υποστελλω • hUPOSTELLW • hupostellō

ὑπο·στέλλω (υπο+στελλ-, υπο+στελ(ε)·[σ]-, υπο+στειλ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστελλωυπο·στελλ·ωυποστελλομαιυπο·στελλ·ομαι
2ndυποστελλειςυπο·στελλ·ειςυποστελλῃ, υποστελλει, υποστελλεσαιυπο·στελλ·ῃ, υπο·στελλ·ει classical, υπο·στελλ·εσαι alt
3rdυποστελλειυπο·στελλ·ειυποστελλεταιυπο·στελλ·εται
Pl1stυποστελλομενυπο·στελλ·ομενυποστελλομεθαυπο·στελλ·ομεθα
2ndυποστελλετευπο·στελλ·ετευποστελλεσθευπο·στελλ·εσθε
3rdυποστελλουσιν, υποστελλουσιυπο·στελλ·ουσι(ν)υποστελλονταιυπο·στελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστελλωυπο·στελλ·ωυποστελλωμαιυπο·στελλ·ωμαι
2ndυποστελλῃςυπο·στελλ·ῃςυποστελλῃυπο·στελλ·ῃ
3rdυποστελλῃυπο·στελλ·ῃυποστελληταιυπο·στελλ·ηται
Pl1stυποστελλωμενυπο·στελλ·ωμενυποστελλωμεθαυπο·στελλ·ωμεθα
2ndυποστελλητευπο·στελλ·ητευποστελλησθευπο·στελλ·ησθε
3rdυποστελλωσιν, υποστελλωσιυπο·στελλ·ωσι(ν)υποστελλωνταιυπο·στελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστελλοιμιυπο·στελλ·οιμιυποστελλοιμηνυπο·στελλ·οιμην
2ndυποστελλοιςυπο·στελλ·οιςυποστελλοιουπο·στελλ·οιο
3rdυποστελλοιυπο·στελλ·οιυποστελλοιτουπο·στελλ·οιτο
Pl1stυποστελλοιμενυπο·στελλ·οιμενυποστελλοιμεθαυπο·στελλ·οιμεθα
2ndυποστελλοιτευπο·στελλ·οιτευποστελλοισθευπο·στελλ·οισθε
3rdυποστελλοιεν, υποστελλοισανυπο·στελλ·οιεν, υπο·στελλ·οισαν altυποστελλοιντουπο·στελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστελλευπο·στελλ·ευποστελλουυπο·στελλ·ου
3rdυποστελλετωυπο·στελλ·ετωυποστελλεσθωυπο·στελλ·εσθω
Pl1st
2ndυποστελλετευπο·στελλ·ετευποστελλεσθευπο·στελλ·εσθε
3rdυποστελλετωσαν, υποστελλοντωνυπο·στελλ·ετωσαν, υπο·στελλ·οντων classicalυποστελλεσθωσαν, υποστελλεσθωνυπο·στελλ·εσθωσαν, υπο·στελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστελλειν​υπο·στελλ·ειν​υποστελλεσθαι​υπο·στελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστελλουσαυποστελλονυπο·στελλ·ουσ·αυπο·στελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomυποστελλωνυπο·στελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποστελλουσανυποστελλονταυπο·στελλ·ουσ·ανυπο·στελλ·ο[υ]ντ·α
Datυποστελλουσῃυποστελλοντιυπο·στελλ·ουσ·ῃυπο·στελλ·ο[υ]ντ·ι
Genυποστελλουσηςυποστελλοντοςυπο·στελλ·ουσ·ηςυπο·στελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποστελλουσαιυποστελλοντεςυποστελλονταυπο·στελλ·ουσ·αιυπο·στελλ·ο[υ]ντ·εςυπο·στελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποστελλουσαςυποστελλονταςυπο·στελλ·ουσ·αςυπο·στελλ·ο[υ]ντ·ας
Datυποστελλουσαιςυποστελλουσι, υποστελλουσινυπο·στελλ·ουσ·αιςυπο·στελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποστελλουσωνυποστελλοντωνυπο·στελλ·ουσ·ωνυπο·στελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστελλομενηυποστελλομενευπο·στελλ·ομεν·ηυπο·στελλ·ομεν·ε
Nomυποστελλομενοςυπο·στελλ·ομεν·ος
Accυποστελλομενηνυποστελλομενονυπο·στελλ·ομεν·ηνυπο·στελλ·ομεν·ον
Datυποστελλομενῃυποστελλομενῳυπο·στελλ·ομεν·ῃυπο·στελλ·ομεν·ῳ
Genυποστελλομενηςυποστελλομενουυπο·στελλ·ομεν·ηςυπο·στελλ·ομεν·ου
PlVocυποστελλομεναιυποστελλομενοιυποστελλομεναυπο·στελλ·ομεν·αιυπο·στελλ·ομεν·οιυπο·στελλ·ομεν·α
Nom
Accυποστελλομεναςυποστελλομενουςυπο·στελλ·ομεν·αςυπο·στελλ·ομεν·ους
Datυποστελλομεναιςυποστελλομενοιςυπο·στελλ·ομεν·αιςυπο·στελλ·ομεν·οις
Genυποστελλομενωνυποστελλομενωνυπο·στελλ·ομεν·ωνυπο·στελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστελλονυπο·ε·στελλ·ονυπεστελλομηνυπο·ε·στελλ·ομην
2ndυπεστελλεςυπο·ε·στελλ·εςυπεστελλουυπο·ε·στελλ·ου
3rdυπεστελλεν[GNT], υπεστελλευπο·ε·στελλ·ε(ν), υπο·ε·στελλ·ε(ν)υπεστελλετουπο·ε·στελλ·ετο
Pl1stυπεστελλομενυπο·ε·στελλ·ομενυπεστελλομεθαυπο·ε·στελλ·ομεθα
2ndυπεστελλετευπο·ε·στελλ·ετευπεστελλεσθευπο·ε·στελλ·εσθε
3rdυπεστελλον, υπεστελλοσανυπο·ε·στελλ·ον, υπο·ε·στελλ·οσαν altυπεστελλοντουπο·ε·στελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστελωυπο·στελ(ε)·[σ]ωυποστελουμαιυπο·στελ(ε)·[σ]ομαι
2ndυποστελειςυπο·στελ(ε)·[σ]ειςυποστελῃ, υποστελει, υποστελεισαιυπο·στελ(ε)·[σ]ῃ, υπο·στελ(ε)·[σ]ει classical, υπο·στελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdυποστελειυπο·στελ(ε)·[σ]ειυποστελειται[LXX]υπο·στελ(ε)·[σ]εται
Pl1stυποστελουμενυπο·στελ(ε)·[σ]ομενυποστελουμεθαυπο·στελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndυποστελειτευπο·στελ(ε)·[σ]ετευποστελεισθε[LXX]υπο·στελ(ε)·[σ]εσθε
3rdυποστελουσιν, υποστελουσιυπο·στελ(ε)·[σ]ουσι(ν)υποστελουνταιυπο·στελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστελοιμιυπο·στελ(ε)·[σ]οιμιυποστελοιμηνυπο·στελ(ε)·[σ]οιμην
2ndυποστελοιςυπο·στελ(ε)·[σ]οιςυποστελοιουπο·στελ(ε)·[σ]οιο
3rdυποστελοιυπο·στελ(ε)·[σ]οιυποστελοιτουπο·στελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stυποστελοιμενυπο·στελ(ε)·[σ]οιμενυποστελοιμεθαυπο·στελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndυποστελοιτευπο·στελ(ε)·[σ]οιτευποστελοισθευπο·στελ(ε)·[σ]οισθε
3rdυποστελοιενυπο·στελ(ε)·[σ]οιενυποστελοιντουπο·στελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστελειν​υπο·στελ(ε)·[σ]ειν​υποστελεισθαι​υπο·στελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστελουσαυποστελουνυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomυποστελωνυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accυποστελουσανυποστελουνταυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ανυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datυποστελουσῃυποστελουντιυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ῃυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genυποστελουσηςυποστελουντοςυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ηςυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocυποστελουσαιυποστελουντεςυποστελουνταυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αιυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποστελουσαςυποστελουνταςυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αςυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datυποστελουσαιςυποστελουσι, υποστελουσινυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αιςυπο·στελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genυποστελουσωνυποστελουντωνυπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ωνυπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστελουμενηυποστελουμενευπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomυποστελουμενοςυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accυποστελουμενηνυποστελουμενονυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηνυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datυποστελουμενῃυποστελουμενῳυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ῃυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genυποστελουμενηςυποστελουμενουυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηςυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocυποστελουμεναιυποστελουμενοιυποστελουμεναυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αιυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·οιυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accυποστελουμεναςυποστελουμενουςυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αςυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datυποστελουμεναιςυποστελουμενοιςυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αιςυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genυποστελουμενωνυποστελουμενωνυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ωνυπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεστειλαυπο·ε·στειλ·[σ]αυπεστειλαμην[GNT]υπο·ε·στειλ·[σ]αμην
2ndυπεστειλαςυπο·ε·στειλ·[σ]αςυπεστειλωυπο·ε·στειλ·[σ]ω
3rdυπεστειλεν, υπεστειλευπο·ε·στειλ·[σ]ε(ν)υπεστειλατουπο·ε·στειλ·[σ]ατο
Pl1stυπεστειλαμενυπο·ε·στειλ·[σ]αμενυπεστειλαμεθαυπο·ε·στειλ·[σ]αμεθα
2ndυπεστειλατευπο·ε·στειλ·[σ]ατευπεστειλασθευπο·ε·στειλ·[σ]ασθε
3rdυπεστειλανυπο·ε·στειλ·[σ]ανυπεστειλαντουπο·ε·στειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστειλωυπο·στειλ·[σ]ωυποστειλωμαιυπο·στειλ·[σ]ωμαι
2ndυποστειλῃςυπο·στειλ·[σ]ῃςυποστειλῃ[LXX]υπο·στειλ·[σ]ῃ
3rdυποστειλῃ[LXX]υπο·στειλ·[σ]ῃυποστειληται[GNT][LXX]υπο·στειλ·[σ]ηται
Pl1stυποστειλωμενυπο·στειλ·[σ]ωμενυποστειλωμεθαυπο·στειλ·[σ]ωμεθα
2ndυποστειλητευπο·στειλ·[σ]ητευποστειλησθευπο·στειλ·[σ]ησθε
3rdυποστειλωσιν, υποστειλωσιυπο·στειλ·[σ]ωσι(ν)υποστειλωνταιυπο·στειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποστειλαιμιυπο·στειλ·[σ]αιμιυποστειλαιμηνυπο·στειλ·[σ]αιμην
2ndυποστειλαις, υποστειλειαςυπο·στειλ·[σ]αις, υπο·στειλ·[σ]ειας classicalυποστειλαιουπο·στειλ·[σ]αιο
3rdυποστειλαι, υποστειλειευπο·στειλ·[σ]αι, υπο·στειλ·[σ]ειε classicalυποστειλαιτουπο·στειλ·[σ]αιτο
Pl1stυποστειλαιμενυπο·στειλ·[σ]αιμενυποστειλαιμεθαυπο·στειλ·[σ]αιμεθα
2ndυποστειλαιτευπο·στειλ·[σ]αιτευποστειλαισθευπο·στειλ·[σ]αισθε
3rdυποστειλαιεν, υποστειλαισαν, υποστειλειαν, υποστειλειενυπο·στειλ·[σ]αιεν, υπο·στειλ·[σ]αισαν alt, υπο·στειλ·[σ]ειαν classical, υπο·στειλ·[σ]ειεν classicalυποστειλαιντουπο·στειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποστειλονυπο·στειλ·[σ]ονυποστειλαιυπο·στειλ·[σ]αι
3rdυποστειλατωυπο·στειλ·[σ]ατωυποστειλασθωυπο·στειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndυποστειλατευπο·στειλ·[σ]ατευποστειλασθευπο·στειλ·[σ]ασθε
3rdυποστειλατωσαν, υποστειλαντωνυπο·στειλ·[σ]ατωσαν, υπο·στειλ·[σ]αντων classicalυποστειλασθωσαν, υποστειλασθωνυπο·στειλ·[σ]ασθωσαν, υπο·στειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποστειλαι​υπο·στειλ·[σ]αι​υποστειλασθαι​υπο·στειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστειλασαυποστειλαςυποστειλανυπο·στειλ·[σ]ασ·αυπο·στειλ·[σ]α[ντ]·ςυπο·στειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accυποστειλασανυποστειλανταυπο·στειλ·[σ]ασ·ανυπο·στειλ·[σ]αντ·α
Datυποστειλασῃυποστειλαντιυπο·στειλ·[σ]ασ·ῃυπο·στειλ·[σ]αντ·ι
Genυποστειλασηςυποστειλαντοςυπο·στειλ·[σ]ασ·ηςυπο·στειλ·[σ]αντ·ος
PlVocυποστειλασαιυποστειλαντεςυποστειλανταυπο·στειλ·[σ]ασ·αιυπο·στειλ·[σ]αντ·εςυπο·στειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accυποστειλασαςυποστειλανταςυπο·στειλ·[σ]ασ·αςυπο·στειλ·[σ]αντ·ας
Datυποστειλασαιςυποστειλασι, υποστειλασινυπο·στειλ·[σ]ασ·αιςυπο·στειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genυποστειλασωνυποστειλαντωνυπο·στειλ·[σ]ασ·ωνυπο·στειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποστειλαμενηυποστειλαμενευπο·στειλ·[σ]αμεν·ηυπο·στειλ·[σ]αμεν·ε
Nomυποστειλαμενοςυπο·στειλ·[σ]αμεν·ος
Accυποστειλαμενηνυποστειλαμενονυπο·στειλ·[σ]αμεν·ηνυπο·στειλ·[σ]αμεν·ον
Datυποστειλαμενῃυποστειλαμενῳυπο·στειλ·[σ]αμεν·ῃυπο·στειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genυποστειλαμενηςυποστειλαμενουυπο·στειλ·[σ]αμεν·ηςυπο·στειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocυποστειλαμεναιυποστειλαμενοιυποστειλαμεναυπο·στειλ·[σ]αμεν·αιυπο·στειλ·[σ]αμεν·οιυπο·στειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accυποστειλαμεναςυποστειλαμενουςυπο·στειλ·[σ]αμεν·αςυπο·στειλ·[σ]αμεν·ους
Datυποστειλαμεναιςυποστειλαμενοιςυπο·στειλ·[σ]αμεν·αιςυπο·στειλ·[σ]αμεν·οις
Genυποστειλαμενωνυποστειλαμενωνυπο·στειλ·[σ]αμεν·ωνυπο·στειλ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 04:36:22 EST