υπερακμος • hUPERAKMOS • huperakmos

ὑπέρ·ακμος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερακμευπερακμ·ε
Nomυπερακμος[GNT]υπερακμ·ος
Accυπερακμονυπερακμ·ον
Datυπερακμῳυπερακμ·ῳ
Genυπερακμουυπερακμ·ου
PlVocυπερακμοιυπερακμαυπερακμ·οιυπερακμ·α
Nom
Accυπερακμουςυπερακμ·ους
Datυπερακμοιςυπερακμ·οις
Genυπερακμωνυπερακμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:24:31 EST