οσφυς • OSFUS • osphus

ὀσφῦς, -ύος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοσφυοσφυ
Nomοσφυς[LXX]οσφυ·ς
Accοσφυν[GNT][LXX], οσφην[LXX]οσφυ·ν, 1st decl. οσφ·ην (for οσφυ·ν)
Datοσφυι[GNT][LXX]οσφυ·ι
Genοσφυος[GNT][LXX]οσφυ·ος
PlVocοσφυες[GNT][LXX]οσφυ·ες
Nom
Accοσφυας[GNT][LXX]οσφυ·ας
Datοσφυσι, οσφυσινοσφυ·σι(ν)
Genοσφυωνοσφυ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 03:53:12 EDT