υγιης • hUGIHS • hugiēs

ὑγιής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocυγιεςυγι(ε)·ς
Nomυγιης[GNT][LXX]υγι(ε)·^ς
Accυγιη[GNT][LXX]υγι(ε)·α
Datυγιειυγι(ε)·ι
Genυγιους[LXX]υγι(ε)·ος
PlVocυγιεις[GNT][LXX]υγιη[GNT][LXX]υγι(ε)·εςυγι(ε)·α
Nom
Accυγιεις[GNT][LXX]υγι(ε)·ας
Datυγιεσι, υγιεσινυγι(ε)·σι(ν)
Genυγιωνυγι(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Sep-2020 02:30:06 EDT