υπερασπιστης • hUPERASPISTHS • huperaspistēs

ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυπερασπιστα[LXX]υπερασπιστ·α
Nomυπερασπιστης[LXX]υπερασπιστ·ης
Accυπερασπιστην[LXX]υπερασπιστ·ην
Datυπερασπιστῃυπερασπιστ·ῃ
Genυπερασπιστουυπερασπιστ·ου
PlVocυπερασπισταιυπερασπιστ·αι
Nom
Accυπερασπισταςυπερασπιστ·ας
Datυπερασπισταιςυπερασπιστ·αις
Genυπερασπιστωνυπερασπιστ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:16:15 EDT