ολος • hOLOS • holos

ὅλος -η -ον

Quantifier (Partitive Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολη[GNT][LXX]ολεολ·ηολ·ε
Nomολος[GNT][LXX]ολ·ος
Accολην[GNT][LXX]ολον[GNT][LXX]ολ·ηνολ·ον
Datολῃ[GNT][LXX]ολῳ[GNT][LXX]ολ·ῃολ·ῳ
Genολης[GNT][LXX]ολου[GNT][LXX]ολ·ηςολ·ου
PlVocολαιολοιολαολ·αιολ·οιολ·α
Nom
Accολαςολους[GNT]ολ·αςολ·ους
Datολαιςολοις[LXX]ολ·αιςολ·οις
Genολων[LXX]ολ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 00:07:39 EDT