επιτελεω • EPITELEW • epiteleō

ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελω[GNT]επι·τελ(ε)·ωεπιτελουμαιεπι·τελ(ε)·ομαι
2ndεπιτελειςεπι·τελ(ε)·ειςεπιτελῃ, επιτελει[LXX], επιτελεισαιεπι·τελ(ε)·ῃ, επι·τελ(ε)·ει classical, επι·τελ(ε)·εσαι alt
3rdεπιτελει[LXX]επι·τελ(ε)·ειεπιτελειταιεπι·τελ(ε)·εται
Pl1stεπιτελουμενεπι·τελ(ε)·ομενεπιτελουμεθαεπι·τελ(ε)·ομεθα
2ndεπιτελειτε[LXX]επι·τελ(ε)·ετεεπιτελεισθε[GNT]επι·τελ(ε)·εσθε
3rdεπιτελουσιν, επιτελουσιεπι·τελ(ε)·ουσι(ν)επιτελουνταιεπι·τελ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελω[GNT]επι·τελ(ε)·ωεπιτελωμαιεπι·τελ(ε)·ωμαι
2ndεπιτελῃςεπι·τελ(ε)·ῃςεπιτελῃεπι·τελ(ε)·ῃ
3rdεπιτελῃεπι·τελ(ε)·ῃεπιτεληταιεπι·τελ(ε)·ηται
Pl1stεπιτελωμενεπι·τελ(ε)·ωμενεπιτελωμεθαεπι·τελ(ε)·ωμεθα
2ndεπιτελητεεπι·τελ(ε)·ητεεπιτελησθεεπι·τελ(ε)·ησθε
3rdεπιτελωσιν, επιτελωσιεπι·τελ(ε)·ωσι(ν)επιτελωνταιεπι·τελ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελοιμιεπι·τελ(ε)·οιμιεπιτελοιμηνεπι·τελ(ε)·οιμην
2ndεπιτελοιςεπι·τελ(ε)·οιςεπιτελοιοεπι·τελ(ε)·οιο
3rdεπιτελοιεπι·τελ(ε)·οιεπιτελοιτοεπι·τελ(ε)·οιτο
Pl1stεπιτελοιμενεπι·τελ(ε)·οιμενεπιτελοιμεθαεπι·τελ(ε)·οιμεθα
2ndεπιτελοιτεεπι·τελ(ε)·οιτεεπιτελοισθεεπι·τελ(ε)·οισθε
3rdεπιτελοιεν, επιτελοισανεπι·τελ(ε)·οιεν, επι·τελ(ε)·οισαν altεπιτελοιντοεπι·τελ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτελει[LXX]επι·τελ(ε)·εεπιτελουεπι·τελ(ε)·ου
3rdεπιτελειτωεπι·τελ(ε)·ετωεπιτελεισθωεπι·τελ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπιτελειτε[LXX]επι·τελ(ε)·ετεεπιτελεισθε[GNT]επι·τελ(ε)·εσθε
3rdεπιτελειτωσαν, επιτελουντωνεπι·τελ(ε)·ετωσαν, επι·τελ(ε)·οντων classicalεπιτελεισθωσαν, επιτελεισθωνεπι·τελ(ε)·εσθωσαν, επι·τελ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτελειν[GNT][LXX]​επι·τελ(ε)·εινεπιτελεισθαι[GNT]​επι·τελ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελουσαεπιτελουνεπι·τελ(ε)·ουσ·αεπι·τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτελων[LXX]επι·τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτελουσαν[LXX]επιτελουνταεπι·τελ(ε)·ουσ·ανεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπιτελουσῃεπιτελουντιεπι·τελ(ε)·ουσ·ῃεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτελουσηςεπιτελουντοςεπι·τελ(ε)·ουσ·ηςεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτελουσαιεπιτελουντες[GNT][LXX]επιτελουνταεπι·τελ(ε)·ουσ·αιεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτελουσαςεπιτελουνταςεπι·τελ(ε)·ουσ·αςεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτελουσαιςεπιτελουσι, επιτελουσινεπι·τελ(ε)·ουσ·αιςεπι·τελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτελουσωνεπιτελουντωνεπι·τελ(ε)·ουσ·ωνεπι·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελουμενηεπιτελουμενεεπι·τελ(ε)·ομεν·ηεπι·τελ(ε)·ομεν·ε
Nomεπιτελουμενοςεπι·τελ(ε)·ομεν·ος
Accεπιτελουμενηνεπιτελουμενον[LXX]επι·τελ(ε)·ομεν·ηνεπι·τελ(ε)·ομεν·ον
Datεπιτελουμενῃεπιτελουμενῳεπι·τελ(ε)·ομεν·ῃεπι·τελ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπιτελουμενηςεπιτελουμενουεπι·τελ(ε)·ομεν·ηςεπι·τελ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπιτελουμεναιεπιτελουμενοιεπιτελουμεναεπι·τελ(ε)·ομεν·αιεπι·τελ(ε)·ομεν·οιεπι·τελ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπιτελουμεναςεπιτελουμενουςεπι·τελ(ε)·ομεν·αςεπι·τελ(ε)·ομεν·ους
Datεπιτελουμεναιςεπιτελουμενοιςεπι·τελ(ε)·ομεν·αιςεπι·τελ(ε)·ομεν·οις
Genεπιτελουμενωνεπιτελουμενωνεπι·τελ(ε)·ομεν·ωνεπι·τελ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετελουνεπι·ε·τελ(ε)·ονεπετελουμηνεπι·ε·τελ(ε)·ομην
2ndεπετελειςεπι·ε·τελ(ε)·εςεπετελουεπι·ε·τελ(ε)·ου
3rdεπετελει[LXX]επι·ε·τελ(ε)·εεπετελειτοεπι·ε·τελ(ε)·ετο
Pl1stεπετελουμενεπι·ε·τελ(ε)·ομενεπετελουμεθαεπι·ε·τελ(ε)·ομεθα
2ndεπετελειτεεπι·ε·τελ(ε)·ετεεπετελεισθεεπι·ε·τελ(ε)·εσθε
3rdεπετελουν, επετελουσανεπι·ε·τελ(ε)·ον, επι·ε·τελ(ε)·οσαν altεπετελουντοεπι·ε·τελ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσω[LXX]επι·τελε·σωεπιτελεσομαιεπι·τελε·σομαι
2ndεπιτελεσεις[LXX]επι·τελε·σειςεπιτελεσῃ[GNT], επιτελεσει[GNT][LXX], επιτελεσεσαιεπι·τελε·σῃ, επι·τελε·σει classical, επι·τελε·σεσαι alt
3rdεπιτελεσει[GNT][LXX]επι·τελε·σειεπιτελεσεταιεπι·τελε·σεται
Pl1stεπιτελεσομενεπι·τελε·σομενεπιτελεσομεθαεπι·τελε·σομεθα
2ndεπιτελεσετεεπι·τελε·σετεεπιτελεσεσθεεπι·τελε·σεσθε
3rdεπιτελεσουσιν[LXX], επιτελεσουσιεπι·τελε·σουσι(ν), επι·τελε·σουσι(ν)επιτελεσονταιεπι·τελε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσοιμιεπι·τελε·σοιμιεπιτελεσοιμηνεπι·τελε·σοιμην
2ndεπιτελεσοιςεπι·τελε·σοιςεπιτελεσοιοεπι·τελε·σοιο
3rdεπιτελεσοιεπι·τελε·σοιεπιτελεσοιτοεπι·τελε·σοιτο
Pl1stεπιτελεσοιμενεπι·τελε·σοιμενεπιτελεσοιμεθαεπι·τελε·σοιμεθα
2ndεπιτελεσοιτεεπι·τελε·σοιτεεπιτελεσοισθεεπι·τελε·σοισθε
3rdεπιτελεσοιενεπι·τελε·σοιενεπιτελεσοιντοεπι·τελε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτελεσειν​επι·τελε·σειν​επιτελεσεσθαι​επι·τελε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελεσουσαεπιτελεσον[LXX]επι·τελε·σουσ·αεπι·τελε·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιτελεσωνεπι·τελε·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτελεσουσανεπιτελεσονταεπι·τελε·σουσ·ανεπι·τελε·σο[υ]ντ·α
Datεπιτελεσουσῃεπιτελεσοντιεπι·τελε·σουσ·ῃεπι·τελε·σο[υ]ντ·ι
Genεπιτελεσουσηςεπιτελεσοντοςεπι·τελε·σουσ·ηςεπι·τελε·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτελεσουσαιεπιτελεσοντεςεπιτελεσονταεπι·τελε·σουσ·αιεπι·τελε·σο[υ]ντ·εςεπι·τελε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτελεσουσαςεπιτελεσονταςεπι·τελε·σουσ·αςεπι·τελε·σο[υ]ντ·ας
Datεπιτελεσουσαιςεπιτελεσουσι, επιτελεσουσιν[LXX]επι·τελε·σουσ·αιςεπι·τελε·σου[ντ]·σι(ν), επι·τελε·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτελεσουσωνεπιτελεσοντωνεπι·τελε·σουσ·ωνεπι·τελε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελεσομενηεπιτελεσομενεεπι·τελε·σομεν·ηεπι·τελε·σομεν·ε
Nomεπιτελεσομενοςεπι·τελε·σομεν·ος
Accεπιτελεσομενηνεπιτελεσομενονεπι·τελε·σομεν·ηνεπι·τελε·σομεν·ον
Datεπιτελεσομενῃεπιτελεσομενῳεπι·τελε·σομεν·ῃεπι·τελε·σομεν·ῳ
Genεπιτελεσομενηςεπιτελεσομενουεπι·τελε·σομεν·ηςεπι·τελε·σομεν·ου
PlVocεπιτελεσομεναιεπιτελεσομενοιεπιτελεσομεναεπι·τελε·σομεν·αιεπι·τελε·σομεν·οιεπι·τελε·σομεν·α
Nom
Accεπιτελεσομεναςεπιτελεσομενουςεπι·τελε·σομεν·αςεπι·τελε·σομεν·ους
Datεπιτελεσομεναιςεπιτελεσομενοιςεπι·τελε·σομεν·αιςεπι·τελε·σομεν·οις
Genεπιτελεσομενωνεπιτελεσομενωνεπι·τελε·σομεν·ωνεπι·τελε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετελεσαεπι·ε·τελε·σαεπετελεσαμηνεπι·ε·τελε·σαμην
2ndεπετελεσαςεπι·ε·τελε·σαςεπετελεσωεπι·ε·τελε·σω
3rdεπετελεσεν[LXX], επετελεσεεπι·ε·τελε·σε(ν), επι·ε·τελε·σε(ν)επετελεσατοεπι·ε·τελε·σατο
Pl1stεπετελεσαμενεπι·ε·τελε·σαμενεπετελεσαμεθαεπι·ε·τελε·σαμεθα
2ndεπετελεσατεεπι·ε·τελε·σατεεπετελεσασθεεπι·ε·τελε·σασθε
3rdεπετελεσανεπι·ε·τελε·σανεπετελεσαντοεπι·ε·τελε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσω[LXX]επι·τελε·σωεπιτελεσωμαιεπι·τελε·σωμαι
2ndεπιτελεσῃςεπι·τελε·σῃςεπιτελεσῃ[GNT]επι·τελε·σῃ
3rdεπιτελεσῃ[GNT]επι·τελε·σῃεπιτελεσηταιεπι·τελε·σηται
Pl1stεπιτελεσωμενεπι·τελε·σωμενεπιτελεσωμεθαεπι·τελε·σωμεθα
2ndεπιτελεσητεεπι·τελε·σητεεπιτελεσησθεεπι·τελε·σησθε
3rdεπιτελεσωσιν, επιτελεσωσιεπι·τελε·σωσι(ν)επιτελεσωνταιεπι·τελε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσαιμιεπι·τελε·σαιμιεπιτελεσαιμηνεπι·τελε·σαιμην
2ndεπιτελεσαις, επιτελεσειαςεπι·τελε·σαις, επι·τελε·σειας classicalεπιτελεσαιοεπι·τελε·σαιο
3rdεπιτελεσαι[GNT][LXX], επιτελεσειεεπι·τελε·σαι, επι·τελε·σειε classicalεπιτελεσαιτοεπι·τελε·σαιτο
Pl1stεπιτελεσαιμενεπι·τελε·σαιμενεπιτελεσαιμεθαεπι·τελε·σαιμεθα
2ndεπιτελεσαιτεεπι·τελε·σαιτεεπιτελεσαισθεεπι·τελε·σαισθε
3rdεπιτελεσαιεν, επιτελεσαισαν, επιτελεσειαν, επιτελεσειενεπι·τελε·σαιεν, επι·τελε·σαισαν alt, επι·τελε·σειαν classical, επι·τελε·σειεν classicalεπιτελεσαιντοεπι·τελε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτελεσον[LXX]επι·τελε·σονεπιτελεσαι[GNT][LXX]επι·τελε·σαι
3rdεπιτελεσατωεπι·τελε·σατωεπιτελεσασθωεπι·τελε·σασθω
Pl1st
2ndεπιτελεσατε[GNT]επι·τελε·σατεεπιτελεσασθεεπι·τελε·σασθε
3rdεπιτελεσατωσαν, επιτελεσαντωνεπι·τελε·σατωσαν, επι·τελε·σαντων classicalεπιτελεσασθωσαν, επιτελεσασθωνεπι·τελε·σασθωσαν, επι·τελε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτελεσαι[GNT][LXX]​επι·τελε·σαιεπιτελεσασθαι​επι·τελε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελεσασαεπιτελεσας[GNT]επιτελεσανεπι·τελε·σασ·αεπι·τελε·σα[ντ]·ςεπι·τελε·σαν[τ]
Nom
Accεπιτελεσασανεπιτελεσανταεπι·τελε·σασ·ανεπι·τελε·σαντ·α
Datεπιτελεσασῃεπιτελεσαντιεπι·τελε·σασ·ῃεπι·τελε·σαντ·ι
Genεπιτελεσασηςεπιτελεσαντοςεπι·τελε·σασ·ηςεπι·τελε·σαντ·ος
PlVocεπιτελεσασαιεπιτελεσαντεςεπιτελεσανταεπι·τελε·σασ·αιεπι·τελε·σαντ·εςεπι·τελε·σαντ·α
Nom
Accεπιτελεσασαςεπιτελεσανταςεπι·τελε·σασ·αςεπι·τελε·σαντ·ας
Datεπιτελεσασαιςεπιτελεσασι, επιτελεσασινεπι·τελε·σασ·αιςεπι·τελε·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιτελεσασωνεπιτελεσαντωνεπι·τελε·σασ·ωνεπι·τελε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελεσαμενηεπιτελεσαμενεεπι·τελε·σαμεν·ηεπι·τελε·σαμεν·ε
Nomεπιτελεσαμενοςεπι·τελε·σαμεν·ος
Accεπιτελεσαμενηνεπιτελεσαμενονεπι·τελε·σαμεν·ηνεπι·τελε·σαμεν·ον
Datεπιτελεσαμενῃεπιτελεσαμενῳεπι·τελε·σαμεν·ῃεπι·τελε·σαμεν·ῳ
Genεπιτελεσαμενηςεπιτελεσαμενουεπι·τελε·σαμεν·ηςεπι·τελε·σαμεν·ου
PlVocεπιτελεσαμεναιεπιτελεσαμενοιεπιτελεσαμεναεπι·τελε·σαμεν·αιεπι·τελε·σαμεν·οιεπι·τελε·σαμεν·α
Nom
Accεπιτελεσαμεναςεπιτελεσαμενουςεπι·τελε·σαμεν·αςεπι·τελε·σαμεν·ους
Datεπιτελεσαμεναιςεπιτελεσαμενοιςεπι·τελε·σαμεν·αιςεπι·τελε·σαμεν·οις
Genεπιτελεσαμενωνεπιτελεσαμενωνεπι·τελε·σαμεν·ωνεπι·τελε·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπετελεσθηνεπι·ε·τελεσ·θην
2ndεπετελεσθηςεπι·ε·τελεσ·θης
3rdεπετελεσθη[LXX]επι·ε·τελεσ·θη
Pl1stεπετελεσθημενεπι·ε·τελεσ·θημεν
2ndεπετελεσθητεεπι·ε·τελεσ·θητε
3rdεπετελεσθησανεπι·ε·τελεσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσθησομαιεπι·τελεσ·θησομαι
2ndεπιτελεσθησῃ, επιτελεσθησειεπι·τελεσ·θησῃ, επι·τελεσ·θησει classical
3rdεπιτελεσθησεται[LXX]επι·τελεσ·θησεται
Pl1stεπιτελεσθησομεθαεπι·τελεσ·θησομεθα
2ndεπιτελεσθησεσθεεπι·τελεσ·θησεσθε
3rdεπιτελεσθησονταιεπι·τελεσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσθωεπι·τελεσ·θω
2ndεπιτελεσθῃςεπι·τελεσ·θῃς
3rdεπιτελεσθῃ[LXX]επι·τελεσ·θῃ
Pl1stεπιτελεσθωμενεπι·τελεσ·θωμεν
2ndεπιτελεσθητεεπι·τελεσ·θητε
3rdεπιτελεσθωσιν, επιτελεσθωσιεπι·τελεσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσθειηνεπι·τελεσ·θειην
2ndεπιτελεσθειηςεπι·τελεσ·θειης
3rdεπιτελεσθειηεπι·τελεσ·θειη
Pl1stεπιτελεσθειημεν, επιτελεσθειμενεπι·τελεσ·θειημεν, επι·τελεσ·θειμεν classical
2ndεπιτελεσθειητε, επιτελεσθειτεεπι·τελεσ·θειητε, επι·τελεσ·θειτε classical
3rdεπιτελεσθειησαν, επιτελεσθειενεπι·τελεσ·θειησαν, επι·τελεσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτελεσθησοιμηνεπι·τελεσ·θησοιμην
2ndεπιτελεσθησοιοεπι·τελεσ·θησοιο
3rdεπιτελεσθησοιτοεπι·τελεσ·θησοιτο
Pl1stεπιτελεσθησοιμεθαεπι·τελεσ·θησοιμεθα
2ndεπιτελεσθησοισθεεπι·τελεσ·θησοισθε
3rdεπιτελεσθησοιντοεπι·τελεσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτελεσθητιεπι·τελεσ·θητι
3rdεπιτελεσθητω[LXX]επι·τελεσ·θητω
Pl1st
2ndεπιτελεσθητεεπι·τελεσ·θητε
3rdεπιτελεσθητωσαν, επιτελεσθεντωνεπι·τελεσ·θητωσαν, επι·τελεσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιτελεσθηναι[LXX]​επι·τελεσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιτελεσθησεσθαι​επι·τελεσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελεσθεισαεπιτελεσθειςεπιτελεσθενεπι·τελεσ·θεισ·αεπι·τελεσ·θει[ντ]·ςεπι·τελεσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιτελεσθεισανεπιτελεσθενταεπι·τελεσ·θεισ·ανεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·α
Datεπιτελεσθεισῃεπιτελεσθεντιεπι·τελεσ·θεισ·ῃεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·ι
Genεπιτελεσθεισηςεπιτελεσθεντοςεπι·τελεσ·θεισ·ηςεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιτελεσθεισαιεπιτελεσθεντεςεπιτελεσθενταεπι·τελεσ·θεισ·αιεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·εςεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιτελεσθεισαςεπιτελεσθενταςεπι·τελεσ·θεισ·αςεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·ας
Datεπιτελεσθεισαιςεπιτελεσθεισι, επιτελεσθεισινεπι·τελεσ·θεισ·αιςεπι·τελεσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιτελεσθεισωνεπιτελεσθεντωνεπι·τελεσ·θεισ·ωνεπι·τελεσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτελεσθησομενηεπιτελεσθησομενεεπι·τελεσ·θησομεν·ηεπι·τελεσ·θησομεν·ε
Nomεπιτελεσθησομενοςεπι·τελεσ·θησομεν·ος
Accεπιτελεσθησομενηνεπιτελεσθησομενονεπι·τελεσ·θησομεν·ηνεπι·τελεσ·θησομεν·ον
Datεπιτελεσθησομενῃεπιτελεσθησομενῳεπι·τελεσ·θησομεν·ῃεπι·τελεσ·θησομεν·ῳ
Genεπιτελεσθησομενηςεπιτελεσθησομενουεπι·τελεσ·θησομεν·ηςεπι·τελεσ·θησομεν·ου
PlVocεπιτελεσθησομεναιεπιτελεσθησομενοιεπιτελεσθησομεναεπι·τελεσ·θησομεν·αιεπι·τελεσ·θησομεν·οιεπι·τελεσ·θησομεν·α
Nom
Accεπιτελεσθησομεναςεπιτελεσθησομενουςεπι·τελεσ·θησομεν·αςεπι·τελεσ·θησομεν·ους
Datεπιτελεσθησομεναιςεπιτελεσθησομενοιςεπι·τελεσ·θησομεν·αιςεπι·τελεσ·θησομεν·οις
Genεπιτελεσθησομενωνεπιτελεσθησομενωνεπι·τελεσ·θησομεν·ωνεπι·τελεσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 00:16:27 EST