εμφανιζω • EMFANIZW • emphanizō

ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανιζωεν·φανιζ·ωεμφανιζομαιεν·φανιζ·ομαι
2ndεμφανιζειςεν·φανιζ·ειςεμφανιζῃ, εμφανιζει, εμφανιζεσαιεν·φανιζ·ῃ, εν·φανιζ·ει classical, εν·φανιζ·εσαι alt
3rdεμφανιζειεν·φανιζ·ειεμφανιζεται[LXX]εν·φανιζ·εται
Pl1stεμφανιζομενεν·φανιζ·ομενεμφανιζομεθαεν·φανιζ·ομεθα
2ndεμφανιζετεεν·φανιζ·ετεεμφανιζεσθεεν·φανιζ·εσθε
3rdεμφανιζουσιν[GNT], εμφανιζουσιεν·φανιζ·ουσι(ν), εν·φανιζ·ουσι(ν)εμφανιζονταιεν·φανιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανιζωεν·φανιζ·ωεμφανιζωμαιεν·φανιζ·ωμαι
2ndεμφανιζῃςεν·φανιζ·ῃςεμφανιζῃεν·φανιζ·ῃ
3rdεμφανιζῃεν·φανιζ·ῃεμφανιζηταιεν·φανιζ·ηται
Pl1stεμφανιζωμενεν·φανιζ·ωμενεμφανιζωμεθαεν·φανιζ·ωμεθα
2ndεμφανιζητεεν·φανιζ·ητεεμφανιζησθεεν·φανιζ·ησθε
3rdεμφανιζωσιν, εμφανιζωσιεν·φανιζ·ωσι(ν)εμφανιζωνταιεν·φανιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανιζοιμιεν·φανιζ·οιμιεμφανιζοιμηνεν·φανιζ·οιμην
2ndεμφανιζοιςεν·φανιζ·οιςεμφανιζοιοεν·φανιζ·οιο
3rdεμφανιζοιεν·φανιζ·οιεμφανιζοιτοεν·φανιζ·οιτο
Pl1stεμφανιζοιμενεν·φανιζ·οιμενεμφανιζοιμεθαεν·φανιζ·οιμεθα
2ndεμφανιζοιτεεν·φανιζ·οιτεεμφανιζοισθεεν·φανιζ·οισθε
3rdεμφανιζοιεν, εμφανιζοισανεν·φανιζ·οιεν, εν·φανιζ·οισαν altεμφανιζοιντοεν·φανιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμφανιζεεν·φανιζ·εεμφανιζουεν·φανιζ·ου
3rdεμφανιζετωεν·φανιζ·ετωεμφανιζεσθωεν·φανιζ·εσθω
Pl1st
2ndεμφανιζετεεν·φανιζ·ετεεμφανιζεσθεεν·φανιζ·εσθε
3rdεμφανιζετωσαν, εμφανιζοντωνεν·φανιζ·ετωσαν, εν·φανιζ·οντων classicalεμφανιζεσθωσαν, εμφανιζεσθωνεν·φανιζ·εσθωσαν, εν·φανιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμφανιζειν[GNT]​εν·φανιζ·εινεμφανιζεσθαι​εν·φανιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανιζουσαεμφανιζονεν·φανιζ·ουσ·αεν·φανιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμφανιζωνεν·φανιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμφανιζουσανεμφανιζονταεν·φανιζ·ουσ·ανεν·φανιζ·ο[υ]ντ·α
Datεμφανιζουσῃεμφανιζοντιεν·φανιζ·ουσ·ῃεν·φανιζ·ο[υ]ντ·ι
Genεμφανιζουσηςεμφανιζοντοςεν·φανιζ·ουσ·ηςεν·φανιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμφανιζουσαιεμφανιζοντεςεμφανιζονταεν·φανιζ·ουσ·αιεν·φανιζ·ο[υ]ντ·εςεν·φανιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμφανιζουσαςεμφανιζονταςεν·φανιζ·ουσ·αςεν·φανιζ·ο[υ]ντ·ας
Datεμφανιζουσαιςεμφανιζουσι, εμφανιζουσιν[GNT]εν·φανιζ·ουσ·αιςεν·φανιζ·ου[ντ]·σι(ν), εν·φανιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμφανιζουσωνεμφανιζοντωνεν·φανιζ·ουσ·ωνεν·φανιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανιζομενηεμφανιζομενεεν·φανιζ·ομεν·ηεν·φανιζ·ομεν·ε
Nomεμφανιζομενοςεν·φανιζ·ομεν·ος
Accεμφανιζομενηνεμφανιζομενονεν·φανιζ·ομεν·ηνεν·φανιζ·ομεν·ον
Datεμφανιζομενῃεμφανιζομενῳεν·φανιζ·ομεν·ῃεν·φανιζ·ομεν·ῳ
Genεμφανιζομενηςεμφανιζομενουεν·φανιζ·ομεν·ηςεν·φανιζ·ομεν·ου
PlVocεμφανιζομεναιεμφανιζομενοιεμφανιζομεναεν·φανιζ·ομεν·αιεν·φανιζ·ομεν·οιεν·φανιζ·ομεν·α
Nom
Accεμφανιζομεναςεμφανιζομενουςεν·φανιζ·ομεν·αςεν·φανιζ·ομεν·ους
Datεμφανιζομεναιςεμφανιζομενοιςεν·φανιζ·ομεν·αιςεν·φανιζ·ομεν·οις
Genεμφανιζομενωνεμφανιζομενωνεν·φανιζ·ομεν·ωνεν·φανιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεφανιζονεν·ε·φανιζ·ονενεφανιζομηνεν·ε·φανιζ·ομην
2ndενεφανιζεςεν·ε·φανιζ·εςενεφανιζουεν·ε·φανιζ·ου
3rdενεφανιζεν[LXX], ενεφανιζεεν·ε·φανιζ·ε(ν), εν·ε·φανιζ·ε(ν)ενεφανιζετο[LXX]εν·ε·φανιζ·ετο
Pl1stενεφανιζομενεν·ε·φανιζ·ομενενεφανιζομεθαεν·ε·φανιζ·ομεθα
2ndενεφανιζετεεν·ε·φανιζ·ετεενεφανιζεσθεεν·ε·φανιζ·εσθε
3rdενεφανιζον, ενεφανιζοσανεν·ε·φανιζ·ον, εν·ε·φανιζ·οσαν altενεφανιζοντοεν·ε·φανιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανισω[GNT]εν·φανι·σωεμφανισομαιεν·φανι·σομαι
2ndεμφανισειςεν·φανι·σειςεμφανισῃ, εμφανισει, εμφανισεσαιεν·φανι·σῃ, εν·φανι·σει classical, εν·φανι·σεσαι alt
3rdεμφανισειεν·φανι·σειεμφανισεταιεν·φανι·σεται
Pl1stεμφανισομενεν·φανι·σομενεμφανισομεθαεν·φανι·σομεθα
2ndεμφανισετεεν·φανι·σετεεμφανισεσθεεν·φανι·σεσθε
3rdεμφανισουσιν, εμφανισουσιεν·φανι·σουσι(ν)εμφανισονταιεν·φανι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανισοιμιεν·φανι·σοιμιεμφανισοιμηνεν·φανι·σοιμην
2ndεμφανισοιςεν·φανι·σοιςεμφανισοιοεν·φανι·σοιο
3rdεμφανισοιεν·φανι·σοιεμφανισοιτοεν·φανι·σοιτο
Pl1stεμφανισοιμενεν·φανι·σοιμενεμφανισοιμεθαεν·φανι·σοιμεθα
2ndεμφανισοιτεεν·φανι·σοιτεεμφανισοισθεεν·φανι·σοισθε
3rdεμφανισοιενεν·φανι·σοιενεμφανισοιντοεν·φανι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμφανισειν​εν·φανι·σειν​εμφανισεσθαι​εν·φανι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανισουσαεμφανισον[LXX]εν·φανι·σουσ·αεν·φανι·σο[υ]ν[τ]
Nomεμφανισωνεν·φανι·σο[υ]ν[τ]·^
Accεμφανισουσανεμφανισονταεν·φανι·σουσ·ανεν·φανι·σο[υ]ντ·α
Datεμφανισουσῃεμφανισοντιεν·φανι·σουσ·ῃεν·φανι·σο[υ]ντ·ι
Genεμφανισουσηςεμφανισοντοςεν·φανι·σουσ·ηςεν·φανι·σο[υ]ντ·ος
PlVocεμφανισουσαιεμφανισοντεςεμφανισονταεν·φανι·σουσ·αιεν·φανι·σο[υ]ντ·εςεν·φανι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεμφανισουσαςεμφανισονταςεν·φανι·σουσ·αςεν·φανι·σο[υ]ντ·ας
Datεμφανισουσαιςεμφανισουσι, εμφανισουσινεν·φανι·σουσ·αιςεν·φανι·σου[ντ]·σι(ν)
Genεμφανισουσωνεμφανισοντωνεν·φανι·σουσ·ωνεν·φανι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανισομενηεμφανισομενεεν·φανι·σομεν·ηεν·φανι·σομεν·ε
Nomεμφανισομενοςεν·φανι·σομεν·ος
Accεμφανισομενηνεμφανισομενονεν·φανι·σομεν·ηνεν·φανι·σομεν·ον
Datεμφανισομενῃεμφανισομενῳεν·φανι·σομεν·ῃεν·φανι·σομεν·ῳ
Genεμφανισομενηςεμφανισομενουεν·φανι·σομεν·ηςεν·φανι·σομεν·ου
PlVocεμφανισομεναιεμφανισομενοιεμφανισομεναεν·φανι·σομεν·αιεν·φανι·σομεν·οιεν·φανι·σομεν·α
Nom
Accεμφανισομεναςεμφανισομενουςεν·φανι·σομεν·αςεν·φανι·σομεν·ους
Datεμφανισομεναιςεμφανισομενοιςεν·φανι·σομεν·αιςεν·φανι·σομεν·οις
Genεμφανισομενωνεμφανισομενωνεν·φανι·σομεν·ωνεν·φανι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεφανισαεν·ε·φανι·σαενεφανισαμηνεν·ε·φανι·σαμην
2ndενεφανισας[GNT]εν·ε·φανι·σαςενεφανισωεν·ε·φανι·σω
3rdενεφανισεν[LXX], ενεφανισεεν·ε·φανι·σε(ν), εν·ε·φανι·σε(ν)ενεφανισατοεν·ε·φανι·σατο
Pl1stενεφανισαμενεν·ε·φανι·σαμενενεφανισαμεθαεν·ε·φανι·σαμεθα
2ndενεφανισατεεν·ε·φανι·σατεενεφανισασθεεν·ε·φανι·σασθε
3rdενεφανισαν[GNT][LXX]εν·ε·φανι·σανενεφανισαντοεν·ε·φανι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανισω[GNT]εν·φανι·σωεμφανισωμαιεν·φανι·σωμαι
2ndεμφανισῃςεν·φανι·σῃςεμφανισῃεν·φανι·σῃ
3rdεμφανισῃεν·φανι·σῃεμφανισηταιεν·φανι·σηται
Pl1stεμφανισωμενεν·φανι·σωμενεμφανισωμεθαεν·φανι·σωμεθα
2ndεμφανισητεεν·φανι·σητεεμφανισησθεεν·φανι·σησθε
3rdεμφανισωσιν, εμφανισωσιεν·φανι·σωσι(ν)εμφανισωνταιεν·φανι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμφανισαιμιεν·φανι·σαιμιεμφανισαιμηνεν·φανι·σαιμην
2ndεμφανισαις, εμφανισειαςεν·φανι·σαις, εν·φανι·σειας classicalεμφανισαιοεν·φανι·σαιο
3rdεμφανισαι, εμφανισειεεν·φανι·σαι, εν·φανι·σειε classicalεμφανισαιτοεν·φανι·σαιτο
Pl1stεμφανισαιμενεν·φανι·σαιμενεμφανισαιμεθαεν·φανι·σαιμεθα
2ndεμφανισαιτεεν·φανι·σαιτεεμφανισαισθεεν·φανι·σαισθε
3rdεμφανισαιεν, εμφανισαισαν, εμφανισειαν, εμφανισειενεν·φανι·σαιεν, εν·φανι·σαισαν alt, εν·φανι·σειαν classical, εν·φανι·σειεν classicalεμφανισαιντοεν·φανι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμφανισον[LXX]εν·φανι·σονεμφανισαιεν·φανι·σαι
3rdεμφανισατωεν·φανι·σατωεμφανισασθωεν·φανι·σασθω
Pl1st
2ndεμφανισατε[GNT]εν·φανι·σατεεμφανισασθεεν·φανι·σασθε
3rdεμφανισατωσαν, εμφανισαντωνεν·φανι·σατωσαν, εν·φανι·σαντων classicalεμφανισασθωσαν, εμφανισασθωνεν·φανι·σασθωσαν, εν·φανι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμφανισαι​εν·φανι·σαι​εμφανισασθαι​εν·φανι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανισασαεμφανισαςεμφανισανεν·φανι·σασ·αεν·φανι·σα[ντ]·ςεν·φανι·σαν[τ]
Nom
Accεμφανισασανεμφανισανταεν·φανι·σασ·ανεν·φανι·σαντ·α
Datεμφανισασῃεμφανισαντιεν·φανι·σασ·ῃεν·φανι·σαντ·ι
Genεμφανισασηςεμφανισαντοςεν·φανι·σασ·ηςεν·φανι·σαντ·ος
PlVocεμφανισασαιεμφανισαντεςεμφανισανταεν·φανι·σασ·αιεν·φανι·σαντ·εςεν·φανι·σαντ·α
Nom
Accεμφανισασαςεμφανισανταςεν·φανι·σασ·αςεν·φανι·σαντ·ας
Datεμφανισασαιςεμφανισασι, εμφανισασινεν·φανι·σασ·αιςεν·φανι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμφανισασωνεμφανισαντωνεν·φανι·σασ·ωνεν·φανι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανισαμενηεμφανισαμενεεν·φανι·σαμεν·ηεν·φανι·σαμεν·ε
Nomεμφανισαμενοςεν·φανι·σαμεν·ος
Accεμφανισαμενηνεμφανισαμενονεν·φανι·σαμεν·ηνεν·φανι·σαμεν·ον
Datεμφανισαμενῃεμφανισαμενῳεν·φανι·σαμεν·ῃεν·φανι·σαμεν·ῳ
Genεμφανισαμενηςεμφανισαμενουεν·φανι·σαμεν·ηςεν·φανι·σαμεν·ου
PlVocεμφανισαμεναιεμφανισαμενοιεμφανισαμεναεν·φανι·σαμεν·αιεν·φανι·σαμεν·οιεν·φανι·σαμεν·α
Nom
Accεμφανισαμεναςεμφανισαμενουςεν·φανι·σαμεν·αςεν·φανι·σαμεν·ους
Datεμφανισαμεναιςεμφανισαμενοιςεν·φανι·σαμεν·αιςεν·φανι·σαμεν·οις
Genεμφανισαμενωνεμφανισαμενωνεν·φανι·σαμεν·ωνεν·φανι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεφανισθηνεν·ε·φανισ·θην
2ndενεφανισθηςεν·ε·φανισ·θης
3rdενεφανισθηεν·ε·φανισ·θη
Pl1stενεφανισθημενεν·ε·φανισ·θημεν
2ndενεφανισθητεεν·ε·φανισ·θητε
3rdενεφανισθησαν[GNT]εν·ε·φανισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμφανισθησομαιεν·φανισ·θησομαι
2ndεμφανισθησῃ, εμφανισθησειεν·φανισ·θησῃ, εν·φανισ·θησει classical
3rdεμφανισθησεταιεν·φανισ·θησεται
Pl1stεμφανισθησομεθαεν·φανισ·θησομεθα
2ndεμφανισθησεσθεεν·φανισ·θησεσθε
3rdεμφανισθησονταιεν·φανισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμφανισθωεν·φανισ·θω
2ndεμφανισθῃςεν·φανισ·θῃς
3rdεμφανισθῃεν·φανισ·θῃ
Pl1stεμφανισθωμενεν·φανισ·θωμεν
2ndεμφανισθητεεν·φανισ·θητε
3rdεμφανισθωσιν, εμφανισθωσιεν·φανισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμφανισθειηνεν·φανισ·θειην
2ndεμφανισθειηςεν·φανισ·θειης
3rdεμφανισθειηεν·φανισ·θειη
Pl1stεμφανισθειημεν, εμφανισθειμενεν·φανισ·θειημεν, εν·φανισ·θειμεν classical
2ndεμφανισθειητε, εμφανισθειτεεν·φανισ·θειητε, εν·φανισ·θειτε classical
3rdεμφανισθειησαν, εμφανισθειενεν·φανισ·θειησαν, εν·φανισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμφανισθησοιμηνεν·φανισ·θησοιμην
2ndεμφανισθησοιοεν·φανισ·θησοιο
3rdεμφανισθησοιτοεν·φανισ·θησοιτο
Pl1stεμφανισθησοιμεθαεν·φανισ·θησοιμεθα
2ndεμφανισθησοισθεεν·φανισ·θησοισθε
3rdεμφανισθησοιντοεν·φανισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμφανισθητιεν·φανισ·θητι
3rdεμφανισθητωεν·φανισ·θητω
Pl1st
2ndεμφανισθητεεν·φανισ·θητε
3rdεμφανισθητωσαν, εμφανισθεντωνεν·φανισ·θητωσαν, εν·φανισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμφανισθηναι[GNT]​εν·φανισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμφανισθησεσθαι​εν·φανισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανισθεισαεμφανισθειςεμφανισθενεν·φανισ·θεισ·αεν·φανισ·θει[ντ]·ςεν·φανισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμφανισθεισανεμφανισθενταεν·φανισ·θεισ·ανεν·φανισ·θε[ι]ντ·α
Datεμφανισθεισῃεμφανισθεντιεν·φανισ·θεισ·ῃεν·φανισ·θε[ι]ντ·ι
Genεμφανισθεισηςεμφανισθεντοςεν·φανισ·θεισ·ηςεν·φανισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεμφανισθεισαιεμφανισθεντεςεμφανισθενταεν·φανισ·θεισ·αιεν·φανισ·θε[ι]ντ·εςεν·φανισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεμφανισθεισαςεμφανισθενταςεν·φανισ·θεισ·αςεν·φανισ·θε[ι]ντ·ας
Datεμφανισθεισαιςεμφανισθεισι, εμφανισθεισινεν·φανισ·θεισ·αιςεν·φανισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεμφανισθεισωνεμφανισθεντωνεν·φανισ·θεισ·ωνεν·φανισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμφανισθησομενηεμφανισθησομενεεν·φανισ·θησομεν·ηεν·φανισ·θησομεν·ε
Nomεμφανισθησομενοςεν·φανισ·θησομεν·ος
Accεμφανισθησομενηνεμφανισθησομενονεν·φανισ·θησομεν·ηνεν·φανισ·θησομεν·ον
Datεμφανισθησομενῃεμφανισθησομενῳεν·φανισ·θησομεν·ῃεν·φανισ·θησομεν·ῳ
Genεμφανισθησομενηςεμφανισθησομενουεν·φανισ·θησομεν·ηςεν·φανισ·θησομεν·ου
PlVocεμφανισθησομεναιεμφανισθησομενοιεμφανισθησομεναεν·φανισ·θησομεν·αιεν·φανισ·θησομεν·οιεν·φανισ·θησομεν·α
Nom
Accεμφανισθησομεναςεμφανισθησομενουςεν·φανισ·θησομεν·αςεν·φανισ·θησομεν·ους
Datεμφανισθησομεναιςεμφανισθησομενοιςεν·φανισ·θησομεν·αιςεν·φανισ·θησομεν·οις
Genεμφανισθησομενωνεμφανισθησομενωνεν·φανισ·θησομεν·ωνεν·φανισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Nov-2020 09:48:48 EST