ομοιος • hOMOIOS • homoios

ὅμοιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocομοια[GNT][LXX]ομοιεομοι·αομοι·ε
Nomομοιος[GNT][LXX]ομοι·ος
Accομοιαν[LXX]ομοιον[GNT][LXX]ομοι·ανομοι·ον
Datομοιᾳ[LXX]ομοιῳ[LXX]ομοι·ᾳομοι·ῳ
Genομοιας[GNT]ομοιουομοι·αςομοι·ου
PlVocομοιαι[GNT][LXX]ομοιοι[GNT][LXX]ομοια[GNT][LXX]ομοι·αιομοι·οιομοι·α
Nom
Accομοιας[GNT]ομοιουςομοι·αςομοι·ους
Datομοιαιςομοιοιςομοι·αιςομοι·οις
Genομοιων[LXX]ομοι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 23:17:27 EDT