ετοιμαζω • hETOIMAZW • hetoimazō

ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμαζω[LXX]ετοιμαζ·ωετοιμαζομαιετοιμαζ·ομαι
2ndετοιμαζειςετοιμαζ·ειςετοιμαζῃ, ετοιμαζει, ετοιμαζεσαιετοιμαζ·ῃ, ετοιμαζ·ει classical, ετοιμαζ·εσαι alt
3rdετοιμαζειετοιμαζ·ειετοιμαζεται[LXX]ετοιμαζ·εται
Pl1stετοιμαζομενετοιμαζ·ομενετοιμαζομεθαετοιμαζ·ομεθα
2ndετοιμαζετεετοιμαζ·ετεετοιμαζεσθε[LXX]ετοιμαζ·εσθε
3rdετοιμαζουσιν[LXX], ετοιμαζουσιετοιμαζ·ουσι(ν), ετοιμαζ·ουσι(ν)ετοιμαζονται[LXX]ετοιμαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμαζω[LXX]ετοιμαζ·ωετοιμαζωμαιετοιμαζ·ωμαι
2ndετοιμαζῃςετοιμαζ·ῃςετοιμαζῃετοιμαζ·ῃ
3rdετοιμαζῃετοιμαζ·ῃετοιμαζηταιετοιμαζ·ηται
Pl1stετοιμαζωμενετοιμαζ·ωμενετοιμαζωμεθαετοιμαζ·ωμεθα
2ndετοιμαζητεετοιμαζ·ητεετοιμαζησθεετοιμαζ·ησθε
3rdετοιμαζωσιν, ετοιμαζωσιετοιμαζ·ωσι(ν)ετοιμαζωνταιετοιμαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμαζοιμιετοιμαζ·οιμιετοιμαζοιμηνετοιμαζ·οιμην
2ndετοιμαζοιςετοιμαζ·οιςετοιμαζοιοετοιμαζ·οιο
3rdετοιμαζοιετοιμαζ·οιετοιμαζοιτοετοιμαζ·οιτο
Pl1stετοιμαζοιμενετοιμαζ·οιμενετοιμαζοιμεθαετοιμαζ·οιμεθα
2ndετοιμαζοιτεετοιμαζ·οιτεετοιμαζοισθεετοιμαζ·οισθε
3rdετοιμαζοιεν, ετοιμαζοισανετοιμαζ·οιεν, ετοιμαζ·οισαν altετοιμαζοιντοετοιμαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndετοιμαζε[GNT][LXX]ετοιμαζ·εετοιμαζου[LXX]ετοιμαζ·ου
3rdετοιμαζετωετοιμαζ·ετωετοιμαζεσθωετοιμαζ·εσθω
Pl1st
2ndετοιμαζετεετοιμαζ·ετεετοιμαζεσθε[LXX]ετοιμαζ·εσθε
3rdετοιμαζετωσαν, ετοιμαζοντωνετοιμαζ·ετωσαν, ετοιμαζ·οντων classicalετοιμαζεσθωσαν, ετοιμαζεσθωνετοιμαζ·εσθωσαν, ετοιμαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ετοιμαζειν[LXX]​ετοιμαζ·εινετοιμαζεσθαι[LXX]​ετοιμαζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμαζουσαετοιμαζον[LXX]ετοιμαζ·ουσ·αετοιμαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomετοιμαζων[LXX]ετοιμαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accετοιμαζουσανετοιμαζονταετοιμαζ·ουσ·ανετοιμαζ·ο[υ]ντ·α
Datετοιμαζουσῃετοιμαζοντι[LXX]ετοιμαζ·ουσ·ῃετοιμαζ·ο[υ]ντ·ι
Genετοιμαζουσηςετοιμαζοντοςετοιμαζ·ουσ·ηςετοιμαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocετοιμαζουσαιετοιμαζοντες[LXX]ετοιμαζονταετοιμαζ·ουσ·αιετοιμαζ·ο[υ]ντ·εςετοιμαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accετοιμαζουσαςετοιμαζονταςετοιμαζ·ουσ·αςετοιμαζ·ο[υ]ντ·ας
Datετοιμαζουσαιςετοιμαζουσι, ετοιμαζουσιν[LXX]ετοιμαζ·ουσ·αιςετοιμαζ·ου[ντ]·σι(ν), ετοιμαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genετοιμαζουσωνετοιμαζοντωνετοιμαζ·ουσ·ωνετοιμαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμαζομενηετοιμαζομενεετοιμαζ·ομεν·ηετοιμαζ·ομεν·ε
Nomετοιμαζομενοςετοιμαζ·ομεν·ος
Accετοιμαζομενηνετοιμαζομενονετοιμαζ·ομεν·ηνετοιμαζ·ομεν·ον
Datετοιμαζομενῃετοιμαζομενῳετοιμαζ·ομεν·ῃετοιμαζ·ομεν·ῳ
Genετοιμαζομενηςετοιμαζομενουετοιμαζ·ομεν·ηςετοιμαζ·ομεν·ου
PlVocετοιμαζομεναιετοιμαζομενοιετοιμαζομεναετοιμαζ·ομεν·αιετοιμαζ·ομεν·οιετοιμαζ·ομεν·α
Nom
Accετοιμαζομεναςετοιμαζομενουςετοιμαζ·ομεν·αςετοιμαζ·ομεν·ους
Datετοιμαζομεναιςετοιμαζομενοιςετοιμαζ·ομεν·αιςετοιμαζ·ομεν·οις
Genετοιμαζομενωνετοιμαζομενωνετοιμαζ·ομεν·ωνετοιμαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμαζονε·ετοιμαζ·ονητοιμαζομηνε·ετοιμαζ·ομην
2ndητοιμαζεςε·ετοιμαζ·εςητοιμαζουε·ετοιμαζ·ου
3rdητοιμαζεν[LXX], ητοιμαζεε·ετοιμαζ·ε(ν), ε·ετοιμαζ·ε(ν)ητοιμαζετοε·ετοιμαζ·ετο
Pl1stητοιμαζομενε·ετοιμαζ·ομενητοιμαζομεθαε·ετοιμαζ·ομεθα
2ndητοιμαζετεε·ετοιμαζ·ετεητοιμαζεσθεε·ετοιμαζ·εσθε
3rdητοιμαζον, ητοιμαζοσανε·ετοιμαζ·ον, ε·ετοιμαζ·οσαν altητοιμαζοντοε·ετοιμαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμασω[GNT][LXX]ετοιμα·σωετοιμασομαιετοιμα·σομαι
2ndετοιμασεις[LXX]ετοιμα·σειςετοιμασῃ[LXX], ετοιμασει[LXX], ετοιμασεσαιετοιμα·σῃ, ετοιμα·σει classical, ετοιμα·σεσαι alt
3rdετοιμασει[LXX]ετοιμα·σειετοιμασεταιετοιμα·σεται
Pl1stετοιμασομεν[GNT]ετοιμα·σομενετοιμασομεθαετοιμα·σομεθα
2ndετοιμασετεετοιμα·σετεετοιμασεσθεετοιμα·σεσθε
3rdετοιμασουσιν[LXX], ετοιμασουσιετοιμα·σουσι(ν), ετοιμα·σουσι(ν)ετοιμασονταιετοιμα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμασοιμιετοιμα·σοιμιετοιμασοιμηνετοιμα·σοιμην
2ndετοιμασοιςετοιμα·σοιςετοιμασοιοετοιμα·σοιο
3rdετοιμασοιετοιμα·σοιετοιμασοιτοετοιμα·σοιτο
Pl1stετοιμασοιμενετοιμα·σοιμενετοιμασοιμεθαετοιμα·σοιμεθα
2ndετοιμασοιτεετοιμα·σοιτεετοιμασοισθεετοιμα·σοισθε
3rdετοιμασοιενετοιμα·σοιενετοιμασοιντοετοιμα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ετοιμασειν​ετοιμα·σειν​ετοιμασεσθαι​ετοιμα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμασουσαετοιμασον[GNT][LXX]ετοιμα·σουσ·αετοιμα·σο[υ]ν[τ]
Nomετοιμασωνετοιμα·σο[υ]ν[τ]·^
Accετοιμασουσανετοιμασονταετοιμα·σουσ·ανετοιμα·σο[υ]ντ·α
Datετοιμασουσῃετοιμασοντιετοιμα·σουσ·ῃετοιμα·σο[υ]ντ·ι
Genετοιμασουσηςετοιμασοντοςετοιμα·σουσ·ηςετοιμα·σο[υ]ντ·ος
PlVocετοιμασουσαιετοιμασοντεςετοιμασονταετοιμα·σουσ·αιετοιμα·σο[υ]ντ·εςετοιμα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accετοιμασουσαςετοιμασονταςετοιμα·σουσ·αςετοιμα·σο[υ]ντ·ας
Datετοιμασουσαιςετοιμασουσι, ετοιμασουσιν[LXX]ετοιμα·σουσ·αιςετοιμα·σου[ντ]·σι(ν), ετοιμα·σου[ντ]·σι(ν)
Genετοιμασουσωνετοιμασοντωνετοιμα·σουσ·ωνετοιμα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμασομενηετοιμασομενεετοιμα·σομεν·ηετοιμα·σομεν·ε
Nomετοιμασομενοςετοιμα·σομεν·ος
Accετοιμασομενηνετοιμασομενονετοιμα·σομεν·ηνετοιμα·σομεν·ον
Datετοιμασομενῃετοιμασομενῳετοιμα·σομεν·ῃετοιμα·σομεν·ῳ
Genετοιμασομενηςετοιμασομενουετοιμα·σομεν·ηςετοιμα·σομεν·ου
PlVocετοιμασομεναιετοιμασομενοιετοιμασομεναετοιμα·σομεν·αιετοιμα·σομεν·οιετοιμα·σομεν·α
Nom
Accετοιμασομεναςετοιμασομενουςετοιμα·σομεν·αςετοιμα·σομεν·ους
Datετοιμασομεναιςετοιμασομενοιςετοιμα·σομεν·αιςετοιμα·σομεν·οις
Genετοιμασομενωνετοιμασομενωνετοιμα·σομεν·ωνετοιμα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμασα[GNT][LXX]ε·ετοιμα·σαητοιμασαμηνε·ετοιμα·σαμην
2ndητοιμασας[GNT][LXX]ε·ετοιμα·σαςητοιμασωε·ετοιμα·σω
3rdητοιμασεν[GNT][LXX], ητοιμασεε·ετοιμα·σε(ν), ε·ετοιμα·σε(ν)ητοιμασατο[LXX]ε·ετοιμα·σατο
Pl1stητοιμασαμενε·ετοιμα·σαμενητοιμασαμεθαε·ετοιμα·σαμεθα
2ndητοιμασατεε·ετοιμα·σατεητοιμασασθεε·ετοιμα·σασθε
3rdητοιμασαν[GNT][LXX]ε·ετοιμα·σανητοιμασαντο[LXX]ε·ετοιμα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμασω[GNT][LXX]ετοιμα·σωετοιμασωμαιετοιμα·σωμαι
2ndετοιμασῃςετοιμα·σῃςετοιμασῃ[LXX]ετοιμα·σῃ
3rdετοιμασῃ[LXX]ετοιμα·σῃετοιμασηταιετοιμα·σηται
Pl1stετοιμασωμεν[GNT][LXX]ετοιμα·σωμενετοιμασωμεθαετοιμα·σωμεθα
2ndετοιμασητεετοιμα·σητεετοιμασησθεετοιμα·σησθε
3rdετοιμασωσιν, ετοιμασωσιετοιμα·σωσι(ν)ετοιμασωνταιετοιμα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετοιμασαιμιετοιμα·σαιμιετοιμασαιμηνετοιμα·σαιμην
2ndετοιμασαις, ετοιμασειαςετοιμα·σαις, ετοιμα·σειας classicalετοιμασαιοετοιμα·σαιο
3rdετοιμασαι[GNT][LXX], ετοιμασειεετοιμα·σαι, ετοιμα·σειε classicalετοιμασαιτοετοιμα·σαιτο
Pl1stετοιμασαιμενετοιμα·σαιμενετοιμασαιμεθαετοιμα·σαιμεθα
2ndετοιμασαιτεετοιμα·σαιτεετοιμασαισθεετοιμα·σαισθε
3rdετοιμασαιεν, ετοιμασαισαν, ετοιμασειαν, ετοιμασειενετοιμα·σαιεν, ετοιμα·σαισαν alt, ετοιμα·σειαν classical, ετοιμα·σειεν classicalετοιμασαιντοετοιμα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndετοιμασον[GNT][LXX]ετοιμα·σονετοιμασαι[GNT][LXX]ετοιμα·σαι
3rdετοιμασατω[LXX]ετοιμα·σατωετοιμασασθωετοιμα·σασθω
Pl1st
2ndετοιμασατε[GNT][LXX]ετοιμα·σατεετοιμασασθεετοιμα·σασθε
3rdετοιμασατωσαν, ετοιμασαντωνετοιμα·σατωσαν, ετοιμα·σαντων classicalετοιμασασθωσαν, ετοιμασασθωνετοιμα·σασθωσαν, ετοιμα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ετοιμασαι[GNT][LXX]​ετοιμα·σαιετοιμασασθαι​ετοιμα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμασασαετοιμασας[GNT][LXX]ετοιμασανετοιμα·σασ·αετοιμα·σα[ντ]·ςετοιμα·σαν[τ]
Nom
Accετοιμασασανετοιμασανταετοιμα·σασ·ανετοιμα·σαντ·α
Datετοιμασασῃετοιμασαντιετοιμα·σασ·ῃετοιμα·σαντ·ι
Genετοιμασασηςετοιμασαντοςετοιμα·σασ·ηςετοιμα·σαντ·ος
PlVocετοιμασασαιετοιμασαντεςετοιμασανταετοιμα·σασ·αιετοιμα·σαντ·εςετοιμα·σαντ·α
Nom
Accετοιμασασαςετοιμασανταςετοιμα·σασ·αςετοιμα·σαντ·ας
Datετοιμασασαιςετοιμασασι, ετοιμασασινετοιμα·σασ·αιςετοιμα·σα[ντ]·σι(ν)
Genετοιμασασωνετοιμασαντωνετοιμα·σασ·ωνετοιμα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμασαμενηετοιμασαμενεετοιμα·σαμεν·ηετοιμα·σαμεν·ε
Nomετοιμασαμενοςετοιμα·σαμεν·ος
Accετοιμασαμενηνετοιμασαμενονετοιμα·σαμεν·ηνετοιμα·σαμεν·ον
Datετοιμασαμενῃετοιμασαμενῳετοιμα·σαμεν·ῃετοιμα·σαμεν·ῳ
Genετοιμασαμενηςετοιμασαμενουετοιμα·σαμεν·ηςετοιμα·σαμεν·ου
PlVocετοιμασαμεναιετοιμασαμενοιετοιμασαμεναετοιμα·σαμεν·αιετοιμα·σαμεν·οιετοιμα·σαμεν·α
Nom
Accετοιμασαμεναςετοιμασαμενουςετοιμα·σαμεν·αςετοιμα·σαμεν·ους
Datετοιμασαμεναιςετοιμασαμενοιςετοιμα·σαμεν·αιςετοιμα·σαμεν·οις
Genετοιμασαμενωνετοιμασαμενωνετοιμα·σαμεν·ωνετοιμα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμακα[GNT][LXX]ητοιμα·καητοιμασμαιητοιμασ·μαι
2ndητοιμακας, ητοιμακεςητοιμα·κας, ητοιμα·κες altητοιμασαιητοιμασ·[σ]αι
3rdητοιμακεν[LXX], ητοιμακεητοιμα·κε(ν), ητοιμα·κε(ν)ητοιμασται[GNT][LXX]ητοιμασ·ται
Pl1stητοιμακαμεν[LXX]ητοιμα·καμενητοιμασμεθαητοιμασ·μεθα
2ndητοιμακατεητοιμα·κατεητοιμασθεητοιμασ·[σ]θε
3rdητοιμακασιν, ητοιμακασι, ητοιμακανητοιμα·κασι(ν), ητοιμα·καν altητοιμαδαταιητοιμασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμασομαιητοιμασ·[σ]ομαι
2ndητοιμασῃ, ητοιμασειητοιμασ·[σ]ῃ, ητοιμασ·[σ]ει classical
3rdητοιμασεταιητοιμασ·[σ]εται
Pl1stητοιμασομεθαητοιμασ·[σ]ομεθα
2ndητοιμασεσθεητοιμασ·[σ]εσθε
3rdητοιμασονταιητοιμασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμακωητοιμα·κω
2ndητοιμακῃςητοιμα·κῃς
3rdητοιμακῃητοιμα·κῃ
Pl1stητοιμακωμενητοιμα·κωμεν
2ndητοιμακητεητοιμα·κητε
3rdητοιμακωσιν, ητοιμακωσιητοιμα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμακοιμι, ητοιμακοιηνητοιμα·κοιμι, ητοιμα·κοιην classical
2ndητοιμακοις, ητοιμακοιηςητοιμα·κοις, ητοιμα·κοιης classical
3rdητοιμακοι, ητοιμακοιηητοιμα·κοι, ητοιμα·κοιη classical
Pl1stητοιμακοιμενητοιμα·κοιμεν
2ndητοιμακοιτεητοιμα·κοιτε
3rdητοιμακοιενητοιμα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμασοιμηνητοιμασ·[σ]οιμην
2ndητοιμασοιοητοιμασ·[σ]οιο
3rdητοιμασοιτοητοιμασ·[σ]οιτο
Pl1stητοιμασοιμεθαητοιμασ·[σ]οιμεθα
2ndητοιμασοισθεητοιμασ·[σ]οισθε
3rdητοιμασοιντοητοιμασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndητοιμακεητοιμα·κεητοιμασοητοιμασ·[σ]ο
3rdητοιμακετωητοιμα·κετωητοιμασθωητοιμασ·[σ]θω
Pl1st
2ndητοιμακετεητοιμα·κετεητοιμασθεητοιμασ·[σ]θε
3rdητοιμακετωσανητοιμα·κετωσανητοιμασθωσαν, ητοιμασθωνητοιμασ·[σ]θωσαν, ητοιμασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ητοιμακεναι[LXX]​ητοιμα·κεναιητοιμασθαι[LXX]​ητοιμασ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ητοιμασεσθαι​ητοιμασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocητοιμακυιαητοιμακοςητοιμα·κυι·αητοιμα·κο[τ]·ς
Nomητοιμακωςητοιμα·κο[τ]·^ς
Accητοιμακυιανητοιμακοταητοιμα·κυι·ανητοιμα·κοτ·α
Datητοιμακυιᾳητοιμακοτιητοιμα·κυι·ᾳητοιμα·κοτ·ι
Genητοιμακυιαςητοιμακοτοςητοιμα·κυι·αςητοιμα·κοτ·ος
PlVocητοιμακυιαιητοιμακοτεςητοιμακοταητοιμα·κυι·αιητοιμα·κοτ·εςητοιμα·κοτ·α
Nom
Accητοιμακυιαςητοιμακοταςητοιμα·κυι·αςητοιμα·κοτ·ας
Datητοιμακυιαιςητοιμακοσι, ητοιμακοσινητοιμα·κυι·αιςητοιμα·κο[τ]·σι(ν)
Genητοιμακυιωνητοιμακοτωνητοιμα·κυι·ωνητοιμα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocητοιμασμενη[LXX]ητοιμασμενεητοιμασ·μεν·ηητοιμασ·μεν·ε
Nomητοιμασμενοςητοιμασ·μεν·ος
Accητοιμασμενην[GNT]ητοιμασμενον[GNT][LXX]ητοιμασ·μεν·ηνητοιμασ·μεν·ον
Datητοιμασμενῃητοιμασμενῳητοιμασ·μεν·ῃητοιμασ·μεν·ῳ
Genητοιμασμενηςητοιμασμενουητοιμασ·μεν·ηςητοιμασ·μεν·ου
PlVocητοιμασμεναιητοιμασμενοι[GNT]ητοιμασμεναητοιμασ·μεν·αιητοιμασ·μεν·οιητοιμασ·μεν·α
Nom
Accητοιμασμεναςητοιμασμενουςητοιμασ·μεν·αςητοιμασ·μεν·ους
Datητοιμασμεναιςητοιμασμενοις[GNT]ητοιμασ·μεν·αιςητοιμασ·μεν·οις
Genητοιμασμενωνητοιμασμενωνητοιμασ·μεν·ωνητοιμασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητοιμακειν, ητοιμακηε·ητοιμα·κειν, ε·ητοιμα·κη classicalητοιμασμηνε·ητοιμασ·μην
2ndητοιμακεις, ητοιμακηςε·ητοιμα·κεις, ε·ητοιμα·κης classicalητοιμασοε·ητοιμασ·[σ]ο
3rdητοιμακειε·ητοιμα·κειητοιμαστο[LXX]ε·ητοιμασ·το
Pl1stητοιμακειμεν, ητοιμακεμενε·ητοιμα·κειμεν, ε·ητοιμα·κεμεν classicalητοιμασμεθαε·ητοιμασ·μεθα
2ndητοιμακειτε, ητοιμακετεε·ητοιμα·κειτε, ε·ητοιμα·κετε classicalητοιμασθεε·ητοιμασ·[σ]θε
3rdητοιμακεισαν, ητοιμακεσανε·ητοιμα·κεισαν, ε·ητοιμα·κεσαν classicalητοιμαδατοε·ητοιμασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stητοιμασθην[LXX]ε·ετοιμασ·θην
2ndητοιμασθηςε·ετοιμασ·θης
3rdητοιμασθη[LXX]ε·ετοιμασ·θη
Pl1stητοιμασθημενε·ετοιμασ·θημεν
2ndητοιμασθητεε·ετοιμασ·θητε
3rdητοιμασθησαν[LXX]ε·ετοιμασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stετοιμασθησομαιετοιμασ·θησομαι
2ndετοιμασθησῃ, ετοιμασθησειετοιμασ·θησῃ, ετοιμασ·θησει classical
3rdετοιμασθησεται[LXX]ετοιμασ·θησεται
Pl1stετοιμασθησομεθαετοιμασ·θησομεθα
2ndετοιμασθησεσθεετοιμασ·θησεσθε
3rdετοιμασθησονται[LXX]ετοιμασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετοιμασθωετοιμασ·θω
2ndετοιμασθῃςετοιμασ·θῃς
3rdετοιμασθῃ[GNT][LXX]ετοιμασ·θῃ
Pl1stετοιμασθωμενετοιμασ·θωμεν
2ndετοιμασθητε[LXX]ετοιμασ·θητε
3rdετοιμασθωσιν, ετοιμασθωσιετοιμασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετοιμασθειηνετοιμασ·θειην
2ndετοιμασθειηςετοιμασ·θειης
3rdετοιμασθειηετοιμασ·θειη
Pl1stετοιμασθειημεν, ετοιμασθειμενετοιμασ·θειημεν, ετοιμασ·θειμεν classical
2ndετοιμασθειητε, ετοιμασθειτεετοιμασ·θειητε, ετοιμασ·θειτε classical
3rdετοιμασθειησαν, ετοιμασθειενετοιμασ·θειησαν, ετοιμασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stετοιμασθησοιμηνετοιμασ·θησοιμην
2ndετοιμασθησοιοετοιμασ·θησοιο
3rdετοιμασθησοιτοετοιμασ·θησοιτο
Pl1stετοιμασθησοιμεθαετοιμασ·θησοιμεθα
2ndετοιμασθησοισθεετοιμασ·θησοισθε
3rdετοιμασθησοιντοετοιμασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndετοιμασθητι[LXX]ετοιμασ·θητι
3rdετοιμασθητωετοιμασ·θητω
Pl1st
2ndετοιμασθητε[LXX]ετοιμασ·θητε
3rdετοιμασθητωσαν, ετοιμασθεντωνετοιμασ·θητωσαν, ετοιμασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ετοιμασθηναι​ετοιμασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ετοιμασθησεσθαι​ετοιμασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμασθεισαετοιμασθειςετοιμασθεν[LXX]ετοιμασ·θεισ·αετοιμασ·θει[ντ]·ςετοιμασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accετοιμασθεισανετοιμασθενταετοιμασ·θεισ·ανετοιμασ·θε[ι]ντ·α
Datετοιμασθεισῃετοιμασθεντιετοιμασ·θεισ·ῃετοιμασ·θε[ι]ντ·ι
Genετοιμασθεισηςετοιμασθεντοςετοιμασ·θεισ·ηςετοιμασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocετοιμασθεισαιετοιμασθεντεςετοιμασθενταετοιμασ·θεισ·αιετοιμασ·θε[ι]ντ·εςετοιμασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accετοιμασθεισαςετοιμασθενταςετοιμασ·θεισ·αςετοιμασ·θε[ι]ντ·ας
Datετοιμασθεισαιςετοιμασθεισι, ετοιμασθεισινετοιμασ·θεισ·αιςετοιμασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genετοιμασθεισωνετοιμασθεντωνετοιμασ·θεισ·ωνετοιμασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετοιμασθησομενηετοιμασθησομενεετοιμασ·θησομεν·ηετοιμασ·θησομεν·ε
Nomετοιμασθησομενοςετοιμασ·θησομεν·ος
Accετοιμασθησομενηνετοιμασθησομενονετοιμασ·θησομεν·ηνετοιμασ·θησομεν·ον
Datετοιμασθησομενῃετοιμασθησομενῳετοιμασ·θησομεν·ῃετοιμασ·θησομεν·ῳ
Genετοιμασθησομενηςετοιμασθησομενουετοιμασ·θησομεν·ηςετοιμασ·θησομεν·ου
PlVocετοιμασθησομεναιετοιμασθησομενοιετοιμασθησομεναετοιμασ·θησομεν·αιετοιμασ·θησομεν·οιετοιμασ·θησομεν·α
Nom
Accετοιμασθησομεναςετοιμασθησομενουςετοιμασ·θησομεν·αςετοιμασ·θησομεν·ους
Datετοιμασθησομεναιςετοιμασθησομενοιςετοιμασ·θησομεν·αιςετοιμασ·θησομεν·οις
Genετοιμασθησομενωνετοιμασθησομενωνετοιμασ·θησομεν·ωνετοιμασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Sep-2020 23:17:53 EDT