υποτιθημι • hUPOTIQHMI • hupotithēmi

ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτιθημιυπο·τιθ(ε)·^μιυποτιθεμαιυπο·τιθ(ε)·μαι
2ndυποτιθης, υποτιθηθαυπο·τιθ(ε)·^ς, υπο·τιθ(ε)·^θα classicalυποτιθεσαιυπο·τιθ(ε)·σαι
3rdυποτιθησιν, υποτιθησιυπο·τιθ(ε)·^σι(ν)υποτιθεταιυπο·τιθ(ε)·ται
Pl1stυποτιθεμενυπο·τιθ(ε)·μενυποτιθεμεθαυπο·τιθ(ε)·μεθα
2ndυποτιθετευπο·τιθ(ε)·τευποτιθεσθευπο·τιθ(ε)·σθε
3rdυποτιθεασιν, υποτιθεασιυπο·τιθ(ε)·ασι(ν)υποτιθενταιυπο·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτιθωυπο·τιθ(ε)·ωυποτιθωμαιυπο·τιθ(ε)·ωμαι
2ndυποτιθῃςυπο·τιθ(ε)·ῃςυποτιθῃυπο·τιθ(ε)·ῃ
3rdυποτιθῃυπο·τιθ(ε)·ῃυποτιθηταιυπο·τιθ(ε)·ηται
Pl1stυποτιθωμενυπο·τιθ(ε)·ωμενυποτιθωμεθαυπο·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndυποτιθητευπο·τιθ(ε)·ητευποτιθησθευπο·τιθ(ε)·ησθε
3rdυποτιθωσιν, υποτιθωσιυπο·τιθ(ε)·ωσι(ν)υποτιθωνταιυπο·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stυποτιθοιμεθαυπο·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndυποτιθοισθευπο·τιθ(ε)·οισθε
3rdυποτιθοιντουπο·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποτιθειηνυπο·τιθ(ε)·ιηνυποτιθειμηνυπο·τιθ(ε)·ιμην
2ndυποτιθειηςυπο·τιθ(ε)·ιηςυποτιθειουπο·τιθ(ε)·ιο
3rdυποτιθειηυπο·τιθ(ε)·ιηυποτιθειτουπο·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stυποτιθειημεν, υποτιθειμενυπο·τιθ(ε)·ιημεν, υπο·τιθ(ε)·ιμεν classicalυποτιθειμεθαυπο·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndυποτιθειητε, υποτιθειτευπο·τιθ(ε)·ιητε, υπο·τιθ(ε)·ιτε classicalυποτιθεισθευπο·τιθ(ε)·ισθε
3rdυποτιθειησαν, υποτιθειενυπο·τιθ(ε)·ιησαν, υπο·τιθ(ε)·ιεν classicalυποτιθειντουπο·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποτιθειυπο·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποτιθεθι, υποτιθεςυπο·τιθ(ε)·θι, υπο·τιθ(ε)·ςυποτιθεσουπο·τιθ(ε)·σο
3rdυποτιθετωυπο·τιθ(ε)·τωυποτιθεσθωυπο·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndυποτιθετευπο·τιθ(ε)·τευποτιθεσθευπο·τιθ(ε)·σθε
3rdυποτιθετωσαν, υποτιθεντωνυπο·τιθ(ε)·τωσαν, υπο·τιθ(ε)·ντων classicalυποτιθεσθωσαν, υποτιθεσθωνυπο·τιθ(ε)·σθωσαν, υπο·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποτιθεναι, υποτιθειναι​υπο·τιθ(ε)·ναι, υπο·τιθ(ε)·εναι​υποτιθεσθαι​υπο·τιθ(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτιθουσαυποτιθουνυπο·τιθ(ε)·ουσ·αυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomυποτιθωνυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποτιθουσανυποτιθουνταυπο·τιθ(ε)·ουσ·ανυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datυποτιθουσῃυποτιθουντιυπο·τιθ(ε)·ουσ·ῃυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genυποτιθουσηςυποτιθουντοςυπο·τιθ(ε)·ουσ·ηςυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποτιθουσαιυποτιθουντεςυποτιθουνταυπο·τιθ(ε)·ουσ·αιυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποτιθουσαςυποτιθουνταςυπο·τιθ(ε)·ουσ·αςυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datυποτιθουσαιςυποτιθουσι, υποτιθουσινυπο·τιθ(ε)·ουσ·αιςυπο·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποτιθουσωνυποτιθουντωνυπο·τιθ(ε)·ουσ·ωνυπο·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτιθουμενηυποτιθουμενευπο·τιθ(ε)·ομεν·ηυπο·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomυποτιθουμενοςυπο·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accυποτιθουμενηνυποτιθουμενονυπο·τιθ(ε)·ομεν·ηνυπο·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datυποτιθουμενῃυποτιθουμενῳυπο·τιθ(ε)·ομεν·ῃυπο·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genυποτιθουμενηςυποτιθουμενουυπο·τιθ(ε)·ομεν·ηςυπο·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocυποτιθουμεναιυποτιθουμενοιυποτιθουμεναυπο·τιθ(ε)·ομεν·αιυπο·τιθ(ε)·ομεν·οιυπο·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accυποτιθουμεναςυποτιθουμενουςυπο·τιθ(ε)·ομεν·αςυπο·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datυποτιθουμεναιςυποτιθουμενοιςυπο·τιθ(ε)·ομεν·αιςυπο·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genυποτιθουμενωνυποτιθουμενωνυπο·τιθ(ε)·ομεν·ωνυπο·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτιθεισαυποτιθειςυποτιθενυπο·τιθ(ε)·εσ·αυπο·τιθ(ε)·[ντ]·ςυπο·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accυποτιθεισανυποτιθενταυπο·τιθ(ε)·εσ·ανυπο·τιθ(ε)·ντ·α
Datυποτιθεισῃυποτιθεντιυπο·τιθ(ε)·εσ·ῃυπο·τιθ(ε)·ντ·ι
Genυποτιθεισηςυποτιθεντοςυπο·τιθ(ε)·εσ·ηςυπο·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocυποτιθεισαιυποτιθεντεςυποτιθενταυπο·τιθ(ε)·εσ·αιυπο·τιθ(ε)·ντ·εςυπο·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accυποτιθεισαςυποτιθενταςυπο·τιθ(ε)·εσ·αςυπο·τιθ(ε)·ντ·ας
Datυποτιθεισαιςυποτιθεισι, υποτιθεισινυπο·τιθ(ε)·εσ·αιςυπο·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > υποτιθεισι, υπο·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > υποτιθεισιν
Genυποτιθεισωνυποτιθεντωνυπο·τιθ(ε)·εσ·ωνυπο·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποτιθεμενηυποτιθεμενευπο·τιθ(ε)·μεν·ηυπο·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomυποτιθεμενος[GNT]υπο·τιθ(ε)·μεν·ος
Accυποτιθεμενηνυποτιθεμενονυπο·τιθ(ε)·μεν·ηνυπο·τιθ(ε)·μεν·ον
Datυποτιθεμενῃυποτιθεμενῳυπο·τιθ(ε)·μεν·ῃυπο·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genυποτιθεμενηςυποτιθεμενουυπο·τιθ(ε)·μεν·ηςυπο·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocυποτιθεμεναιυποτιθεμενοιυποτιθεμεναυπο·τιθ(ε)·μεν·αιυπο·τιθ(ε)·μεν·οιυπο·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accυποτιθεμεναςυποτιθεμενουςυπο·τιθ(ε)·μεν·αςυπο·τιθ(ε)·μεν·ους
Datυποτιθεμεναιςυποτιθεμενοιςυπο·τιθ(ε)·μεν·αιςυπο·τιθ(ε)·μεν·οις
Genυποτιθεμενωνυποτιθεμενωνυπο·τιθ(ε)·μεν·ωνυπο·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπετιθουνυπο·ε·τιθ(ε)·ον
2ndυπετιθειςυπο·ε·τιθ(ε)·ες
3rdυπετιθειυπο·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stυπετιθουμενυπο·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndυπετιθειτευπο·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdυπετιθουν, υπετιθουσανυπο·ε·τιθ(ε)·ον, υπο·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπετιθηνυπο·ε·τιθ(ε)·^νυπετιθεμηνυπο·ε·τιθ(ε)·μην
2ndυπετιθης, υπετιθησθαυπο·ε·τιθ(ε)·^ς, υπο·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalυπετιθεσουπο·ε·τιθ(ε)·σο
3rdυπετιθηυπο·ε·τιθ(ε)·^υπετιθετουπο·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stυπετιθεμενυπο·ε·τιθ(ε)·μενυπετιθεμεθαυπο·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndυπετιθετευπο·ε·τιθ(ε)·τευπετιθεσθευπο·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdυπετιθεσανυπο·ε·τιθ(ε)·σανυπετιθεντουπο·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθησωυπο·θη·σωυποθησομαιυπο·θη·σομαι
2ndυποθησεις[LXX]υπο·θη·σειςυποθησῃ, υποθησει, υποθησεσαιυπο·θη·σῃ, υπο·θη·σει classical, υπο·θη·σεσαι alt
3rdυποθησειυπο·θη·σειυποθησεταιυπο·θη·σεται
Pl1stυποθησομενυπο·θη·σομενυποθησομεθαυπο·θη·σομεθα
2ndυποθησετευπο·θη·σετευποθησεσθευπο·θη·σεσθε
3rdυποθησουσιν, υποθησουσιυπο·θη·σουσι(ν)υποθησονταιυπο·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθησοιμιυπο·θη·σοιμιυποθησοιμηνυπο·θη·σοιμην
2ndυποθησοιςυπο·θη·σοιςυποθησοιουπο·θη·σοιο
3rdυποθησοιυπο·θη·σοιυποθησοιτουπο·θη·σοιτο
Pl1stυποθησοιμενυπο·θη·σοιμενυποθησοιμεθαυπο·θη·σοιμεθα
2ndυποθησοιτευπο·θη·σοιτευποθησοισθευπο·θη·σοισθε
3rdυποθησοιενυπο·θη·σοιενυποθησοιντουπο·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποθησειν​υπο·θη·σειν​υποθησεσθαι​υπο·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποθησουσαυποθησονυπο·θη·σουσ·αυπο·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomυποθησωνυπο·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accυποθησουσανυποθησονταυπο·θη·σουσ·ανυπο·θη·σο[υ]ντ·α
Datυποθησουσῃυποθησοντιυπο·θη·σουσ·ῃυπο·θη·σο[υ]ντ·ι
Genυποθησουσηςυποθησοντοςυπο·θη·σουσ·ηςυπο·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocυποθησουσαιυποθησοντεςυποθησονταυπο·θη·σουσ·αιυπο·θη·σο[υ]ντ·εςυπο·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accυποθησουσαςυποθησονταςυπο·θη·σουσ·αςυπο·θη·σο[υ]ντ·ας
Datυποθησουσαιςυποθησουσι, υποθησουσινυπο·θη·σουσ·αιςυπο·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genυποθησουσωνυποθησοντωνυπο·θη·σουσ·ωνυπο·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποθησομενηυποθησομενευπο·θη·σομεν·ηυπο·θη·σομεν·ε
Nomυποθησομενοςυπο·θη·σομεν·ος
Accυποθησομενηνυποθησομενονυπο·θη·σομεν·ηνυπο·θη·σομεν·ον
Datυποθησομενῃυποθησομενῳυπο·θη·σομεν·ῃυπο·θη·σομεν·ῳ
Genυποθησομενηςυποθησομενουυπο·θη·σομεν·ηςυπο·θη·σομεν·ου
PlVocυποθησομεναιυποθησομενοιυποθησομεναυπο·θη·σομεν·αιυπο·θη·σομεν·οιυπο·θη·σομεν·α
Nom
Accυποθησομεναςυποθησομενουςυπο·θη·σομεν·αςυπο·θη·σομεν·ους
Datυποθησομεναιςυποθησομενοιςυπο·θη·σομεν·αιςυπο·θη·σομεν·οις
Genυποθησομενωνυποθησομενωνυπο·θη·σομεν·ωνυπο·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεθηκαυπο·ε·θη·καυπεθηκαμηνυπο·ε·θη·καμην
2ndυπεθηκας, υπεθηκεςυπο·ε·θη·κας, υπο·ε·θη·κες altυπεθηκωυπο·ε·θη·κω
3rdυπεθηκεν[LXX], υπεθηκευπο·ε·θη·κε(ν), υπο·ε·θη·κε(ν)υπεθηκατουπο·ε·θη·κατο
Pl1stυπεθηκαμενυπο·ε·θη·καμενυπεθηκαμεθαυπο·ε·θη·καμεθα
2ndυπεθηκατευπο·ε·θη·κατευπεθηκασθευπο·ε·θη·κασθε
3rdυπεθηκαν[GNT][LXX]υπο·ε·θη·κανυπεθηκαντουπο·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθησωυπο·θη·σωυποθησωμαιυπο·θη·σωμαι
2ndυποθησῃςυπο·θη·σῃςυποθησῃυπο·θη·σῃ
3rdυποθησῃυπο·θη·σῃυποθησηταιυπο·θη·σηται
Pl1stυποθησωμενυπο·θη·σωμενυποθησωμεθαυπο·θη·σωμεθα
2ndυποθησητευπο·θη·σητευποθησησθευπο·θη·σησθε
3rdυποθησωσιν, υποθησωσιυπο·θη·σωσι(ν)υποθησωνταιυπο·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθησαιμιυπο·θη·σαιμιυποθησαιμηνυπο·θη·σαιμην
2ndυποθησαις, υποθησειαςυπο·θη·σαις, υπο·θη·σειας classicalυποθησαιουπο·θη·σαιο
3rdυποθησαι, υποθησειευπο·θη·σαι, υπο·θη·σειε classicalυποθησαιτουπο·θη·σαιτο
Pl1stυποθησαιμενυπο·θη·σαιμενυποθησαιμεθαυπο·θη·σαιμεθα
2ndυποθησαιτευπο·θη·σαιτευποθησαισθευπο·θη·σαισθε
3rdυποθησαιεν, υποθησαισαν, υποθησειαν, υποθησειενυπο·θη·σαιεν, υπο·θη·σαισαν alt, υπο·θη·σειαν classical, υπο·θη·σειεν classicalυποθησαιντουπο·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποθησονυπο·θη·σονυποθησαιυπο·θη·σαι
3rdυποθησατωυπο·θη·σατωυποθησασθωυπο·θη·σασθω
Pl1st
2ndυποθησατευπο·θη·σατευποθησασθευπο·θη·σασθε
3rdυποθησατωσαν, υποθησαντωνυπο·θη·σατωσαν, υπο·θη·σαντων classicalυποθησασθωσαν, υποθησασθωνυπο·θη·σασθωσαν, υπο·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποθησαι​υπο·θη·σαι​υποθησασθαι​υπο·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποθησασαυποθησαςυποθησανυπο·θη·σασ·αυπο·θη·σα[ντ]·ςυπο·θη·σαν[τ]
Nom
Accυποθησασανυποθησανταυπο·θη·σασ·ανυπο·θη·σαντ·α
Datυποθησασῃυποθησαντιυπο·θη·σασ·ῃυπο·θη·σαντ·ι
Genυποθησασηςυποθησαντοςυπο·θη·σασ·ηςυπο·θη·σαντ·ος
PlVocυποθησασαιυποθησαντεςυποθησανταυπο·θη·σασ·αιυπο·θη·σαντ·εςυπο·θη·σαντ·α
Nom
Accυποθησασαςυποθησανταςυπο·θη·σασ·αςυπο·θη·σαντ·ας
Datυποθησασαιςυποθησασι, υποθησασινυπο·θη·σασ·αιςυπο·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genυποθησασωνυποθησαντωνυπο·θη·σασ·ωνυπο·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποθησαμενηυποθησαμενευπο·θη·σαμεν·ηυπο·θη·σαμεν·ε
Nomυποθησαμενοςυπο·θη·σαμεν·ος
Accυποθησαμενηνυποθησαμενονυπο·θη·σαμεν·ηνυπο·θη·σαμεν·ον
Datυποθησαμενῃυποθησαμενῳυπο·θη·σαμεν·ῃυπο·θη·σαμεν·ῳ
Genυποθησαμενηςυποθησαμενουυπο·θη·σαμεν·ηςυπο·θη·σαμεν·ου
PlVocυποθησαμεναιυποθησαμενοιυποθησαμεναυπο·θη·σαμεν·αιυπο·θη·σαμεν·οιυπο·θη·σαμεν·α
Nom
Accυποθησαμεναςυποθησαμενουςυπο·θη·σαμεν·αςυπο·θη·σαμεν·ους
Datυποθησαμεναιςυποθησαμενοιςυπο·θη·σαμεν·αιςυπο·θη·σαμεν·οις
Genυποθησαμενωνυποθησαμενωνυπο·θη·σαμεν·ωνυπο·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεθουμηνυπο·ε·θ(ε)·ομην
2ndυπεθουυπο·ε·θ(ε)·ου
3rdυπεθειτουπο·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stυπεθουμεθαυπο·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndυπεθεισθευπο·ε·θ(ε)·εσθε
3rdυπεθουντουπο·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεθεμηνυπο·ε·θ(ε)·μην
2ndυπεθεσουπο·ε·θ(ε)·σο
3rdυπεθετουπο·ε·θ(ε)·το
Pl1stυπεθεμενυπο·ε·θ(ε)·μενυπεθεμεθαυπο·ε·θ(ε)·μεθα
2ndυπεθετευπο·ε·θ(ε)·τευπεθεσθευπο·ε·θ(ε)·σθε
3rdυπεθεσανυπο·ε·θ(ε)·σανυπεθεντο[LXX]υπο·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθωυπο·θ(ε)·ωυποθωμαιυπο·θ(ε)·ωμαι
2ndυποθῃςυπο·θ(ε)·ῃςυποθῃυπο·θ(ε)·ῃ
3rdυποθῃυπο·θ(ε)·ῃυποθηταιυπο·θ(ε)·ηται
Pl1stυποθωμενυπο·θ(ε)·ωμενυποθωμεθαυπο·θ(ε)·ωμεθα
2ndυποθητευπο·θ(ε)·ητευποθησθευπο·θ(ε)·ησθε
3rdυποθωσιν, υποθωσιυπο·θ(ε)·ωσι(ν)υποθωνταιυπο·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθοιμηνυπο·θ(ε)·οιμην
2ndυποθοιουπο·θ(ε)·οιο
3rdυποθοιτουπο·θ(ε)·οιτο
Pl1stυποθοιμεθαυπο·θ(ε)·οιμεθα
2ndυποθοισθευπο·θ(ε)·οισθε
3rdυποθοιντουπο·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποθειηνυπο·θ(ε)·ιηνυποθειμηνυπο·θ(ε)·ιμην
2ndυποθειηςυπο·θ(ε)·ιηςυποθειουπο·θ(ε)·ιο
3rdυποθειηυπο·θ(ε)·ιηυποθειτουπο·θ(ε)·ιτο
Pl1stυποθειημεν, υποθειμενυπο·θ(ε)·ιημεν, υπο·θ(ε)·ιμεν classicalυποθειμεθαυπο·θ(ε)·ιμεθα
2ndυποθειητε, υποθειτευπο·θ(ε)·ιητε, υπο·θ(ε)·ιτε classicalυποθεισθευπο·θ(ε)·ισθε
3rdυποθειησαν, υποθειενυπο·θ(ε)·ιησαν, υπο·θ(ε)·ιεν classicalυποθειντουπο·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποθουυπο·θ(ε)·ου
3rdυποθεισθωυπο·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndυποθεισθευπο·θ(ε)·εσθε
3rdυποθεισθωσαν, υποθεισθωνυπο·θ(ε)·εσθωσαν, υπο·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποθεθι, υποθες[LXX]υπο·θ(ε)·θι, υπο·θ(ε)·ςυποθεσουπο·θ(ε)·σο
3rdυποθετωυπο·θ(ε)·τωυποθεσθωυπο·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndυποθετε[LXX]υπο·θ(ε)·τευποθεσθευπο·θ(ε)·σθε
3rdυποθετωσαν, υποθεντωνυπο·θ(ε)·τωσαν, υπο·θ(ε)·ντων classicalυποθεσθωσαν, υποθεσθωνυπο·θ(ε)·σθωσαν, υπο·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποθεναι, υποθειναι​υπο·θ(ε)·ναι, υπο·θ(ε)·εναι​υποθεσθαι​υπο·θ(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποθεισαυποθειςυποθενυπο·θ(ε)·εσ·αυπο·θ(ε)·[ντ]·ςυπο·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accυποθεισανυποθενταυπο·θ(ε)·εσ·ανυπο·θ(ε)·ντ·α
Datυποθεισῃυποθεντιυπο·θ(ε)·εσ·ῃυπο·θ(ε)·ντ·ι
Genυποθεισηςυποθεντοςυπο·θ(ε)·εσ·ηςυπο·θ(ε)·ντ·ος
PlVocυποθεισαιυποθεντεςυποθενταυπο·θ(ε)·εσ·αιυπο·θ(ε)·ντ·εςυπο·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accυποθεισαςυποθενταςυπο·θ(ε)·εσ·αςυπο·θ(ε)·ντ·ας
Datυποθεισαιςυποθεισι, υποθεισινυπο·θ(ε)·εσ·αιςυπο·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > υποθεισι, υπο·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > υποθεισιν
Genυποθεισωνυποθεντωνυπο·θ(ε)·εσ·ωνυπο·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποθεμενηυποθεμενευπο·θ(ε)·μεν·ηυπο·θ(ε)·μεν·ε
Nomυποθεμενοςυπο·θ(ε)·μεν·ος
Accυποθεμενηνυποθεμενονυπο·θ(ε)·μεν·ηνυπο·θ(ε)·μεν·ον
Datυποθεμενῃυποθεμενῳυπο·θ(ε)·μεν·ῃυπο·θ(ε)·μεν·ῳ
Genυποθεμενηςυποθεμενου[LXX]υπο·θ(ε)·μεν·ηςυπο·θ(ε)·μεν·ου
PlVocυποθεμεναιυποθεμενοιυποθεμεναυπο·θ(ε)·μεν·αιυπο·θ(ε)·μεν·οιυπο·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accυποθεμεναςυποθεμενουςυπο·θ(ε)·μεν·αςυπο·θ(ε)·μεν·ους
Datυποθεμεναιςυποθεμενοιςυπο·θ(ε)·μεν·αιςυπο·θ(ε)·μεν·οις
Genυποθεμενωνυποθεμενωνυπο·θ(ε)·μεν·ωνυπο·θ(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 29-May-2020 09:20:18 EDT