ερις • ERIS • eris

ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις

Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεριερι[δ]
Nomερις[GNT][LXX]ερι[δ]·ς
Accεριν[GNT], εριδαερι[δ]·ν, εριδ·α
Datεριδι[GNT]εριδ·ι
Genεριδος[GNT]εριδ·ος
PlVocεριδες[GNT], ερεις[GNT][LXX]εριδ·ες, 3rd decl. ερ(ι)·ες (for εριδ·ες)
Nom
Accεριδας, ερεις[GNT][LXX]εριδ·ας, 3rd decl. ερ(ι)·ας (for εριδ·ας)
Datερισι, ερισινερι[δ]·σι(ν)
Genεριδωνεριδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 06:44:11 EDT