οχλος • OCLOS OXLOS • ochlos

ὄχλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοχλεοχλ·ε
Nomοχλος[GNT][LXX]οχλ·ος
Accοχλον[GNT][LXX]οχλ·ον
Datοχλῳ[GNT][LXX]οχλ·ῳ
Genοχλου[GNT][LXX]οχλ·ου
PlVocοχλοι[GNT][LXX]οχλ·οι
Nom
Accοχλους[GNT][LXX]οχλ·ους
Datοχλοις[GNT][LXX]οχλ·οις
Genοχλων[GNT][LXX]οχλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 27-Jun-2019 00:27:14 EDT