υπερηφανος • hUPERHFANOS • huperēphanos

ὑπερή·φανος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυπερηφανευπερηφαν·ε
Nomυπερηφανος[LXX]υπερηφαν·ος
Accυπερηφανον[LXX]υπερηφαν·ον
Datυπερηφανῳ[LXX]υπερηφαν·ῳ
Genυπερηφανου[LXX]υπερηφαν·ου
PlVocυπερηφανοι[GNT][LXX]υπερηφαναυπερηφαν·οιυπερηφαν·α
Nom
Accυπερηφανους[GNT][LXX]υπερηφαν·ους
Datυπερηφανοις[GNT][LXX]υπερηφαν·οις
Genυπερηφανων[LXX]υπερηφαν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 22:31:34 EDT