επιεικως επιεικεως • EPIEIKWS EPIEIKEWS • epieikōs epieikeōs

ἐπι·εικῶς/-κέως [LXX] (Adv. of ἐπι·εικής)

Adverb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
επιεικως[LXX], επιεικεως[LXX]

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 03:54:39 EDT