυπο·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστησαιμιυπο·στη·σαιμιυποστησαιμηνυπο·στη·σαιμην
2ndυποστησαις, υποστησειαςυπο·στη·σαις, υπο·στη·σειας classicalυποστησαιουπο·στη·σαιο
3rdυποστησαι, υποστησειευπο·στη·σαι, υπο·στη·σειε classicalυποστησαιτουπο·στη·σαιτο
Pl1stυποστησαιμενυπο·στη·σαιμενυποστησαιμεθαυπο·στη·σαιμεθα
2ndυποστησαιτευπο·στη·σαιτευποστησαισθευπο·στη·σαισθε
3rdυποστησαιεν, υποστησαισαν, υποστησειαν, υποστησειενυπο·στη·σαιεν, υπο·στη·σαισαν alt, υπο·στη·σειαν classical, υπο·στη·σειεν classicalυποστησαιντουπο·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστησονυπο·στη·σονυποστησαιυπο·στη·σαι
3rdυποστησατωυπο·στη·σατωυποστησασθωυπο·στη·σασθω
Pl1st
2ndυποστησατευπο·στη·σατευποστησασθευπο·στη·σασθε
3rdυποστησατωσαν, υποστησαντωνυπο·στη·σατωσαν, υπο·στη·σαντων classicalυποστησασθωσαν, υποστησασθωνυπο·στη·σασθωσαν, υπο·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστησαι​υπο·στη·σαι​υποστησασθαι​υπο·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστησασαυποστησαςυποστησανυπο·στη·σασ·αυπο·στη·σα[ντ]·ςυπο·στη·σαν[τ]
Nom
Accυποστησασανυποστησανταυπο·στη·σασ·ανυπο·στη·σαντ·α
Datυποστησασῃυποστησαντιυπο·στη·σασ·ῃυπο·στη·σαντ·ι
Genυποστησασηςυποστησαντοςυπο·στη·σασ·ηςυπο·στη·σαντ·ος
PlVocυποστησασαιυποστησαντεςυποστησανταυπο·στη·σασ·αιυπο·στη·σαντ·εςυπο·στη·σαντ·α
Nom
Accυποστησασαςυποστησανταςυπο·στη·σασ·αςυπο·στη·σαντ·ας
Datυποστησασαιςυποστησασι, υποστησασινυπο·στη·σασ·αιςυπο·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genυποστησασωνυποστησαντωνυπο·στη·σασ·ωνυπο·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστησαμενηυποστησαμενευπο·στη·σαμεν·ηυπο·στη·σαμεν·ε
Nomυποστησαμενοςυπο·στη·σαμεν·ος
Accυποστησαμενηνυποστησαμενονυπο·στη·σαμεν·ηνυπο·στη·σαμεν·ον
Datυποστησαμενῃυποστησαμενῳυπο·στη·σαμεν·ῃυπο·στη·σαμεν·ῳ
Genυποστησαμενηςυποστησαμενουυπο·στη·σαμεν·ηςυπο·στη·σαμεν·ου
PlVocυποστησαμεναιυποστησαμενοιυποστησαμεναυπο·στη·σαμεν·αιυπο·στη·σαμεν·οιυπο·στη·σαμεν·α
Nom
Accυποστησαμεναςυποστησαμενουςυπο·στη·σαμεν·αςυπο·στη·σαμεν·ους
Datυποστησαμεναιςυποστησαμενοιςυπο·στη·σαμεν·αιςυπο·στη·σαμεν·οις
Genυποστησαμενωνυποστησαμενωνυπο·στη·σαμεν·ωνυπο·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστηνυπο·ε·στ(η)·^ν
2ndυπεστης, υπεστησθαυπο·ε·στ(η)·^ς, υπο·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdυπεστη[LXX]υπο·ε·στ(η)·^
Pl1stυπεστημενυπο·ε·στ(η)·μεν
2ndυπεστητευπο·ε·στ(η)·τε
3rdυπεστησαν[LXX]υπο·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστωυπο·στ(η)·ω
2ndυποστῃςυπο·στ(η)·ῃς
3rdυποστῃ[LXX]υπο·στ(η)·ῃ
Pl1stυποστωμενυπο·στ(η)·ωμεν
2ndυποστητε[LXX]υπο·στ(η)·ητε
3rdυποστωσιν[LXX], υποστωσιυπο·στ(η)·ωσι(ν), υπο·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποσταιηνυπο·στ(α)·ιην
2ndυποσταιηςυπο·στ(α)·ιης
3rdυποσταιηυπο·στ(α)·ιη
Pl1stυποσταιημεν, υποσταιμενυπο·στ(α)·ιημεν, υπο·στ(α)·ιμεν classical
2ndυποσταιητε, υποσταιτευπο·στ(α)·ιητε, υπο·στ(α)·ιτε classical
3rdυποσταιησαν, υποσταιενυπο·στ(α)·ιησαν, υπο·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστηθι, υποστηςυπο·στ(η)·θι, υπο·στ(η)·ς
3rdυποστητωυπο·στ(η)·τω
Pl1st
2ndυποστητε[LXX]υπο·στ(η)·τε
3rdυποστητωσαν, υποσταντωνυπο·στ(η)·τωσαν, υπο·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστηναι[LXX]​υπο·στ(η)·ναι, υπο·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστασαυποσταςυποστανυπο·στ(α)·εσ·αυπο·στ(α)·[ντ]·ςυπο·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accυποστασανυποστανταυπο·στ(α)·εσ·ανυπο·στ(α)·ντ·α
Datυποστασῃυποσταντιυπο·στ(α)·εσ·ῃυπο·στ(α)·ντ·ι
Genυποστασηςυποσταντοςυπο·στ(α)·εσ·ηςυπο·στ(α)·ντ·ος
PlVocυποστασαιυποσταντεςυποστανταυπο·στ(α)·εσ·αιυπο·στ(α)·ντ·εςυπο·στ(α)·ντ·α
Nom
Accυποστασαςυποστανταςυπο·στ(α)·εσ·αςυπο·στ(α)·ντ·ας
Datυποστασαιςυποστασι, υποστασιν[LXX]υπο·στ(α)·εσ·αιςυπο·στ(α)·[ντ]·σι(ν), υπο·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genυποστασωνυποσταντωνυπο·στ(α)·εσ·ωνυπο·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 02-Jun-2020 17:06:11 EDT