οψιος • OYIOS • opsios

ὄψιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοψια[GNT][LXX]οψιεοψι·αοψι·ε
Nomοψιοςοψι·ος
Accοψιανοψιονοψι·ανοψι·ον
Datοψιᾳοψιῳοψι·ᾳοψι·ῳ
Genοψιας[GNT]οψιουοψι·αςοψι·ου
PlVocοψιαιοψιοιοψια[GNT][LXX]οψι·αιοψι·οιοψι·α
Nom
Accοψιας[GNT]οψιουςοψι·αςοψι·ους
Datοψιαιςοψιοιςοψι·αιςοψι·οις
Genοψιωνοψι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 18-Apr-2021 22:09:43 EDT