ολεθρος • OLEQROS • olethros

ὄλεθρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocολεθρεολεθρ·ε
Nomολεθρος[GNT][LXX]ολεθρ·ος
Accολεθρον[GNT][LXX]ολεθρ·ον
Datολεθρῳ[LXX]ολεθρ·ῳ
Genολεθρου[LXX]ολεθρ·ου
PlVocολεθροιολεθρ·οι
Nom
Accολεθρουςολεθρ·ους
Datολεθροιςολεθρ·οις
Genολεθρωνολεθρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 15-Jul-2020 08:47:32 EDT