εξακοσιοι • hEXAKOSIOI hECAKOSIOI • hexakosioi

ἑξα·κόσιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocεξακοσιαι[LXX]εξακοσιοι[GNT][LXX]εξακοσια[GNT][LXX]εξακοσι·αιεξακοσι·οιεξακοσι·α
Nom
Accεξακοσιας[LXX]εξακοσιους[LXX]εξακοσι·αςεξακοσι·ους
Datεξακοσιαιςεξακοσιοιςεξακοσι·αιςεξακοσι·οις
Genεξακοσιων[GNT][LXX]εξακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 04:18:49 EDT