ενυπνιον • ENUPNION • enupnion

ἐν·ύπνιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocενυπνιον[LXX]ενυπνι·ον
Nom
Acc
Datενυπνιῳ[LXX]ενυπνι·ῳ
Genενυπνιου[LXX]ενυπνι·ου
PlVocενυπνια[GNT][LXX]ενυπνι·α
Nom
Acc
Datενυπνιοις[GNT][LXX]ενυπνι·οις
Genενυπνιων[LXX]ενυπνι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 11:56:16 EDT