ενδυμα • ENDUMA • enduma

ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocενδυμα[GNT][LXX]ενδυμα[τ]
Nom
Acc
Datενδυματιενδυματ·ι
Genενδυματος[GNT][LXX]ενδυματ·ος
PlVocενδυματα[LXX]ενδυματ·α
Nom
Acc
Datενδυμασι, ενδυμασιν[GNT][LXX]ενδυμα[τ]·σι(ν), ενδυμα[τ]·σι(ν)
Genενδυματων[LXX]ενδυματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 09:28:33 EST