Ελλην • hELLHN • Hellēn

Ἕλλην, -ηνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocελλην[GNT]ελλην
Nom
Accελληναελλην·α
Datελληνι[GNT]ελλην·ι
Genελληνος[GNT]ελλην·ος
PlVocελληνες[GNT][LXX]ελλην·ες
Nom
Accελληνας[GNT][LXX]ελλην·ας
Datελλησι[LXX], ελλησιν[GNT][LXX]ελλη[ν]·σι(ν)
Genελληνων[GNT][LXX]ελλην·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 04-Dec-2020 15:52:38 EST