εξεστιν • EXESTIN ECESTIN • exestin

ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειμιεξ·(εσ)·^μι
2ndεξει[GNT][LXX]εξ·(εσ)·^ς
3rdεξεστιν[GNT][LXX], εξεστιεξ·(εσ)·^σι(ν), εξ·(εσ)·^σι(ν)
Pl1stεξεσμενεξ·(εσ)·μεν
2ndεξεστεεξ·(εσ)·τε
3rdεξεισιν, εξεισιεξ·(εσ)·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξω[GNT][LXX]εξ·(εσ)·ω
2ndεξῃςεξ·(εσ)·ῃς
3rdεξῃεξ·(εσ)·ῃ
Pl1stεξωμενεξ·(εσ)·ωμεν
2ndεξητεεξ·(εσ)·ητε
3rdεξωσιν, εξωσιεξ·(εσ)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειηνεξ·(εσ)·ιην
2ndεξειηςεξ·(εσ)·ιης
3rdεξειηεξ·(εσ)·ιη
Pl1stεξειημεν, εξειμενεξ·(εσ)·ιημεν, εξ·(εσ)·ιμεν classical
2ndεξειητε, εξειτεεξ·(εσ)·ιητε, εξ·(εσ)·ιτε classical
3rdεξειησαν, εξειενεξ·(εσ)·ιησαν, εξ·(εσ)·ιεν classical

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdεξοντωνεξ·(εσ)·οντων (in addition to εξ·(εσ)·[ν]των > εξεστων) classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξισθιεξ·(εσ)·θι
3rdεξεστωεξ·(εσ)·τω
Pl1st
2ndεξεστεεξ·(εσ)·τε
3rdεξεστωσαν, εξεστωνεξ·(εσ)·τωσαν, εξ·(εσ)·[ν]των classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξενναι, εξειναι[LXX]​εξ·(εσ)·ναι, εξ·(εσ)·εναι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουσαεξον[GNT][LXX]εξ·(εσ)·ουσ·αεξ·(εσ)·ο[υ]ν[τ]
Nomεξωνεξ·(εσ)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξουσανεξονταεξ·(εσ)·ουσ·ανεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Datεξουσῃεξοντιεξ·(εσ)·ουσ·ῃεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·ι
Genεξουσηςεξοντοςεξ·(εσ)·ουσ·ηςεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξουσαιεξοντεςεξονταεξ·(εσ)·ουσ·αιεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·εςεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξουσαςεξονταςεξ·(εσ)·ουσ·αςεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·ας
Datεξουσαιςεξουσι, εξουσιν[GNT][LXX]εξ·(εσ)·ουσ·αιςεξ·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν), εξ·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξουσωνεξοντωνεξ·(εσ)·ουσ·ωνεξ·(εσ)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηεξ·ε·(ε[σ])·^νεξημηνεξ·ε·(ε[σ])·μην
2ndεξης[GNT][LXX], εξησθαεξ·ε·(ε[σ])·^ς, εξ·ε·(ε[σ])·^σθα classical
3rdεξηνεξ·ε·(ε[σ])·^
Pl1stεξημενεξ·ε·(ε[σ])·μενεξημεθαεξ·ε·(ε[σ])·μεθα
2ndεξητε, εξηστεεξ·ε·(ε[σ])·τε, εξ·ε·(εσ)·τε (in addition to εξ·ε·(ε[σ])·τε > εξητε)
3rdεξησανεξ·ε·(ε[σ])·σαν

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 27-Sep-2020 09:37:21 EDT