οδους • ODOUS • odous

ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοδους[GNT][LXX]οδου[ντ]·ς
Nom
Accοδοντα[GNT][LXX]οδο[υ]ντ·α
Datοδοντιοδο[υ]ντ·ι
Genοδοντος[GNT][LXX]οδο[υ]ντ·ος
PlVocοδοντες[GNT][LXX]οδο[υ]ντ·ες
Nom
Accοδοντας[GNT][LXX]οδο[υ]ντ·ας
Datοδουσι[LXX], οδουσιν[LXX]οδου[ντ]·σι(ν)
Genοδοντων[GNT][LXX]οδο[υ]ντ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 04:48:36 EDT