ενδοξος • ENDOXOS ENDOCOS • endoxos

ἔν·δοξος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδοξεενδοξ·ε
Nomενδοξος[LXX]ενδοξ·ος
Accενδοξον[GNT][LXX]ενδοξ·ον
Datενδοξῳ[GNT][LXX]ενδοξ·ῳ
Genενδοξου[LXX]ενδοξ·ου
PlVocενδοξοι[GNT][LXX]ενδοξα[LXX]ενδοξ·οιενδοξ·α
Nom
Accενδοξους[LXX]ενδοξ·ους
Datενδοξοις[GNT][LXX]ενδοξ·οις
Genενδοξων[LXX]ενδοξ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:43:57 EDT