επαινος • EPAINOS • epainos

ἔπ·αινος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεπαινεεπαιν·ε
Nomεπαινος[GNT][LXX]επαιν·ος
Accεπαινον[GNT][LXX]επαιν·ον
Datεπαινῳ[LXX]επαιν·ῳ
Genεπαινουεπαιν·ου
PlVocεπαινοιεπαιν·οι
Nom
Accεπαινους[LXX]επαιν·ους
Datεπαινοιςεπαιν·οις
Genεπαινων[LXX]επαιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 05:45:04 EDT