ολοκαυτωμα • hOLOKAUTWMA • holokautōma

ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocολοκαυτωμα[LXX]ολοκαυτωμα[τ]
Nom
Acc
Datολοκαυτωματιολοκαυτωματ·ι
Genολοκαυτωματος[LXX]ολοκαυτωματ·ος
PlVocολοκαυτωματα[GNT][LXX]ολοκαυτωματ·α
Nom
Acc
Datολοκαυτωμασι[LXX], ολοκαυτωμασιν[LXX]ολοκαυτωμα[τ]·σι(ν)
Genολοκαυτωματων[GNT][LXX]ολοκαυτωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 14:40:05 EDT