ικανος • hIKANOS • hikanos

ἱκανός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανη[LXX]ικανεικαν·ηικαν·ε
Nomικανος[GNT][LXX]ικαν·ος
Accικανην[LXX]ικανον[GNT][LXX]ικαν·ηνικαν·ον
Datικανῃικανῳ[GNT]ικαν·ῃικαν·ῳ
Genικανηςικανου[GNT][LXX]ικαν·ηςικαν·ου
PlVocικαναι[GNT]ικανοι[GNT][LXX]ικανα[GNT][LXX]ικαν·αιικαν·οιικαν·α
Nom
Accικανας[GNT]ικανους[GNT][LXX]ικαν·αςικαν·ους
Datικαναις[GNT]ικανοις[GNT]ικαν·αιςικαν·οις
Genικανων[GNT][LXX]ικαν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 15:40:30 EST