επιθυμητος • EPIQUMHTOS • epithumētos

ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX]

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμητηεπιθυμητεεπιθυμητ·ηεπιθυμητ·ε
Nomεπιθυμητος[LXX]επιθυμητ·ος
Accεπιθυμητην[LXX]επιθυμητον[LXX]επιθυμητ·ηνεπιθυμητ·ον
Datεπιθυμητῃεπιθυμητῳεπιθυμητ·ῃεπιθυμητ·ῳ
Genεπιθυμητηςεπιθυμητουεπιθυμητ·ηςεπιθυμητ·ου
PlVocεπιθυμηται[LXX]επιθυμητοιεπιθυμητα[LXX]επιθυμητ·αιεπιθυμητ·οιεπιθυμητ·α
Nom
Accεπιθυμητας[GNT]επιθυμητους[LXX]επιθυμητ·αςεπιθυμητ·ους
Datεπιθυμηταιςεπιθυμητοις[LXX]επιθυμητ·αιςεπιθυμητ·οις
Genεπιθυμητων[LXX]επιθυμητ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 12:39:31 EDT