εχθρος • ECQROS EXQROS • echthros

ἐχθρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεχθρα[GNT][LXX]εχθρε[GNT][LXX]εχθρ·αεχθρ·ε
Nomεχθρος[GNT][LXX]εχθρ·ος
Accεχθραν[GNT][LXX]εχθρον[GNT][LXX]εχθρ·ανεχθρ·ον
Datεχθρᾳ[GNT][LXX]εχθρῳ[LXX]εχθρ·ᾳεχθρ·ῳ
Genεχθρας[LXX]εχθρου[GNT][LXX]εχθρ·αςεχθρ·ου
PlVocεχθραι[GNT]εχθροι[GNT][LXX]εχθρα[GNT][LXX]εχθρ·αιεχθρ·οιεχθρ·α
Nom
Accεχθρας[LXX]εχθρους[GNT][LXX]εχθρ·αςεχθρ·ους
Datεχθραιςεχθροις[LXX]εχθρ·αιςεχθρ·οις
Genεχθρων[GNT][LXX]εχθρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 05:58:53 EST