ενδυω • ENDUW • enduō

ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυωεν·δυ·ωενδυομαιεν·δυ·ομαι
2ndενδυειςεν·δυ·ειςενδυῃ, ενδυει, ενδυεσαιεν·δυ·ῃ, εν·δυ·ει classical, εν·δυ·εσαι alt
3rdενδυειεν·δυ·ειενδυεταιεν·δυ·εται
Pl1stενδυομενεν·δυ·ομενενδυομεθαεν·δυ·ομεθα
2ndενδυετεεν·δυ·ετεενδυεσθεεν·δυ·εσθε
3rdενδυουσιν[GNT][LXX], ενδυουσιεν·δυ·ουσι(ν), εν·δυ·ουσι(ν)ενδυονταιεν·δυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυωεν·δυ·ωενδυωμαιεν·δυ·ωμαι
2ndενδυῃςεν·δυ·ῃςενδυῃεν·δυ·ῃ
3rdενδυῃεν·δυ·ῃενδυηταιεν·δυ·ηται
Pl1stενδυωμενεν·δυ·ωμενενδυωμεθαεν·δυ·ωμεθα
2ndενδυητεεν·δυ·ητεενδυησθεεν·δυ·ησθε
3rdενδυωσιν, ενδυωσιεν·δυ·ωσι(ν)ενδυωνταιεν·δυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυοιμιεν·δυ·οιμιενδυοιμηνεν·δυ·οιμην
2ndενδυοιςεν·δυ·οιςενδυοιοεν·δυ·οιο
3rdενδυοιεν·δυ·οιενδυοιτοεν·δυ·οιτο
Pl1stενδυοιμενεν·δυ·οιμενενδυοιμεθαεν·δυ·οιμεθα
2ndενδυοιτεεν·δυ·οιτεενδυοισθεεν·δυ·οισθε
3rdενδυοιεν, ενδυοισανεν·δυ·οιεν, εν·δυ·οισαν altενδυοιντοεν·δυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδυεεν·δυ·εενδυουεν·δυ·ου
3rdενδυετωεν·δυ·ετωενδυεσθωεν·δυ·εσθω
Pl1st
2ndενδυετεεν·δυ·ετεενδυεσθεεν·δυ·εσθε
3rdενδυετωσαν, ενδυοντωνεν·δυ·ετωσαν, εν·δυ·οντων classicalενδυεσθωσαν, ενδυεσθωνεν·δυ·εσθωσαν, εν·δυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδυειν​εν·δυ·ειν​ενδυεσθαι​εν·δυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδυουσαενδυονεν·δυ·ουσ·αεν·δυ·ο[υ]ν[τ]
Nomενδυωνεν·δυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accενδυουσανενδυονταεν·δυ·ουσ·ανεν·δυ·ο[υ]ντ·α
Datενδυουσῃενδυοντιεν·δυ·ουσ·ῃεν·δυ·ο[υ]ντ·ι
Genενδυουσηςενδυοντοςεν·δυ·ουσ·ηςεν·δυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocενδυουσαιενδυοντεςενδυονταεν·δυ·ουσ·αιεν·δυ·ο[υ]ντ·εςεν·δυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενδυουσαςενδυονταςεν·δυ·ουσ·αςεν·δυ·ο[υ]ντ·ας
Datενδυουσαιςενδυουσι, ενδυουσιν[GNT][LXX]εν·δυ·ουσ·αιςεν·δυ·ου[ντ]·σι(ν), εν·δυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genενδυουσωνενδυοντωνεν·δυ·ουσ·ωνεν·δυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδυομενηενδυομενεεν·δυ·ομεν·ηεν·δυ·ομεν·ε
Nomενδυομενοςεν·δυ·ομεν·ος
Accενδυομενηνενδυομενονεν·δυ·ομεν·ηνεν·δυ·ομεν·ον
Datενδυομενῃενδυομενῳεν·δυ·ομεν·ῃεν·δυ·ομεν·ῳ
Genενδυομενηςενδυομενουεν·δυ·ομεν·ηςεν·δυ·ομεν·ου
PlVocενδυομεναιενδυομενοιενδυομεναεν·δυ·ομεν·αιεν·δυ·ομεν·οιεν·δυ·ομεν·α
Nom
Accενδυομεναςενδυομενουςεν·δυ·ομεν·αςεν·δυ·ομεν·ους
Datενδυομεναιςενδυομενοιςεν·δυ·ομεν·αιςεν·δυ·ομεν·οις
Genενδυομενωνενδυομενωνεν·δυ·ομεν·ωνεν·δυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδυονεν·ε·δυ·ονενεδυομην[LXX]εν·ε·δυ·ομην
2ndενεδυεςεν·ε·δυ·εςενεδυουεν·ε·δυ·ου
3rdενεδυεν, ενεδυεεν·ε·δυ·ε(ν)ενεδυετοεν·ε·δυ·ετο
Pl1stενεδυομενεν·ε·δυ·ομενενεδυομεθαεν·ε·δυ·ομεθα
2ndενεδυετεεν·ε·δυ·ετεενεδυεσθεεν·ε·δυ·εσθε
3rdενεδυον, ενεδυοσανεν·ε·δυ·ον, εν·ε·δυ·οσαν altενεδυοντοεν·ε·δυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυσω[LXX]εν·δυ·σωενδυσομαιεν·δυ·σομαι
2ndενδυσεις[LXX]εν·δυ·σειςενδυσῃ[LXX], ενδυσει, ενδυσεσαιεν·δυ·σῃ, εν·δυ·σει classical, εν·δυ·σεσαι alt
3rdενδυσειεν·δυ·σειενδυσεται[LXX]εν·δυ·σεται
Pl1stενδυσομενεν·δυ·σομενενδυσομεθαεν·δυ·σομεθα
2ndενδυσετεεν·δυ·σετεενδυσεσθεεν·δυ·σεσθε
3rdενδυσουσιν[LXX], ενδυσουσιεν·δυ·σουσι(ν), εν·δυ·σουσι(ν)ενδυσονται[LXX]εν·δυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυσοιμιεν·δυ·σοιμιενδυσοιμηνεν·δυ·σοιμην
2ndενδυσοιςεν·δυ·σοιςενδυσοιοεν·δυ·σοιο
3rdενδυσοιεν·δυ·σοιενδυσοιτοεν·δυ·σοιτο
Pl1stενδυσοιμενεν·δυ·σοιμενενδυσοιμεθαεν·δυ·σοιμεθα
2ndενδυσοιτεεν·δυ·σοιτεενδυσοισθεεν·δυ·σοισθε
3rdενδυσοιενεν·δυ·σοιενενδυσοιντοεν·δυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδυσειν​εν·δυ·σειν​ενδυσεσθαι​εν·δυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδυσουσαενδυσον[LXX]εν·δυ·σουσ·αεν·δυ·σο[υ]ν[τ]
Nomενδυσωνεν·δυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accενδυσουσανενδυσονταεν·δυ·σουσ·ανεν·δυ·σο[υ]ντ·α
Datενδυσουσῃενδυσοντιεν·δυ·σουσ·ῃεν·δυ·σο[υ]ντ·ι
Genενδυσουσηςενδυσοντοςεν·δυ·σουσ·ηςεν·δυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocενδυσουσαιενδυσοντεςενδυσονταεν·δυ·σουσ·αιεν·δυ·σο[υ]ντ·εςεν·δυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενδυσουσαςενδυσονταςεν·δυ·σουσ·αςεν·δυ·σο[υ]ντ·ας
Datενδυσουσαιςενδυσουσι, ενδυσουσιν[LXX]εν·δυ·σουσ·αιςεν·δυ·σου[ντ]·σι(ν), εν·δυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genενδυσουσωνενδυσοντωνεν·δυ·σουσ·ωνεν·δυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδυσομενηενδυσομενεεν·δυ·σομεν·ηεν·δυ·σομεν·ε
Nomενδυσομενοςεν·δυ·σομεν·ος
Accενδυσομενηνενδυσομενονεν·δυ·σομεν·ηνεν·δυ·σομεν·ον
Datενδυσομενῃενδυσομενῳεν·δυ·σομεν·ῃεν·δυ·σομεν·ῳ
Genενδυσομενηςενδυσομενουεν·δυ·σομεν·ηςεν·δυ·σομεν·ου
PlVocενδυσομεναιενδυσομενοιενδυσομεναεν·δυ·σομεν·αιεν·δυ·σομεν·οιεν·δυ·σομεν·α
Nom
Accενδυσομεναςενδυσομενουςεν·δυ·σομεν·αςεν·δυ·σομεν·ους
Datενδυσομεναιςενδυσομενοιςεν·δυ·σομεν·αιςεν·δυ·σομεν·οις
Genενδυσομενωνενδυσομενωνεν·δυ·σομεν·ωνεν·δυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδυσα[LXX]εν·ε·δυ·σαενεδυσαμην[LXX]εν·ε·δυ·σαμην
2ndενεδυσας[LXX]εν·ε·δυ·σαςενεδυσω[LXX]εν·ε·δυ·σω
3rdενεδυσεν[LXX], ενεδυσε[LXX]εν·ε·δυ·σε(ν)ενεδυσατο[GNT][LXX]εν·ε·δυ·σατο
Pl1stενεδυσαμενεν·ε·δυ·σαμενενεδυσαμεθαεν·ε·δυ·σαμεθα
2ndενεδυσατεεν·ε·δυ·σατεενεδυσασθε[GNT]εν·ε·δυ·σασθε
3rdενεδυσαν[GNT][LXX]εν·ε·δυ·σανενεδυσαντο[LXX]εν·ε·δυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυσω[LXX]εν·δυ·σωενδυσωμαι[LXX]εν·δυ·σωμαι
2ndενδυσῃςεν·δυ·σῃςενδυσῃ[LXX]εν·δυ·σῃ
3rdενδυσῃ[LXX]εν·δυ·σῃενδυσηται[GNT][LXX]εν·δυ·σηται
Pl1stενδυσωμενεν·δυ·σωμενενδυσωμεθα[GNT]εν·δυ·σωμεθα
2ndενδυσητεεν·δυ·σητεενδυσησθε[GNT]εν·δυ·σησθε
3rdενδυσωσιν, ενδυσωσιεν·δυ·σωσι(ν)ενδυσωνταιεν·δυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδυσαιμιεν·δυ·σαιμιενδυσαιμηνεν·δυ·σαιμην
2ndενδυσαις, ενδυσειαςεν·δυ·σαις, εν·δυ·σειας classicalενδυσαιοεν·δυ·σαιο
3rdενδυσαι[LXX], ενδυσειεεν·δυ·σαι, εν·δυ·σειε classicalενδυσαιτοεν·δυ·σαιτο
Pl1stενδυσαιμενεν·δυ·σαιμενενδυσαιμεθαεν·δυ·σαιμεθα
2ndενδυσαιτεεν·δυ·σαιτεενδυσαισθεεν·δυ·σαισθε
3rdενδυσαιεν, ενδυσαισαν, ενδυσειαν, ενδυσειενεν·δυ·σαιεν, εν·δυ·σαισαν alt, εν·δυ·σειαν classical, εν·δυ·σειεν classicalενδυσαιντο[LXX]εν·δυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδυσον[LXX]εν·δυ·σονενδυσαι[LXX]εν·δυ·σαι
3rdενδυσατωεν·δυ·σατωενδυσασθωεν·δυ·σασθω
Pl1st
2ndενδυσατε[GNT][LXX]εν·δυ·σατεενδυσασθε[GNT][LXX]εν·δυ·σασθε
3rdενδυσατωσαν, ενδυσαντωνεν·δυ·σατωσαν, εν·δυ·σαντων classicalενδυσασθωσαν[LXX], ενδυσασθωνεν·δυ·σασθωσαν, εν·δυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδυσαι[LXX]​εν·δυ·σαιενδυσασθαι[GNT][LXX]​εν·δυ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδυσασαενδυσαςενδυσανεν·δυ·σασ·αεν·δυ·σα[ντ]·ςεν·δυ·σαν[τ]
Nom
Accενδυσασανενδυσανταεν·δυ·σασ·ανεν·δυ·σαντ·α
Datενδυσασῃενδυσαντιεν·δυ·σασ·ῃεν·δυ·σαντ·ι
Genενδυσασηςενδυσαντοςεν·δυ·σασ·ηςεν·δυ·σαντ·ος
PlVocενδυσασαιενδυσαντεςενδυσανταεν·δυ·σασ·αιεν·δυ·σαντ·εςεν·δυ·σαντ·α
Nom
Accενδυσασαςενδυσανταςεν·δυ·σασ·αςεν·δυ·σαντ·ας
Datενδυσασαιςενδυσασι, ενδυσασινεν·δυ·σασ·αιςεν·δυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genενδυσασωνενδυσαντωνεν·δυ·σασ·ωνεν·δυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδυσαμενηενδυσαμενεεν·δυ·σαμεν·ηεν·δυ·σαμεν·ε
Nomενδυσαμενος[GNT]εν·δυ·σαμεν·ος
Accενδυσαμενηνενδυσαμενονεν·δυ·σαμεν·ηνεν·δυ·σαμεν·ον
Datενδυσαμενῃενδυσαμενῳεν·δυ·σαμεν·ῃεν·δυ·σαμεν·ῳ
Genενδυσαμενηςενδυσαμενουεν·δυ·σαμεν·ηςεν·δυ·σαμεν·ου
PlVocενδυσαμεναιενδυσαμενοι[GNT]ενδυσαμεναεν·δυ·σαμεν·αιεν·δυ·σαμεν·οιεν·δυ·σαμεν·α
Nom
Accενδυσαμεναςενδυσαμενουςεν·δυ·σαμεν·αςεν·δυ·σαμεν·ους
Datενδυσαμεναιςενδυσαμενοιςεν·δυ·σαμεν·αιςεν·δυ·σαμεν·οις
Genενδυσαμενωνενδυσαμενωνεν·δυ·σαμεν·ωνεν·δυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδυκαεν·δεδυ·καενδεδυμαιεν·δεδυ·μαι
2ndενδεδυκας, ενδεδυκεςεν·δεδυ·κας, εν·δεδυ·κες altενδεδυσαιεν·δεδυ·σαι
3rdενδεδυκεν, ενδεδυκεεν·δεδυ·κε(ν)ενδεδυταιεν·δεδυ·ται
Pl1stενδεδυκαμενεν·δεδυ·καμενενδεδυμεθαεν·δεδυ·μεθα
2ndενδεδυκατεεν·δεδυ·κατεενδεδυσθεεν·δεδυ·σθε
3rdενδεδυκασιν, ενδεδυκασι, ενδεδυκανεν·δεδυ·κασι(ν), εν·δεδυ·καν altενδεδυνταιεν·δεδυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδυσομαιεν·δεδυ·σομαι
2ndενδεδυσῃ, ενδεδυσειεν·δεδυ·σῃ, εν·δεδυ·σει classical
3rdενδεδυσεταιεν·δεδυ·σεται
Pl1stενδεδυσομεθαεν·δεδυ·σομεθα
2ndενδεδυσεσθεεν·δεδυ·σεσθε
3rdενδεδυσονταιεν·δεδυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδυκωεν·δεδυ·κω
2ndενδεδυκῃςεν·δεδυ·κῃς
3rdενδεδυκῃεν·δεδυ·κῃ
Pl1stενδεδυκωμενεν·δεδυ·κωμεν
2ndενδεδυκητεεν·δεδυ·κητε
3rdενδεδυκωσιν, ενδεδυκωσιεν·δεδυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδυκοιμι, ενδεδυκοιηνεν·δεδυ·κοιμι, εν·δεδυ·κοιην classical
2ndενδεδυκοις, ενδεδυκοιηςεν·δεδυ·κοις, εν·δεδυ·κοιης classical
3rdενδεδυκοι, ενδεδυκοιηεν·δεδυ·κοι, εν·δεδυ·κοιη classical
Pl1stενδεδυκοιμενεν·δεδυ·κοιμεν
2ndενδεδυκοιτεεν·δεδυ·κοιτε
3rdενδεδυκοιενεν·δεδυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδυσοιμηνεν·δεδυ·σοιμην
2ndενδεδυσοιοεν·δεδυ·σοιο
3rdενδεδυσοιτοεν·δεδυ·σοιτο
Pl1stενδεδυσοιμεθαεν·δεδυ·σοιμεθα
2ndενδεδυσοισθεεν·δεδυ·σοισθε
3rdενδεδυσοιντοεν·δεδυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδεδυκεεν·δεδυ·κεενδεδυσοεν·δεδυ·σο
3rdενδεδυκετωεν·δεδυ·κετωενδεδυσθωεν·δεδυ·σθω
Pl1st
2ndενδεδυκετεεν·δεδυ·κετεενδεδυσθεεν·δεδυ·σθε
3rdενδεδυκετωσανεν·δεδυ·κετωσανενδεδυσθωσαν, ενδεδυσθωνεν·δεδυ·σθωσαν, εν·δεδυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεδυκεναι​εν·δεδυ·κεναι​ενδεδυσθαι​εν·δεδυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεδυσεσθαι​εν·δεδυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεδυκυιαενδεδυκοςεν·δεδυ·κυι·αεν·δεδυ·κο[τ]·ς
Nomενδεδυκως[LXX]εν·δεδυ·κο[τ]·^ς
Accενδεδυκυιανενδεδυκοτα[LXX]εν·δεδυ·κυι·ανεν·δεδυ·κοτ·α
Datενδεδυκυιᾳενδεδυκοτι[LXX]εν·δεδυ·κυι·ᾳεν·δεδυ·κοτ·ι
Genενδεδυκυιαςενδεδυκοτος[LXX]εν·δεδυ·κυι·αςεν·δεδυ·κοτ·ος
PlVocενδεδυκυιαιενδεδυκοτεςενδεδυκοτα[LXX]εν·δεδυ·κυι·αιεν·δεδυ·κοτ·εςεν·δεδυ·κοτ·α
Nom
Accενδεδυκυιαςενδεδυκοτας[LXX]εν·δεδυ·κυι·αςεν·δεδυ·κοτ·ας
Datενδεδυκυιαιςενδεδυκοσι, ενδεδυκοσινεν·δεδυ·κυι·αιςεν·δεδυ·κο[τ]·σι(ν)
Genενδεδυκυιωνενδεδυκοτωνεν·δεδυ·κυι·ωνεν·δεδυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεδυμενηενδεδυμενεεν·δεδυ·μεν·ηεν·δεδυ·μεν·ε
Nomενδεδυμενος[GNT][LXX]εν·δεδυ·μεν·ος
Accενδεδυμενηνενδεδυμενον[GNT]εν·δεδυ·μεν·ηνεν·δεδυ·μεν·ον
Datενδεδυμενῃενδεδυμενῳ[LXX]εν·δεδυ·μεν·ῃεν·δεδυ·μεν·ῳ
Genενδεδυμενηςενδεδυμενου[LXX]εν·δεδυ·μεν·ηςεν·δεδυ·μεν·ου
PlVocενδεδυμεναιενδεδυμενοι[GNT][LXX]ενδεδυμεναεν·δεδυ·μεν·αιεν·δεδυ·μεν·οιεν·δεδυ·μεν·α
Nom
Accενδεδυμεναςενδεδυμενους[LXX]εν·δεδυ·μεν·αςεν·δεδυ·μεν·ους
Datενδεδυμεναιςενδεδυμενοιςεν·δεδυ·μεν·αιςεν·δεδυ·μεν·οις
Genενδεδυμενων[LXX]ενδεδυμενων[LXX]εν·δεδυ·μεν·ωνεν·δεδυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδεδυκειν[LXX], ενεδεδυκηεν·ε·δεδυ·κειν, εν·ε·δεδυ·κη classicalενεδεδυμηνεν·ε·δεδυ·μην
2ndενεδεδυκεις, ενεδεδυκηςεν·ε·δεδυ·κεις, εν·ε·δεδυ·κης classicalενεδεδυσοεν·ε·δεδυ·σο
3rdενεδεδυκει[LXX]εν·ε·δεδυ·κειενεδεδυτοεν·ε·δεδυ·το
Pl1stενεδεδυκειμεν, ενεδεδυκεμενεν·ε·δεδυ·κειμεν, εν·ε·δεδυ·κεμεν classicalενεδεδυμεθαεν·ε·δεδυ·μεθα
2ndενεδεδυκειτε, ενεδεδυκετεεν·ε·δεδυ·κειτε, εν·ε·δεδυ·κετε classicalενεδεδυσθεεν·ε·δεδυ·σθε
3rdενεδεδυκεισαν, ενεδεδυκεσανεν·ε·δεδυ·κεισαν, εν·ε·δεδυ·κεσαν classicalενεδεδυντοεν·ε·δεδυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδυκειν, ενδεδυκηεν·[ε]·δεδυ·κειν, εν·[ε]·δεδυ·κη classicalενδεδυμηνεν·[ε]·δεδυ·μην
2ndενδεδυκεις, ενδεδυκηςεν·[ε]·δεδυ·κεις, εν·[ε]·δεδυ·κης classicalενδεδυσοεν·[ε]·δεδυ·σο
3rdενδεδυκειεν·[ε]·δεδυ·κειενδεδυτοεν·[ε]·δεδυ·το
Pl1stενδεδυκειμεν, ενδεδυκεμενεν·[ε]·δεδυ·κειμεν, εν·[ε]·δεδυ·κεμεν classicalενδεδυμεθαεν·[ε]·δεδυ·μεθα
2ndενδεδυκειτε, ενδεδυκετεεν·[ε]·δεδυ·κειτε, εν·[ε]·δεδυ·κετε classicalενδεδυσθεεν·[ε]·δεδυ·σθε
3rdενδεδυκεισαν, ενδεδυκεσανεν·[ε]·δεδυ·κεισαν, εν·[ε]·δεδυ·κεσαν classicalενδεδυντοεν·[ε]·δεδυ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Jan-2021 15:04:22 EST