ισχυρος • ISCUROS ISXUROS • ischuros

ἰσχυρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυρα[GNT][LXX]ισχυρεισχυρ·αισχυρ·ε
Nomισχυρος[GNT][LXX]ισχυρ·ος
Accισχυραν[GNT][LXX]ισχυρον[GNT][LXX]ισχυρ·ανισχυρ·ον
Datισχυρᾳ[GNT][LXX]ισχυρῳ[LXX]ισχυρ·ᾳισχυρ·ῳ
Genισχυρας[GNT][LXX]ισχυρου[GNT][LXX]ισχυρ·αςισχυρ·ου
PlVocισχυραι[GNT][LXX]ισχυροι[GNT][LXX]ισχυρα[GNT][LXX]ισχυρ·αιισχυρ·οιισχυρ·α
Nom
Accισχυρας[GNT][LXX]ισχυρους[LXX]ισχυρ·αςισχυρ·ους
Datισχυραιςισχυροις[LXX]ισχυρ·αιςισχυρ·οις
Genισχυρων[GNT][LXX]ισχυρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 14:11:24 EDT