οκνηρος • OKNHROS • oknēros

ὀκνηρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοκνηρα[LXX]οκνηρε[GNT][LXX]οκνηρ·αοκνηρ·ε
Nomοκνηρος[LXX]οκνηρ·ος
Accοκνηρανοκνηρον[GNT][LXX]οκνηρ·ανοκνηρ·ον
Datοκνηρᾳοκνηρῳοκνηρ·ᾳοκνηρ·ῳ
Genοκνηραςοκνηρου[LXX]οκνηρ·αςοκνηρ·ου
PlVocοκνηραιοκνηροι[GNT][LXX]οκνηρα[LXX]οκνηρ·αιοκνηρ·οιοκνηρ·α
Nom
Accοκνηραςοκνηρους[LXX]οκνηρ·αςοκνηρ·ους
Datοκνηραιςοκνηροιςοκνηρ·αιςοκνηρ·οις
Genοκνηρωνοκνηρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 12-Jul-2020 15:49:24 EDT