ησσων ηττων • hHSSWN hHTTWN • hēssōn hēttōn

ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocησσον[GNT]ησσον
Nomησσων[LXX]ησσον·^
Accησσονα, ησσωησσον·α, ησσ(ο)[ν]·α
Datησσονιησσον·ι
Genησσονοςησσον·ος
PlVocησσονες, ησσουςησσονα, ησσωησσον·ες, ησσ(ο)[ν]·εςησσον·α, ησσ(ο)[ν]·α
Nom
Accησσονας, ησσουςησσον·ας, ησσ(ο)[ν]·ας
Datησσοσι, ησσοσινησσο[ν]·σι(ν)
Genησσονων[LXX]ησσον·ων
3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττον[GNT][LXX]ηττον
Nomηττων[LXX]ηττον·^
Accηττονα[LXX], ηττωηττον·α, ηττ(ο)[ν]·α
Datηττονι[LXX]ηττον·ι
Genηττονοςηττον·ος
PlVocηττονες[LXX], ηττουςηττονα[LXX], ηττωηττον·ες, ηττ(ο)[ν]·εςηττον·α, ηττ(ο)[ν]·α
Nom
Accηττονας, ηττουςηττον·ας, ηττ(ο)[ν]·ας
Datηττοσι, ηττοσινηττο[ν]·σι(ν)
Genηττονωνηττον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 13-Jul-2020 14:45:42 EDT