δεκαοκτω οκτωκαιδεκα • DEKAOKTW OKTWKAIDEKA • dekaoktō oktōkaideka

δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
δεκαοκτω[GNT], οκτωκαιδεκα[LXX]

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 00:29:56 EDT