οχυρωμα • OCURWMA OXURWMA • ochurōma

ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοχυρωμα[LXX]οχυρωμα[τ]
Nom
Acc
Datοχυρωματι[LXX]οχυρωματ·ι
Genοχυρωματος[LXX]οχυρωματ·ος
PlVocοχυρωματα[LXX]οχυρωματ·α
Nom
Acc
Datοχυρωμασι, οχυρωμασιν[LXX]οχυρωμα[τ]·σι(ν), οχυρωμα[τ]·σι(ν)
Genοχυρωματων[GNT][LXX]οχυρωματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:38:21 EST