ολιγος • OLIGOS • oligos

ὀλίγος -η -ον

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολιγη[LXX]ολιγεολιγ·ηολιγ·ε
Nomολιγος[GNT][LXX]ολιγ·ος
Accολιγην[GNT]ολιγον[GNT][LXX]ολιγ·ηνολιγ·ον
Datολιγῃολιγῳ[GNT][LXX]ολιγ·ῃολιγ·ῳ
Genολιγης[GNT]ολιγου[GNT][LXX]ολιγ·ηςολιγ·ου
PlVocολιγαι[GNT][LXX]ολιγοι[GNT][LXX]ολιγα[GNT][LXX]ολιγ·αιολιγ·οιολιγ·α
Nom
Accολιγας[GNT][LXX]ολιγους[LXX]ολιγ·αςολιγ·ους
Datολιγαιςολιγοις[GNT][LXX]ολιγ·αιςολιγ·οις
Genολιγων[GNT][LXX]ολιγ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 19:30:45 EST