εναγκαλιζομαι • ENAGKALIZOMAI • enankalizomai

ἐν·αγκαλίζομαι (εν+αγκαλιζ-, -, εν+αγκαλι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεναγκαλιζομαι[LXX]εν·αγκαλιζ·ομαι
2ndεναγκαλιζῃ[LXX], εναγκαλιζει, εναγκαλιζεσαιεν·αγκαλιζ·ῃ, εν·αγκαλιζ·ει classical, εν·αγκαλιζ·εσαι alt
3rdεναγκαλιζεταιεν·αγκαλιζ·εται
Pl1stεναγκαλιζομεθαεν·αγκαλιζ·ομεθα
2ndεναγκαλιζεσθεεν·αγκαλιζ·εσθε
3rdεναγκαλιζονταιεν·αγκαλιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεναγκαλιζωμαιεν·αγκαλιζ·ωμαι
2ndεναγκαλιζῃ[LXX]εν·αγκαλιζ·ῃ
3rdεναγκαλιζηταιεν·αγκαλιζ·ηται
Pl1stεναγκαλιζωμεθαεν·αγκαλιζ·ωμεθα
2ndεναγκαλιζησθεεν·αγκαλιζ·ησθε
3rdεναγκαλιζωνταιεν·αγκαλιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεναγκαλιζοιμηνεν·αγκαλιζ·οιμην
2ndεναγκαλιζοιοεν·αγκαλιζ·οιο
3rdεναγκαλιζοιτοεν·αγκαλιζ·οιτο
Pl1stεναγκαλιζοιμεθαεν·αγκαλιζ·οιμεθα
2ndεναγκαλιζοισθεεν·αγκαλιζ·οισθε
3rdεναγκαλιζοιντοεν·αγκαλιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεναγκαλιζουεν·αγκαλιζ·ου
3rdεναγκαλιζεσθωεν·αγκαλιζ·εσθω
Pl1st
2ndεναγκαλιζεσθεεν·αγκαλιζ·εσθε
3rdεναγκαλιζεσθωσαν, εναγκαλιζεσθωνεν·αγκαλιζ·εσθωσαν, εν·αγκαλιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εναγκαλιζεσθαι​εν·αγκαλιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεναγκαλιζομενηεναγκαλιζομενεεν·αγκαλιζ·ομεν·ηεν·αγκαλιζ·ομεν·ε
Nomεναγκαλιζομενοςεν·αγκαλιζ·ομεν·ος
Accεναγκαλιζομενηνεναγκαλιζομενονεν·αγκαλιζ·ομεν·ηνεν·αγκαλιζ·ομεν·ον
Datεναγκαλιζομενῃεναγκαλιζομενῳεν·αγκαλιζ·ομεν·ῃεν·αγκαλιζ·ομεν·ῳ
Genεναγκαλιζομενηςεναγκαλιζομενουεν·αγκαλιζ·ομεν·ηςεν·αγκαλιζ·ομεν·ου
PlVocεναγκαλιζομεναιεναγκαλιζομενοιεναγκαλιζομεναεν·αγκαλιζ·ομεν·αιεν·αγκαλιζ·ομεν·οιεν·αγκαλιζ·ομεν·α
Nom
Accεναγκαλιζομεναςεναγκαλιζομενουςεν·αγκαλιζ·ομεν·αςεν·αγκαλιζ·ομεν·ους
Datεναγκαλιζομεναιςεναγκαλιζομενοιςεν·αγκαλιζ·ομεν·αιςεν·αγκαλιζ·ομεν·οις
Genεναγκαλιζομενωνεναγκαλιζομενωνεν·αγκαλιζ·ομεν·ωνεν·αγκαλιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηγκαλιζομηνεν·ε·αγκαλιζ·ομην
2ndενηγκαλιζουεν·ε·αγκαλιζ·ου
3rdενηγκαλιζετοεν·ε·αγκαλιζ·ετο
Pl1stενηγκαλιζομεθαεν·ε·αγκαλιζ·ομεθα
2ndενηγκαλιζεσθεεν·ε·αγκαλιζ·εσθε
3rdενηγκαλιζοντοεν·ε·αγκαλιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηγκαλισαμηνεν·ε·αγκαλι·σαμην
2ndενηγκαλισωεν·ε·αγκαλι·σω
3rdενηγκαλισατοεν·ε·αγκαλι·σατο
Pl1stενηγκαλισαμεθαεν·ε·αγκαλι·σαμεθα
2ndενηγκαλισασθεεν·ε·αγκαλι·σασθε
3rdενηγκαλισαντοεν·ε·αγκαλι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεναγκαλισωμαιεν·αγκαλι·σωμαι
2ndεναγκαλισῃεν·αγκαλι·σῃ
3rdεναγκαλισηταιεν·αγκαλι·σηται
Pl1stεναγκαλισωμεθαεν·αγκαλι·σωμεθα
2ndεναγκαλισησθεεν·αγκαλι·σησθε
3rdεναγκαλισωνταιεν·αγκαλι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεναγκαλισαιμηνεν·αγκαλι·σαιμην
2ndεναγκαλισαιοεν·αγκαλι·σαιο
3rdεναγκαλισαιτοεν·αγκαλι·σαιτο
Pl1stεναγκαλισαιμεθαεν·αγκαλι·σαιμεθα
2ndεναγκαλισαισθεεν·αγκαλι·σαισθε
3rdεναγκαλισαιντοεν·αγκαλι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεναγκαλισαιεν·αγκαλι·σαι
3rdεναγκαλισασθωεν·αγκαλι·σασθω
Pl1st
2ndεναγκαλισασθεεν·αγκαλι·σασθε
3rdεναγκαλισασθωσαν, εναγκαλισασθωνεν·αγκαλι·σασθωσαν, εν·αγκαλι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εναγκαλισασθαι​εν·αγκαλι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεναγκαλισαμενηεναγκαλισαμενεεν·αγκαλι·σαμεν·ηεν·αγκαλι·σαμεν·ε
Nomεναγκαλισαμενος[GNT]εν·αγκαλι·σαμεν·ος
Accεναγκαλισαμενηνεναγκαλισαμενονεν·αγκαλι·σαμεν·ηνεν·αγκαλι·σαμεν·ον
Datεναγκαλισαμενῃεναγκαλισαμενῳεν·αγκαλι·σαμεν·ῃεν·αγκαλι·σαμεν·ῳ
Genεναγκαλισαμενηςεναγκαλισαμενουεν·αγκαλι·σαμεν·ηςεν·αγκαλι·σαμεν·ου
PlVocεναγκαλισαμεναιεναγκαλισαμενοιεναγκαλισαμεναεν·αγκαλι·σαμεν·αιεν·αγκαλι·σαμεν·οιεν·αγκαλι·σαμεν·α
Nom
Accεναγκαλισαμεναςεναγκαλισαμενουςεν·αγκαλι·σαμεν·αςεν·αγκαλι·σαμεν·ους
Datεναγκαλισαμεναιςεναγκαλισαμενοιςεν·αγκαλι·σαμεν·αιςεν·αγκαλι·σαμεν·οις
Genεναγκαλισαμενωνεναγκαλισαμενωνεν·αγκαλι·σαμεν·ωνεν·αγκαλι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 03:25:56 EDT