εκατονταρχης εκατονταρχος • hEKATONTARCHS hEKATONTARCOS hEKATONTARXHS hEKATONTARXOS • hekatontarchēs hekatontarchos

ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων)

Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεκατονταρχαεκατονταρχ·α
Nomεκατονταρχης[GNT]εκατονταρχ·ης
Accεκατονταρχηνεκατονταρχ·ην
Datεκατονταρχῃ[GNT]εκατονταρχ·ῃ
Genεκατονταρχου[GNT]εκατονταρχ·ου
PlVocεκατονταρχαιεκατονταρχ·αι
Nom
Accεκατονταρχας[GNT]εκατονταρχ·ας
Datεκατονταρχαις[LXX]εκατονταρχ·αις
Genεκατονταρχων[GNT][LXX]εκατονταρχ·ων
2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεκατονταρχεεκατονταρχ·ε
Nomεκατονταρχος[GNT]εκατονταρχ·ος
Accεκατονταρχον[GNT]εκατονταρχ·ον
Datεκατονταρχῳεκατονταρχ·ῳ
Genεκατονταρχου[GNT]εκατονταρχ·ου
PlVocεκατονταρχοι[LXX]εκατονταρχ·οι
Nom
Accεκατονταρχους[GNT][LXX]εκατονταρχ·ους
Datεκατονταρχοις[LXX]εκατονταρχ·οις
Genεκατονταρχων[GNT][LXX]εκατονταρχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 02-Dec-2020 05:12:37 EST