υποπιπτω • hUPOPIPTW • hupopiptō

ὑπο·πίπτω [LXX] (υπο+πιπτ-, -, υπο+πεσ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποπιπτωυπο·πιπτ·ωυποπιπτομαιυπο·πιπτ·ομαι
2ndυποπιπτειςυπο·πιπτ·ειςυποπιπτῃ[LXX], υποπιπτει, υποπιπτεσαιυπο·πιπτ·ῃ, υπο·πιπτ·ει classical, υπο·πιπτ·εσαι alt
3rdυποπιπτειυπο·πιπτ·ειυποπιπτεταιυπο·πιπτ·εται
Pl1stυποπιπτομενυπο·πιπτ·ομενυποπιπτομεθαυπο·πιπτ·ομεθα
2ndυποπιπτετευπο·πιπτ·ετευποπιπτεσθευπο·πιπτ·εσθε
3rdυποπιπτουσιν, υποπιπτουσιυπο·πιπτ·ουσι(ν)υποπιπτονταιυπο·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποπιπτωυπο·πιπτ·ωυποπιπτωμαιυπο·πιπτ·ωμαι
2ndυποπιπτῃςυπο·πιπτ·ῃςυποπιπτῃ[LXX]υπο·πιπτ·ῃ
3rdυποπιπτῃ[LXX]υπο·πιπτ·ῃυποπιπτηταιυπο·πιπτ·ηται
Pl1stυποπιπτωμενυπο·πιπτ·ωμενυποπιπτωμεθαυπο·πιπτ·ωμεθα
2ndυποπιπτητευπο·πιπτ·ητευποπιπτησθευπο·πιπτ·ησθε
3rdυποπιπτωσιν, υποπιπτωσιυπο·πιπτ·ωσι(ν)υποπιπτωνταιυπο·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποπιπτοιμιυπο·πιπτ·οιμιυποπιπτοιμηνυπο·πιπτ·οιμην
2ndυποπιπτοιςυπο·πιπτ·οιςυποπιπτοιουπο·πιπτ·οιο
3rdυποπιπτοιυπο·πιπτ·οιυποπιπτοιτουπο·πιπτ·οιτο
Pl1stυποπιπτοιμενυπο·πιπτ·οιμενυποπιπτοιμεθαυπο·πιπτ·οιμεθα
2ndυποπιπτοιτευπο·πιπτ·οιτευποπιπτοισθευπο·πιπτ·οισθε
3rdυποπιπτοιεν, υποπιπτοισανυπο·πιπτ·οιεν, υπο·πιπτ·οισαν altυποπιπτοιντουπο·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποπιπτευπο·πιπτ·ευποπιπτουυπο·πιπτ·ου
3rdυποπιπτετωυπο·πιπτ·ετωυποπιπτεσθωυπο·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndυποπιπτετευπο·πιπτ·ετευποπιπτεσθευπο·πιπτ·εσθε
3rdυποπιπτετωσαν, υποπιπτοντωνυπο·πιπτ·ετωσαν, υπο·πιπτ·οντων classicalυποπιπτεσθωσαν, υποπιπτεσθωνυπο·πιπτ·εσθωσαν, υπο·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποπιπτειν​υπο·πιπτ·ειν​υποπιπτεσθαι​υπο·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποπιπτουσα[LXX]υποπιπτονυπο·πιπτ·ουσ·αυπο·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomυποπιπτωνυπο·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accυποπιπτουσανυποπιπτοντα[LXX]υπο·πιπτ·ουσ·ανυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datυποπιπτουσῃυποπιπτοντιυπο·πιπτ·ουσ·ῃυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genυποπιπτουσηςυποπιπτοντοςυπο·πιπτ·ουσ·ηςυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocυποπιπτουσαιυποπιπτοντεςυποπιπτοντα[LXX]υπο·πιπτ·ουσ·αιυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·εςυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accυποπιπτουσαςυποπιπτονταςυπο·πιπτ·ουσ·αςυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datυποπιπτουσαιςυποπιπτουσι, υποπιπτουσινυπο·πιπτ·ουσ·αιςυπο·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genυποπιπτουσωνυποπιπτοντωνυπο·πιπτ·ουσ·ωνυπο·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποπιπτομενηυποπιπτομενευπο·πιπτ·ομεν·ηυπο·πιπτ·ομεν·ε
Nomυποπιπτομενοςυπο·πιπτ·ομεν·ος
Accυποπιπτομενηνυποπιπτομενονυπο·πιπτ·ομεν·ηνυπο·πιπτ·ομεν·ον
Datυποπιπτομενῃυποπιπτομενῳυπο·πιπτ·ομεν·ῃυπο·πιπτ·ομεν·ῳ
Genυποπιπτομενηςυποπιπτομενουυπο·πιπτ·ομεν·ηςυπο·πιπτ·ομεν·ου
PlVocυποπιπτομεναιυποπιπτομενοιυποπιπτομεναυπο·πιπτ·ομεν·αιυπο·πιπτ·ομεν·οιυπο·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accυποπιπτομεναςυποπιπτομενουςυπο·πιπτ·ομεν·αςυπο·πιπτ·ομεν·ους
Datυποπιπτομεναιςυποπιπτομενοιςυπο·πιπτ·ομεν·αιςυπο·πιπτ·ομεν·οις
Genυποπιπτομενωνυποπιπτομενωνυπο·πιπτ·ομεν·ωνυπο·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεπιπτονυπο·ε·πιπτ·ονυπεπιπτομηνυπο·ε·πιπτ·ομην
2ndυπεπιπτεςυπο·ε·πιπτ·εςυπεπιπτουυπο·ε·πιπτ·ου
3rdυπεπιπτεν, υπεπιπτευπο·ε·πιπτ·ε(ν)υπεπιπτετουπο·ε·πιπτ·ετο
Pl1stυπεπιπτομενυπο·ε·πιπτ·ομενυπεπιπτομεθαυπο·ε·πιπτ·ομεθα
2ndυπεπιπτετευπο·ε·πιπτ·ετευπεπιπτεσθευπο·ε·πιπτ·εσθε
3rdυπεπιπτον, υπεπιπτοσανυπο·ε·πιπτ·ον, υπο·ε·πιπτ·οσαν altυπεπιπτοντουπο·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυπεπεσαυπο·ε·πεσ·[σ]αυπεπεσαμηνυπο·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndυπεπεσαςυπο·ε·πεσ·[σ]αςυπεπεσωυπο·ε·πεσ·[σ]ω
3rdυπεπεσεν[LXX], υπεπεσευπο·ε·πεσ·[σ]ε(ν), υπο·ε·πεσ·[σ]ε(ν)υπεπεσατουπο·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stυπεπεσαμενυπο·ε·πεσ·[σ]αμενυπεπεσαμεθαυπο·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndυπεπεσατευπο·ε·πεσ·[σ]ατευπεπεσασθευπο·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdυπεπεσανυπο·ε·πεσ·[σ]ανυπεπεσαντουπο·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποπεσωυπο·πεσ·[σ]ωυποπεσωμαιυπο·πεσ·[σ]ωμαι
2ndυποπεσῃςυπο·πεσ·[σ]ῃςυποπεσῃυπο·πεσ·[σ]ῃ
3rdυποπεσῃυπο·πεσ·[σ]ῃυποπεσηταιυπο·πεσ·[σ]ηται
Pl1stυποπεσωμενυπο·πεσ·[σ]ωμενυποπεσωμεθαυπο·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndυποπεσητευπο·πεσ·[σ]ητευποπεσησθευπο·πεσ·[σ]ησθε
3rdυποπεσωσιν, υποπεσωσιυπο·πεσ·[σ]ωσι(ν)υποπεσωνταιυπο·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stυποπεσαιμιυπο·πεσ·[σ]αιμιυποπεσαιμηνυπο·πεσ·[σ]αιμην
2ndυποπεσαις, υποπεσειαςυπο·πεσ·[σ]αις, υπο·πεσ·[σ]ειας classicalυποπεσαιουπο·πεσ·[σ]αιο
3rdυποπεσαι, υποπεσειευπο·πεσ·[σ]αι, υπο·πεσ·[σ]ειε classicalυποπεσαιτουπο·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stυποπεσαιμενυπο·πεσ·[σ]αιμενυποπεσαιμεθαυπο·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndυποπεσαιτευπο·πεσ·[σ]αιτευποπεσαισθευπο·πεσ·[σ]αισθε
3rdυποπεσαιεν, υποπεσαισαν, υποπεσειαν, υποπεσειενυπο·πεσ·[σ]αιεν, υπο·πεσ·[σ]αισαν alt, υπο·πεσ·[σ]ειαν classical, υπο·πεσ·[σ]ειεν classicalυποπεσαιντουπο·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndυποπεσονυπο·πεσ·[σ]ονυποπεσαιυπο·πεσ·[σ]αι
3rdυποπεσατωυπο·πεσ·[σ]ατωυποπεσασθωυπο·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndυποπεσατευπο·πεσ·[σ]ατευποπεσασθευπο·πεσ·[σ]ασθε
3rdυποπεσατωσαν, υποπεσαντωνυπο·πεσ·[σ]ατωσαν, υπο·πεσ·[σ]αντων classicalυποπεσασθωσαν, υποπεσασθωνυπο·πεσ·[σ]ασθωσαν, υπο·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
υποπεσαι​υπο·πεσ·[σ]αι​υποπεσασθαι​υπο·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποπεσασαυποπεσαςυποπεσανυπο·πεσ·[σ]ασ·αυπο·πεσ·[σ]α[ντ]·ςυπο·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accυποπεσασανυποπεσανταυπο·πεσ·[σ]ασ·ανυπο·πεσ·[σ]αντ·α
Datυποπεσασῃυποπεσαντιυπο·πεσ·[σ]ασ·ῃυπο·πεσ·[σ]αντ·ι
Genυποπεσασηςυποπεσαντοςυπο·πεσ·[σ]ασ·ηςυπο·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocυποπεσασαιυποπεσαντεςυποπεσανταυπο·πεσ·[σ]ασ·αιυπο·πεσ·[σ]αντ·εςυπο·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accυποπεσασαςυποπεσανταςυπο·πεσ·[σ]ασ·αςυπο·πεσ·[σ]αντ·ας
Datυποπεσασαιςυποπεσασι, υποπεσασινυπο·πεσ·[σ]ασ·αιςυπο·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genυποπεσασωνυποπεσαντωνυπο·πεσ·[σ]ασ·ωνυπο·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυποπεσαμενηυποπεσαμενευπο·πεσ·[σ]αμεν·ηυπο·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomυποπεσαμενοςυπο·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accυποπεσαμενηνυποπεσαμενονυπο·πεσ·[σ]αμεν·ηνυπο·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datυποπεσαμενῃυποπεσαμενῳυπο·πεσ·[σ]αμεν·ῃυπο·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genυποπεσαμενηςυποπεσαμενουυπο·πεσ·[σ]αμεν·ηςυπο·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocυποπεσαμεναιυποπεσαμενοιυποπεσαμεναυπο·πεσ·[σ]αμεν·αιυπο·πεσ·[σ]αμεν·οιυπο·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accυποπεσαμεναςυποπεσαμενουςυπο·πεσ·[σ]αμεν·αςυπο·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datυποπεσαμεναιςυποπεσαμενοιςυπο·πεσ·[σ]αμεν·αιςυπο·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genυποπεσαμενωνυποπεσαμενωνυπο·πεσ·[σ]αμεν·ωνυπο·πεσ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:46:18 EDT