Ισκαριωθ Ισκαριωτης • ISKARIWQ ISKARIWTHS • Iskariōth Iskariōtēs

Ἰσκαριώθ, ὁ indecl. and -ώτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. Indecl. and Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
ισκαριωθ[GNT]
1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocισκαριωταισκαριωτ·α
Nomισκαριωτης[GNT]ισκαριωτ·ης
Accισκαριωτην[GNT]ισκαριωτ·ην
Datισκαριωτῃ[GNT]ισκαριωτ·ῃ
Genισκαριωτου[GNT]ισκαριωτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 27-Sep-2020 16:18:07 EDT