εξανιστημι • EXANISTHMI ECANISTHMI • exanistēmi

ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανιστημιεξαν·ιστ(α)·^μιεξανισταμαιεξαν·ιστ(α)·μαι
2ndεξανιστης, εξανιστηθαεξαν·ιστ(α)·^ς, εξαν·ιστ(α)·^θα classicalεξανιστασαιεξαν·ιστ(α)·σαι
3rdεξανιστησιν, εξανιστησιεξαν·ιστ(α)·^σι(ν)εξανισταταιεξαν·ιστ(α)·ται
Pl1stεξανισταμενεξαν·ιστ(α)·μενεξανισταμεθαεξαν·ιστ(α)·μεθα
2ndεξανιστατεεξαν·ιστ(α)·τεεξανιστασθεεξαν·ιστ(α)·σθε
3rdεξανιστασιν, εξανιστασιεξαν·ιστ(α)·ασι(ν)εξανιστανταιεξαν·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανιστωεξαν·ιστ(η)·ωεξανιστωμαιεξαν·ιστ(η)·ωμαι
2ndεξανιστῃςεξαν·ιστ(η)·ῃςεξανιστῃεξαν·ιστ(η)·ῃ
3rdεξανιστῃεξαν·ιστ(η)·ῃεξανιστηταιεξαν·ιστ(η)·ηται
Pl1stεξανιστωμενεξαν·ιστ(η)·ωμενεξανιστωμεθαεξαν·ιστ(η)·ωμεθα
2ndεξανιστητεεξαν·ιστ(η)·ητεεξανιστησθεεξαν·ιστ(η)·ησθε
3rdεξανιστωσιν, εξανιστωσιεξαν·ιστ(η)·ωσι(ν)εξανιστωνταιεξαν·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανισταιηνεξαν·ιστ(α)·ιηνεξανισταιμηνεξαν·ιστ(α)·ιμην
2ndεξανισταιηςεξαν·ιστ(α)·ιηςεξανισταιοεξαν·ιστ(α)·ιο
3rdεξανισταιηεξαν·ιστ(α)·ιηεξανισταιτο[LXX]εξαν·ιστ(α)·ιτο
Pl1stεξανισταιημεν, εξανισταιμενεξαν·ιστ(α)·ιημεν, εξαν·ιστ(α)·ιμεν classicalεξανισταιμεθαεξαν·ιστ(α)·ιμεθα
2ndεξανισταιητε, εξανισταιτεεξαν·ιστ(α)·ιητε, εξαν·ιστ(α)·ιτε classicalεξανισταισθεεξαν·ιστ(α)·ισθε
3rdεξανισταιησαν, εξανισταιενεξαν·ιστ(α)·ιησαν, εξαν·ιστ(α)·ιεν classicalεξανισταιντοεξαν·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξανιστηεξαν·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξανισταθι, εξανισταςεξαν·ιστ(α)·θι, εξαν·ιστ(α)·ςεξανιστασο[LXX]εξαν·ιστ(α)·σο
3rdεξανιστατωεξαν·ιστ(α)·τωεξανιστασθωεξαν·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndεξανιστατεεξαν·ιστ(α)·τεεξανιστασθεεξαν·ιστ(α)·σθε
3rdεξανιστατωσαν, εξανισταντωνεξαν·ιστ(α)·τωσαν, εξαν·ιστ(α)·ντων classicalεξανιστασθωσαν, εξανιστασθωνεξαν·ιστ(α)·σθωσαν, εξαν·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανισταναι​εξαν·ιστ(α)·ναι, εξαν·ιστ(α)·εναι​εξανιστασθαι​εξαν·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανιστασαεξανισταςεξανιστανεξαν·ιστ(α)·εσ·αεξαν·ιστ(α)·[ντ]·ςεξαν·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accεξανιστασανεξανιστανταεξαν·ιστ(α)·εσ·ανεξαν·ιστ(α)·ντ·α
Datεξανιστασῃεξανισταντιεξαν·ιστ(α)·εσ·ῃεξαν·ιστ(α)·ντ·ι
Genεξανιστασηςεξανισταντοςεξαν·ιστ(α)·εσ·ηςεξαν·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocεξανιστασαιεξανισταντεςεξανιστανταεξαν·ιστ(α)·εσ·αιεξαν·ιστ(α)·ντ·εςεξαν·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accεξανιστασαςεξανιστανταςεξαν·ιστ(α)·εσ·αςεξαν·ιστ(α)·ντ·ας
Datεξανιστασαιςεξανιστασι, εξανιστασινεξαν·ιστ(α)·εσ·αιςεξαν·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεξανιστασωνεξανισταντωνεξαν·ιστ(α)·εσ·ωνεξαν·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανισταμενηεξανισταμενεεξαν·ιστ(α)·μεν·ηεξαν·ιστ(α)·μεν·ε
Nomεξανισταμενοςεξαν·ιστ(α)·μεν·ος
Accεξανισταμενηνεξανισταμενονεξαν·ιστ(α)·μεν·ηνεξαν·ιστ(α)·μεν·ον
Datεξανισταμενῃεξανισταμενῳεξαν·ιστ(α)·μεν·ῃεξαν·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genεξανισταμενηςεξανισταμενουεξαν·ιστ(α)·μεν·ηςεξαν·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocεξανισταμεναιεξανισταμενοιεξανισταμεναεξαν·ιστ(α)·μεν·αιεξαν·ιστ(α)·μεν·οιεξαν·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accεξανισταμεναςεξανισταμενουςεξαν·ιστ(α)·μεν·αςεξαν·ιστ(α)·μεν·ους
Datεξανισταμεναιςεξανισταμενοιςεξαν·ιστ(α)·μεν·αιςεξαν·ιστ(α)·μεν·οις
Genεξανισταμενωνεξανισταμενωνεξαν·ιστ(α)·μεν·ωνεξαν·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανιστηνεξαν·ε·ιστ(α)·^νεξανισταμηνεξαν·ε·ιστ(α)·μην
2ndεξανιστης, εξανιστησθαεξαν·ε·ιστ(α)·^ς, εξαν·ε·ιστ(α)·^σθα classicalεξανιστασο[LXX]εξαν·ε·ιστ(α)·σο
3rdεξανιστηεξαν·ε·ιστ(α)·^εξανιστατοεξαν·ε·ιστ(α)·το
Pl1stεξανισταμενεξαν·ε·ιστ(α)·μενεξανισταμεθαεξαν·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndεξανιστατεεξαν·ε·ιστ(α)·τεεξανιστασθεεξαν·ε·ιστ(α)·σθε
3rdεξανιστασανεξαν·ε·ιστ(α)·σανεξανισταντοεξαν·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναστησωεξανα·στη·σωεξαναστησομαιεξανα·στη·σομαι
2ndεξαναστησειςεξανα·στη·σειςεξαναστησῃ[GNT][LXX], εξαναστησει, εξαναστησεσαιεξανα·στη·σῃ, εξανα·στη·σει classical, εξανα·στη·σεσαι alt
3rdεξαναστησειεξανα·στη·σειεξαναστησεται[LXX]εξανα·στη·σεται
Pl1stεξαναστησομενεξανα·στη·σομενεξαναστησομεθαεξανα·στη·σομεθα
2ndεξαναστησετεεξανα·στη·σετεεξαναστησεσθε[LXX]εξανα·στη·σεσθε
3rdεξαναστησουσιν[LXX], εξαναστησουσιεξανα·στη·σουσι(ν), εξανα·στη·σουσι(ν)εξαναστησονται[LXX]εξανα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναστησοιμιεξανα·στη·σοιμιεξαναστησοιμηνεξανα·στη·σοιμην
2ndεξαναστησοιςεξανα·στη·σοιςεξαναστησοιοεξανα·στη·σοιο
3rdεξαναστησοιεξανα·στη·σοιεξαναστησοιτοεξανα·στη·σοιτο
Pl1stεξαναστησοιμενεξανα·στη·σοιμενεξαναστησοιμεθαεξανα·στη·σοιμεθα
2ndεξαναστησοιτεεξανα·στη·σοιτεεξαναστησοισθεεξανα·στη·σοισθε
3rdεξαναστησοιενεξανα·στη·σοιενεξαναστησοιντοεξανα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαναστησειν​εξανα·στη·σειν​εξαναστησεσθαι​εξανα·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναστησουσαεξαναστησονεξανα·στη·σουσ·αεξανα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomεξαναστησωνεξανα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξαναστησουσανεξαναστησονταεξανα·στη·σουσ·ανεξανα·στη·σο[υ]ντ·α
Datεξαναστησουσῃεξαναστησοντιεξανα·στη·σουσ·ῃεξανα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genεξαναστησουσηςεξαναστησοντοςεξανα·στη·σουσ·ηςεξανα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξαναστησουσαιεξαναστησοντεςεξαναστησονταεξανα·στη·σουσ·αιεξανα·στη·σο[υ]ντ·εςεξανα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαναστησουσαςεξαναστησονταςεξανα·στη·σουσ·αςεξανα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datεξαναστησουσαιςεξαναστησουσι, εξαναστησουσιν[LXX]εξανα·στη·σουσ·αιςεξανα·στη·σου[ντ]·σι(ν), εξανα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξαναστησουσωνεξαναστησοντωνεξανα·στη·σουσ·ωνεξανα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναστησομενηεξαναστησομενεεξανα·στη·σομεν·ηεξανα·στη·σομεν·ε
Nomεξαναστησομενοςεξανα·στη·σομεν·ος
Accεξαναστησομενηνεξαναστησομενονεξανα·στη·σομεν·ηνεξανα·στη·σομεν·ον
Datεξαναστησομενῃεξαναστησομενῳεξανα·στη·σομεν·ῃεξανα·στη·σομεν·ῳ
Genεξαναστησομενηςεξαναστησομενουεξανα·στη·σομεν·ηςεξανα·στη·σομεν·ου
PlVocεξαναστησομεναιεξαναστησομενοιεξαναστησομεναεξανα·στη·σομεν·αιεξανα·στη·σομεν·οιεξανα·στη·σομεν·α
Nom
Accεξαναστησομεναςεξαναστησομενουςεξανα·στη·σομεν·αςεξανα·στη·σομεν·ους
Datεξαναστησομεναιςεξαναστησομενοιςεξανα·στη·σομεν·αιςεξανα·στη·σομεν·οις
Genεξαναστησομενωνεξαναστησομενωνεξανα·στη·σομεν·ωνεξανα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανεστησαεξανα·ε·στη·σαεξανεστησαμηνεξανα·ε·στη·σαμην
2ndεξανεστησας[LXX]εξανα·ε·στη·σαςεξανεστησωεξανα·ε·στη·σω
3rdεξανεστησεν[LXX], εξανεστησεεξανα·ε·στη·σε(ν), εξανα·ε·στη·σε(ν)εξανεστησατοεξανα·ε·στη·σατο
Pl1stεξανεστησαμενεξανα·ε·στη·σαμενεξανεστησαμεθαεξανα·ε·στη·σαμεθα
2ndεξανεστησατεεξανα·ε·στη·σατεεξανεστησασθεεξανα·ε·στη·σασθε
3rdεξανεστησαν[GNT][LXX]εξανα·ε·στη·σανεξανεστησαντοεξανα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναστησωεξανα·στη·σωεξαναστησωμαιεξανα·στη·σωμαι
2ndεξαναστησῃςεξανα·στη·σῃςεξαναστησῃ[GNT][LXX]εξανα·στη·σῃ
3rdεξαναστησῃ[GNT][LXX]εξανα·στη·σῃεξαναστησηταιεξανα·στη·σηται
Pl1stεξαναστησωμεν[LXX]εξανα·στη·σωμενεξαναστησωμεθαεξανα·στη·σωμεθα
2ndεξαναστησητεεξανα·στη·σητεεξαναστησησθεεξανα·στη·σησθε
3rdεξαναστησωσιν, εξαναστησωσιεξανα·στη·σωσι(ν)εξαναστησωνταιεξανα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναστησαιμιεξανα·στη·σαιμιεξαναστησαιμηνεξανα·στη·σαιμην
2ndεξαναστησαις, εξαναστησειαςεξανα·στη·σαις, εξανα·στη·σειας classicalεξαναστησαιοεξανα·στη·σαιο
3rdεξαναστησαι, εξαναστησειεεξανα·στη·σαι, εξανα·στη·σειε classicalεξαναστησαιτοεξανα·στη·σαιτο
Pl1stεξαναστησαιμενεξανα·στη·σαιμενεξαναστησαιμεθαεξανα·στη·σαιμεθα
2ndεξαναστησαιτεεξανα·στη·σαιτεεξαναστησαισθεεξανα·στη·σαισθε
3rdεξαναστησαιεν, εξαναστησαισαν, εξαναστησειαν, εξαναστησειενεξανα·στη·σαιεν, εξανα·στη·σαισαν alt, εξανα·στη·σειαν classical, εξανα·στη·σειεν classicalεξαναστησαιντοεξανα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαναστησονεξανα·στη·σονεξαναστησαιεξανα·στη·σαι
3rdεξαναστησατωεξανα·στη·σατωεξαναστησασθωεξανα·στη·σασθω
Pl1st
2ndεξαναστησατεεξανα·στη·σατεεξαναστησασθεεξανα·στη·σασθε
3rdεξαναστησατωσαν, εξαναστησαντωνεξανα·στη·σατωσαν, εξανα·στη·σαντων classicalεξαναστησασθωσαν, εξαναστησασθωνεξανα·στη·σασθωσαν, εξανα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαναστησαι​εξανα·στη·σαι​εξαναστησασθαι​εξανα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναστησασαεξαναστησαςεξαναστησανεξανα·στη·σασ·αεξανα·στη·σα[ντ]·ςεξανα·στη·σαν[τ]
Nom
Accεξαναστησασανεξαναστησανταεξανα·στη·σασ·ανεξανα·στη·σαντ·α
Datεξαναστησασῃεξαναστησαντιεξανα·στη·σασ·ῃεξανα·στη·σαντ·ι
Genεξαναστησασηςεξαναστησαντοςεξανα·στη·σασ·ηςεξανα·στη·σαντ·ος
PlVocεξαναστησασαιεξαναστησαντεςεξαναστησανταεξανα·στη·σασ·αιεξανα·στη·σαντ·εςεξανα·στη·σαντ·α
Nom
Accεξαναστησασαςεξαναστησανταςεξανα·στη·σασ·αςεξανα·στη·σαντ·ας
Datεξαναστησασαιςεξαναστησασι, εξαναστησασινεξανα·στη·σασ·αιςεξανα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξαναστησασωνεξαναστησαντωνεξανα·στη·σασ·ωνεξανα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναστησαμενηεξαναστησαμενεεξανα·στη·σαμεν·ηεξανα·στη·σαμεν·ε
Nomεξαναστησαμενοςεξανα·στη·σαμεν·ος
Accεξαναστησαμενηνεξαναστησαμενονεξανα·στη·σαμεν·ηνεξανα·στη·σαμεν·ον
Datεξαναστησαμενῃεξαναστησαμενῳεξανα·στη·σαμεν·ῃεξανα·στη·σαμεν·ῳ
Genεξαναστησαμενηςεξαναστησαμενουεξανα·στη·σαμεν·ηςεξανα·στη·σαμεν·ου
PlVocεξαναστησαμεναιεξαναστησαμενοιεξαναστησαμεναεξανα·στη·σαμεν·αιεξανα·στη·σαμεν·οιεξανα·στη·σαμεν·α
Nom
Accεξαναστησαμεναςεξαναστησαμενουςεξανα·στη·σαμεν·αςεξανα·στη·σαμεν·ους
Datεξαναστησαμεναιςεξαναστησαμενοιςεξανα·στη·σαμεν·αιςεξανα·στη·σαμεν·οις
Genεξαναστησαμενωνεξαναστησαμενωνεξανα·στη·σαμεν·ωνεξανα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανεστηνεξανα·ε·στ(η)·^ν
2ndεξανεστης, εξανεστησθαεξανα·ε·στ(η)·^ς, εξανα·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdεξανεστη[LXX]εξανα·ε·στ(η)·^
Pl1stεξανεστημενεξανα·ε·στ(η)·μεν
2ndεξανεστητεεξανα·ε·στ(η)·τε
3rdεξανεστησαν[GNT][LXX]εξανα·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναστωεξανα·στ(η)·ω
2ndεξαναστῃς[LXX]εξανα·στ(η)·ῃς
3rdεξαναστῃεξανα·στ(η)·ῃ
Pl1stεξαναστωμεν[LXX]εξανα·στ(η)·ωμεν
2ndεξαναστητεεξανα·στ(η)·ητε
3rdεξαναστωσιν, εξαναστωσιεξανα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανασταιηνεξανα·στ(α)·ιην
2ndεξανασταιηςεξανα·στ(α)·ιης
3rdεξανασταιηεξανα·στ(α)·ιη
Pl1stεξανασταιημεν, εξανασταιμενεξανα·στ(α)·ιημεν, εξανα·στ(α)·ιμεν classical
2ndεξανασταιητε, εξανασταιτεεξανα·στ(α)·ιητε, εξανα·στ(α)·ιτε classical
3rdεξανασταιησαν, εξανασταιενεξανα·στ(α)·ιησαν, εξανα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαναστηθι, εξαναστηςεξανα·στ(η)·θι, εξανα·στ(η)·ς
3rdεξαναστητωεξανα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndεξαναστητεεξανα·στ(η)·τε
3rdεξαναστητωσαν, εξανασταντων[LXX]εξανα·στ(η)·τωσαν, εξανα·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαναστηναι​εξανα·στ(η)·ναι, εξανα·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναστασαεξαναστας[LXX]εξαναστανεξανα·στ(α)·εσ·αεξανα·στ(α)·[ντ]·ςεξανα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accεξαναστασανεξαναστανταεξανα·στ(α)·εσ·ανεξανα·στ(α)·ντ·α
Datεξαναστασῃεξανασταντιεξανα·στ(α)·εσ·ῃεξανα·στ(α)·ντ·ι
Genεξαναστασηςεξανασταντοςεξανα·στ(α)·εσ·ηςεξανα·στ(α)·ντ·ος
PlVocεξαναστασαιεξανασταντες[LXX]εξαναστανταεξανα·στ(α)·εσ·αιεξανα·στ(α)·ντ·εςεξανα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accεξαναστασαςεξαναστανταςεξανα·στ(α)·εσ·αςεξανα·στ(α)·ντ·ας
Datεξαναστασαιςεξαναστασι, εξαναστασιν[GNT][LXX]εξανα·στ(α)·εσ·αιςεξανα·στ(α)·[ντ]·σι(ν), εξανα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεξαναστασωνεξανασταντων[LXX]εξανα·στ(α)·εσ·ωνεξανα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανεστηκαεξανα·εστη·κα
2ndεξανεστηκας, εξανεστηκεςεξανα·εστη·κας, εξανα·εστη·κες alt
3rdεξανεστηκεν[LXX], εξανεστηκεεξανα·εστη·κε(ν), εξανα·εστη·κε(ν)
Pl1stεξανεστηκαμενεξανα·εστη·καμεν
2ndεξανεστηκατεεξανα·εστη·κατε
3rdεξανεστηκασιν, εξανεστηκασι, εξανεστηκανεξανα·εστη·κασι(ν), εξανα·εστη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανεστηκωεξανα·εστη·κω
2ndεξανεστηκῃςεξανα·εστη·κῃς
3rdεξανεστηκῃεξανα·εστη·κῃ
Pl1stεξανεστηκωμενεξανα·εστη·κωμεν
2ndεξανεστηκητεεξανα·εστη·κητε
3rdεξανεστηκωσιν, εξανεστηκωσιεξανα·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανεστηκοιμι, εξανεστηκοιηνεξανα·εστη·κοιμι, εξανα·εστη·κοιην classical
2ndεξανεστηκοις, εξανεστηκοιηςεξανα·εστη·κοις, εξανα·εστη·κοιης classical
3rdεξανεστηκοι, εξανεστηκοιηεξανα·εστη·κοι, εξανα·εστη·κοιη classical
Pl1stεξανεστηκοιμενεξανα·εστη·κοιμεν
2ndεξανεστηκοιτεεξανα·εστη·κοιτε
3rdεξανεστηκοιενεξανα·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξανεστηκεεξανα·εστη·κε
3rdεξανεστηκετωεξανα·εστη·κετω
Pl1st
2ndεξανεστηκετεεξανα·εστη·κετε
3rdεξανεστηκετωσανεξανα·εστη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανεστηκεναι​εξανα·εστη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανεστηκυιαεξανεστηκοςεξανα·εστη·κυι·αεξανα·εστη·κο[τ]·ς
Nomεξανεστηκωςεξανα·εστη·κο[τ]·^ς
Accεξανεστηκυιανεξανεστηκοταεξανα·εστη·κυι·ανεξανα·εστη·κοτ·α
Datεξανεστηκυιᾳεξανεστηκοτιεξανα·εστη·κυι·ᾳεξανα·εστη·κοτ·ι
Genεξανεστηκυιαςεξανεστηκοτοςεξανα·εστη·κυι·αςεξανα·εστη·κοτ·ος
PlVocεξανεστηκυιαιεξανεστηκοτεςεξανεστηκοταεξανα·εστη·κυι·αιεξανα·εστη·κοτ·εςεξανα·εστη·κοτ·α
Nom
Accεξανεστηκυιαςεξανεστηκοταςεξανα·εστη·κυι·αςεξανα·εστη·κοτ·ας
Datεξανεστηκυιαιςεξανεστηκοσι, εξανεστηκοσινεξανα·εστη·κυι·αιςεξανα·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genεξανεστηκυιωνεξανεστηκοτωνεξανα·εστη·κυι·ωνεξανα·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανειστηκειν, εξανειστηκηεξανα·ε·εστη·κειν, εξανα·ε·εστη·κη classical
2ndεξανειστηκεις, εξανειστηκηςεξανα·ε·εστη·κεις, εξανα·ε·εστη·κης classical
3rdεξανειστηκειεξανα·ε·εστη·κει
Pl1stεξανειστηκειμεν, εξανειστηκεμενεξανα·ε·εστη·κειμεν, εξανα·ε·εστη·κεμεν classical
2ndεξανειστηκειτε, εξανειστηκετεεξανα·ε·εστη·κειτε, εξανα·ε·εστη·κετε classical
3rdεξανειστηκεισαν, εξανειστηκεσανεξανα·ε·εστη·κεισαν, εξανα·ε·εστη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανεστηκειν, εξανεστηκηεξανα·[ε]·εστη·κειν, εξανα·[ε]·εστη·κη classical
2ndεξανεστηκεις, εξανεστηκηςεξανα·[ε]·εστη·κεις, εξανα·[ε]·εστη·κης classical
3rdεξανεστηκειεξανα·[ε]·εστη·κει
Pl1stεξανεστηκειμεν, εξανεστηκεμενεξανα·[ε]·εστη·κειμεν, εξανα·[ε]·εστη·κεμεν classical
2ndεξανεστηκειτε, εξανεστηκετεεξανα·[ε]·εστη·κειτε, εξανα·[ε]·εστη·κετε classical
3rdεξανεστηκεισαν, εξανεστηκεσανεξανα·[ε]·εστη·κεισαν, εξανα·[ε]·εστη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 11:21:49 EST