εβδομος • hEBDOMOS • hebdomos

ἕβδομος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεβδομη[LXX]εβδομεεβδομ·ηεβδομ·ε
Nomεβδομος[GNT][LXX]εβδομ·ος
Accεβδομην[GNT][LXX]εβδομον[LXX]εβδομ·ηνεβδομ·ον
Datεβδομῃ[GNT][LXX]εβδομῳ[LXX]εβδομ·ῃεβδομ·ῳ
Genεβδομης[GNT][LXX]εβδομου[GNT][LXX]εβδομ·ηςεβδομ·ου
PlVocεβδομαιεβδομοιεβδομα[LXX]εβδομ·αιεβδομ·οιεβδομ·α
Nom
Accεβδομας[LXX]εβδομουςεβδομ·αςεβδομ·ους
Datεβδομαις[LXX]εβδομοιςεβδομ·αιςεβδομ·οις
Genεβδομωνεβδομ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 22:56:28 EDT