ιαομαι • IAOMAI • iaomai

ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιωμαιι(α)·ομαι
2ndιᾳ, ιασαι[LXX]ι(α)·ῃ, ι(α)·ει classical, ι(α)·εσαι alt
3rdιαται[GNT][LXX]ι(α)·εται
Pl1stιωμεθαι(α)·ομεθα
2ndιασθει(α)·εσθε
3rdιωνται[LXX]ι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιωμαιι(α)·ωμαι
2ndιᾳι(α)·ῃ
3rdιαται[GNT][LXX]ι(α)·ηται
Pl1stιωμεθαι(α)·ωμεθα
2ndιασθει(α)·ησθε
3rdιωνται[LXX]ι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιῳμηνι(α)·οιμην
2ndιῳοι(α)·οιο
3rdιῳτοι(α)·οιτο
Pl1stιῳμεθαι(α)·οιμεθα
2ndιῳσθει(α)·οισθε
3rdιῳντοι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιωι(α)·ου
3rdιασθωι(α)·εσθω
Pl1st
2ndιασθει(α)·εσθε
3rdιασθωσαν, ιασθωνι(α)·εσθωσαν, ι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιασθαι[GNT]​ι(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιωμενηιωμενει(α)·ομεν·ηι(α)·ομεν·ε
Nomιωμενος[GNT][LXX]ι(α)·ομεν·ος
Accιωμενηνιωμενον[LXX]ι(α)·ομεν·ηνι(α)·ομεν·ον
Datιωμενῃιωμενῳι(α)·ομεν·ῃι(α)·ομεν·ῳ
Genιωμενηςιωμενουι(α)·ομεν·ηςι(α)·ομεν·ου
PlVocιωμεναιιωμενοι[LXX]ιωμεναι(α)·ομεν·αιι(α)·ομεν·οιι(α)·ομεν·α
Nom
Accιωμεναςιωμενουςι(α)·ομεν·αςι(α)·ομεν·ους
Datιωμεναιςιωμενοιςι(α)·ομεν·αιςι(α)·ομεν·οις
Genιωμενωνιωμενωνι(α)·ομεν·ωνι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιωμηνε·ι(α)·ομην
2ndιωε·ι(α)·ου
3rdιατο[GNT]ε·ι(α)·ετο
Pl1stιωμεθαε·ι(α)·ομεθα
2ndιασθεε·ι(α)·εσθε
3rdιωντο[LXX]ε·ι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασομαι[GNT][LXX]ια·σομαι
2ndιασῃ, ιασει[LXX], ιασεσαιια·σῃ, ια·σει classical, ια·σεσαι alt
3rdιασεται[LXX]ια·σεται
Pl1stιασομεθαια·σομεθα
2ndιασεσθεια·σεσθε
3rdιασονταιια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασοιμηνια·σοιμην
2ndιασοιοια·σοιο
3rdιασοιτοια·σοιτο
Pl1stιασοιμεθαια·σοιμεθα
2ndιασοισθεια·σοισθε
3rdιασοιντοια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιασεσθαι​ια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιασομενηιασομενεια·σομεν·ηια·σομεν·ε
Nomιασομενοςια·σομεν·ος
Accιασομενηνιασομενονια·σομεν·ηνια·σομεν·ον
Datιασομενῃιασομενῳια·σομεν·ῃια·σομεν·ῳ
Genιασομενηςιασομενουια·σομεν·ηςια·σομεν·ου
PlVocιασομεναιιασομενοιιασομεναια·σομεν·αιια·σομεν·οιια·σομεν·α
Nom
Accιασομεναςιασομενουςια·σομεν·αςια·σομεν·ους
Datιασομεναιςιασομενοιςια·σομεν·αιςια·σομεν·οις
Genιασομενωνιασομενωνια·σομεν·ωνια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασαμην[LXX]ε·ια·σαμην
2ndιασω[LXX]ε·ια·σω
3rdιασατο[GNT][LXX]ε·ια·σατο
Pl1stιασαμεθαε·ια·σαμεθα
2ndιασασθεε·ια·σασθε
3rdιασαντο[LXX]ε·ια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασωμαι[GNT]ια·σωμαι
2ndιασῃια·σῃ
3rdιασηται[GNT][LXX]ια·σηται
Pl1stιασωμεθαια·σωμεθα
2ndιασησθεια·σησθε
3rdιασωνταιια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασαιμηνια·σαιμην
2ndιασαιοια·σαιο
3rdιασαιτοια·σαιτο
Pl1stιασαιμεθαια·σαιμεθα
2ndιασαισθεια·σαισθε
3rdιασαιντοια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιασαι[LXX]ια·σαι
3rdιασασθωια·σασθω
Pl1st
2ndιασασθεια·σασθε
3rdιασασθωσαν, ιασασθωνια·σασθωσαν, ια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιασασθαι[GNT][LXX]​ια·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιασαμενηιασαμενεια·σαμεν·ηια·σαμεν·ε
Nomιασαμενοςια·σαμεν·ος
Accιασαμενηνιασαμενονια·σαμεν·ηνια·σαμεν·ον
Datιασαμενῃιασαμενῳια·σαμεν·ῃια·σαμεν·ῳ
Genιασαμενηςιασαμενουια·σαμεν·ηςια·σαμεν·ου
PlVocιασαμεναιιασαμενοιιασαμεναια·σαμεν·αιια·σαμεν·οιια·σαμεν·α
Nom
Accιασαμεναςιασαμενουςια·σαμεν·αςια·σαμεν·ους
Datιασαμεναιςιασαμενοιςια·σαμεν·αιςια·σαμεν·οις
Genιασαμενωνιασαμενωνια·σαμεν·ωνια·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιαμαι[LXX]ια·μαι
2ndιασαι[LXX]ια·σαι
3rdιαται[GNT][LXX]ια·ται
Pl1stιαμεθαια·μεθα
2ndιασθεια·σθε
3rdιανταιια·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασομαι[GNT][LXX]ια·σομαι
2ndιασῃ, ιασει[LXX]ια·σῃ, ια·σει classical
3rdιασεται[LXX]ια·σεται
Pl1stιασομεθαια·σομεθα
2ndιασεσθεια·σεσθε
3rdιασονταιια·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιασοιμηνια·σοιμην
2ndιασοιοια·σοιο
3rdιασοιτοια·σοιτο
Pl1stιασοιμεθαια·σοιμεθα
2ndιασοισθεια·σοισθε
3rdιασοιντοια·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιασοια·σο
3rdιασθωια·σθω
Pl1st
2ndιασθεια·σθε
3rdιασθωσαν, ιασθωνια·σθωσαν, ια·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιασθαι[GNT]​ια·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιασεσθαι​ια·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιαμενηιαμενεια·μεν·ηια·μεν·ε
Nomιαμενοςια·μεν·ος
Accιαμενηνιαμενονια·μεν·ηνια·μεν·ον
Datιαμενῃιαμενῳια·μεν·ῃια·μεν·ῳ
Genιαμενηςιαμενουια·μεν·ηςια·μεν·ου
PlVocιαμεναιιαμενοιιαμεναια·μεν·αιια·μεν·οιια·μεν·α
Nom
Accιαμεναςιαμενουςια·μεν·αςια·μεν·ους
Datιαμεναιςιαμενοιςια·μεν·αιςια·μεν·οις
Genιαμενωνιαμενωνια·μεν·ωνια·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιαμηνε·ια·μην
2ndιασοε·ια·σο
3rdιατο[GNT]ε·ια·το
Pl1stιαμεθαε·ια·μεθα
2ndιασθεε·ια·σθε
3rdιαντοε·ια·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stιαθηνε·ια·θην
2ndιαθηςε·ια·θης
3rdιαθη[GNT][LXX]ε·ια·θη
Pl1stιαθημεν[LXX]ε·ια·θημεν
2ndιαθητε[GNT]ε·ια·θητε
3rdιαθησαν[LXX]ε·ια·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stιαθησομαι[LXX]ια·θησομαι
2ndιαθησῃ, ιαθησειια·θησῃ, ια·θησει classical
3rdιαθησεται[GNT][LXX]ια·θησεται
Pl1stιαθησομεθαια·θησομεθα
2ndιαθησεσθε[LXX]ια·θησεσθε
3rdιαθησονταιια·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stιαθωια·θω
2ndιαθῃςια·θῃς
3rdιαθῃ[GNT]ια·θῃ
Pl1stιαθωμενια·θωμεν
2ndιαθητε[GNT]ια·θητε
3rdιαθωσιν, ιαθωσιια·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stιαθειηνια·θειην
2ndιαθειηςια·θειης
3rdιαθειηια·θειη
Pl1stιαθειημεν, ιαθειμενια·θειημεν, ια·θειμεν classical
2ndιαθειητε, ιαθειτεια·θειητε, ια·θειτε classical
3rdιαθειησαν, ιαθειενια·θειησαν, ια·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stιαθησοιμηνια·θησοιμην
2ndιαθησοιοια·θησοιο
3rdιαθησοιτοια·θησοιτο
Pl1stιαθησοιμεθαια·θησοιμεθα
2ndιαθησοισθεια·θησοισθε
3rdιαθησοιντοια·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndιαθητιια·θητι
3rdιαθητω[GNT]ια·θητω
Pl1st
2ndιαθητε[GNT]ια·θητε
3rdιαθητωσαν, ιαθεντωνια·θητωσαν, ια·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ιαθηναι[GNT][LXX]​ια·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ιαθησεσθαι​ια·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιαθεισαιαθεις[GNT]ιαθενια·θεισ·αια·θει[ντ]·ςια·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accιαθεισανιαθενταια·θεισ·ανια·θε[ι]ντ·α
Datιαθεισῃιαθεντιια·θεισ·ῃια·θε[ι]ντ·ι
Genιαθεισηςιαθεντος[GNT]ια·θεισ·ηςια·θε[ι]ντ·ος
PlVocιαθεισαιιαθεντεςιαθενταια·θεισ·αιια·θε[ι]ντ·εςια·θε[ι]ντ·α
Nom
Accιαθεισαςιαθενταςια·θεισ·αςια·θε[ι]ντ·ας
Datιαθεισαιςιαθεισι, ιαθεισινια·θεισ·αιςια·θει[ντ]·σι(ν)
Genιαθεισωνιαθεντωνια·θεισ·ωνια·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιαθησομενηιαθησομενεια·θησομεν·ηια·θησομεν·ε
Nomιαθησομενοςια·θησομεν·ος
Accιαθησομενηνιαθησομενονια·θησομεν·ηνια·θησομεν·ον
Datιαθησομενῃιαθησομενῳια·θησομεν·ῃια·θησομεν·ῳ
Genιαθησομενηςιαθησομενουια·θησομεν·ηςια·θησομεν·ου
PlVocιαθησομεναιιαθησομενοιιαθησομεναια·θησομεν·αιια·θησομεν·οιια·θησομεν·α
Nom
Accιαθησομεναςιαθησομενουςια·θησομεν·αςια·θησομεν·ους
Datιαθησομεναιςιαθησομενοιςια·θησομεν·αιςια·θησομεν·οις
Genιαθησομενωνιαθησομενωνια·θησομεν·ωνια·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 22:36:28 EDT