επειμι • EPEIMI • epeimi

ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειμιεπ·ι·^μι
2ndεπει[GNT][LXX]επ·ι·^ (instead of επ·ι·^ς > επεις)
3rdεπεισιν, επεισιεπ·ι·^σι(ν)
Pl1stεπιμενεπ·ι·μεν
2ndεπιτεεπ·ι·τε
3rdεπιασιν, επιασιεπ·ι·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιωεπ·ι·ω
2ndεπιῃςεπ·ι·ῃς
3rdεπιῃεπ·ι·ῃ
Pl1stεπιωμενεπ·ι·ωμεν
2ndεπιητεεπ·ι·ητε
3rdεπιωσιν, επιωσιεπ·ι·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιοιμι, επιοιηνεπ·ι·οιμι, επ·ι·οιην (instead of επ·ι·οιμι > επιοιμι or επ·ι·ιην > επιιην)
2ndεπιοιςεπ·ι·οις
3rdεπιοιεπ·ι·οι
Pl1stεπιοιμενεπ·ι·οιμεν
2ndεπιοιτεεπ·ι·οιτε
3rdεπιοιεν, επιοισανεπ·ι·οιεν, επ·ι·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdεπιοντωνεπ·ι·οντων

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιθι, επιςεπ·ι·θι, επ·ι·ς
3rdεπιτωεπ·ι·τω
Pl1st
2ndεπιτεεπ·ι·τε
3rdεπιτωσαν, επιντωνεπ·ι·τωσαν, επ·ι·ντων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιναι, επιεναι​επ·ι·ναι, επ·ι·εναι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιουσα[LXX]επιον[GNT][LXX]επ·ι·ουσ·αεπ·ι·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιωνεπ·ι·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιουσανεπιοντα[LXX]επ·ι·ουσ·ανεπ·ι·ο[υ]ντ·α
Datεπιουσῃ[GNT]επιοντι[LXX]επ·ι·ουσ·ῃεπ·ι·ο[υ]ντ·ι
Genεπιουσηςεπιοντοςεπ·ι·ουσ·ηςεπ·ι·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιουσαιεπιοντεςεπιοντα[LXX]επ·ι·ουσ·αιεπ·ι·ο[υ]ντ·εςεπ·ι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιουσαςεπιονταςεπ·ι·ουσ·αςεπ·ι·ο[υ]ντ·ας
Datεπιουσαιςεπιουσι, επιουσινεπ·ι·ουσ·αιςεπ·ι·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιουσωνεπιοντωνεπ·ι·ουσ·ωνεπ·ι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπῃειν, επῃαεπ·ε·ει·^ν, επ·ε·ει·α
2ndεπῃεις, επῃεισθαεπ·ε·ει·^ς, επ·ε·ει·^σθα classical
3rdεπῃειεπ·ε·ει·^
Pl1stεπῃμενεπ·ε·ει·μεν
2ndεπῃτεεπ·ε·ει·τε
3rdεπῃσαν, επῃεσανεπ·ε·ει·σαν, επ·ε·ειε·σαν (instead of επ·ε·ει·σαν > επῃσαν)

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 21:41:19 EST