εκαστος • hEKASTOS • hekastos

ἕκαστος -η -ον

Quantifier (Distributive Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκαστη[GNT][LXX]εκαστεεκαστ·ηεκαστ·ε
Nomεκαστος[GNT][LXX]εκαστ·ος
Accεκαστην[GNT][LXX]εκαστον[GNT][LXX]εκαστ·ηνεκαστ·ον
Datεκαστῃ[LXX]εκαστῳ[GNT][LXX]εκαστ·ῃεκαστ·ῳ
Genεκαστης[LXX]εκαστου[GNT][LXX]εκαστ·ηςεκαστ·ου
PlVocεκασταιεκαστοι[GNT]εκαστα[LXX]εκαστ·αιεκαστ·οιεκαστ·α
Nom
Accεκασταςεκαστουςεκαστ·αςεκαστ·ους
Datεκασταιςεκαστοιςεκαστ·αιςεκαστ·οις
Genεκαστων[LXX]εκαστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 16:25:05 EDT