ηδυς • hHDUS • hēdus

ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηδεια[LXX]ηδυ[LXX]ηδει·αηδυ
Nomηδυς[LXX]ηδ(υ)·ς
Accηδειανηδυνηδει·ανηδ(υ)·ν
Datηδειᾳηδει[LXX]ηδει·ᾳηδ(υ)·ι
Genηδειας[LXX]ηδεος, ηδεως[GNT][LXX]ηδει·αςηδ(υ)·ος, ηδ(υ)·ος
PlVocηδειαιηδειςηδεαηδει·αιηδ(υ)·εςηδ(υ)·α
Nom
Accηδειας[LXX]ηδειςηδει·αςηδ(υ)·ας
Datηδειαιςηδεσι, ηδεσινηδει·αιςηδ(υ)·σι(ν)
Genηδειωνηδεων[LXX]ηδει·ωνηδ(υ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 01:42:58 EDT