εταιρος • hETAIROS • hetairos

ἑταῖρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεταιρε[GNT]εταιρ·ε
Nomεταιρος[LXX]εταιρ·ος
Accεταιρονεταιρ·ον
Datεταιρῳεταιρ·ῳ
Genεταιρου[LXX]εταιρ·ου
PlVocεταιροι[LXX]εταιρ·οι
Nom
Accεταιρους[LXX]εταιρ·ους
Datεταιροις[GNT][LXX]εταιρ·οις
Genεταιρων[LXX]εταιρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 02:51:14 EST