ορθρος • ORQROS • orthros

ὄρθρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocορθρεορθρ·ε
Nomορθρος[LXX]ορθρ·ος
Accορθρον[GNT][LXX]ορθρ·ον
Datορθρῳορθρ·ῳ
Genορθρου[GNT][LXX]ορθρ·ου
PlVocορθροιορθρ·οι
Nom
Accορθρουςορθρ·ους
Datορθροις[LXX]ορθρ·οις
Genορθρωνορθρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 15-Jul-2020 06:45:56 EDT